İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1964-1984 MAKALELER'İ

MAKALELER

1.Tekeli, İlhan (İsimsiz Yay.), “Toplum Kalkınması Yerine Köy Enstitüleri”, Sosyal Adalet, Yıl:2, Sayı:19/1, (1964, Nisan): 30.

2.Tekeli, İlhan, “Şehirleşme Politikası ve Kalkınma”, Bölge Planlama, Yıl:1, Sayı:1, (1964, Haziran): 3.

3.___________, “Bölge Seçimi ve Sınırlarının Tayini”, Bölge Planlama, Yıl:1, Sayı:2, (1964, Temmuz): 16-23.

4.___________, Regional Planning and its Organization in Turkey, Ankara: İmar ve İskan Bak. Planlama ve İmar Genel Müd. Bölge Planlama Dairesi, 1964, Aralık.

5.___________, “Türkiye için Bölge Planlama Sentezi”, Bölge Planlama, Yıl:1, Sayı:7, (1964, Aralık): 31-55.

6.Tekeli, İlhan (İsimsiz Yay.), “Sosyolog Gözüyle Doğu Meselemiz”, Yön, Sayı:90, (1964, 18 Aralık): 8-10.

7.Tekeli, İlhan, “Sanayileşmemiz Nasıl Baltalanıyor?”, Yön, Sayı:102, (1965, 12 Mart): 8-9.

8.Tekeli, İlhan (İsimsiz Yay.), “Tinbergen’in Nasihati”, Yön, Sayı:193, (1966, 9 Aralık): 13.

9.Tekeli, İlhan, “Regional Planning in Turkey and Regional Policy in the First-Five Year Development Plan”, Planning in Turkey (Selected Papers), Ed. S.İlkin, E.İnanç, Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, 1967, Haziran, s.254-273.

10.___________, “Bölgelerarası Ulaştırma Ağının Planlanmasında Üretimin Yer Seçiminin ve Ulaştırma Ağının Birlikte Planlanmasına İmkan Veren Bir Model”, Ulaştırma Ekonomisi Konferansları, Ankara: Bayındırlık Bakanlığı, 1968, s.31-51.

11.___________, “Ülke Ölçüsünde Fiziki Planlamanın Teorik Sorunları ve Bugünkü Müesseseler Çerçevesinde Türkiye için Bir Ülkesel Fiziki Planlama Yaklaşımı”, I. Milli Fiziki Plan Semineri, Düz. Esat Turak, İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1968, Ocak, s.15-37, Nejat Erder’in eleştirisi: s:38-40

12.___________, “Nejat Ölçen’in ‘Endüstriyel Milli Fiziki Planların Hazırlanmasında Bir Model’ adlı Bildirisi Üzerine”, I. Milli Fiziki Plan Semineri, Düz. Esat Turak, İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1968, Ocak, s.138-141.

13.___________, “I.Milli Fiziki Plan Semineri Sonuçlarının Hazırlık Komitesi Adına Değerlendirilmesi”, I. Milli Fiziki Plan Semineri, Düz. Esat Turak, İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1968, Ocak, s.351-358.

14.Tekeli, İlhan, Turak, Esat, Akçura, Tuğrul, “Mimarlar Odasının Büyük İstanbul Planlaması ile İlgili Raporu”, Mimarlık, Sayı:63, (1969, Ocak):  13-17.

15.Tekeli, İlhan, “Boğaz Köprüsü Yapılması Hakkında Düşünceler”, ODTÜ Mezunları Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, (1969, Şubat): 5-11.

16.___________, “Şehir Planlama Mimarlık Mühendislik Üzerine Sürülen Bir Krema Değildir (Ya da Şehir Plancıları Odası Üzerine)”, Çoğaltılmış, 1969, Nisan.

17.___________, “Değişen Üniversite ve Öğrenci Modelinin Çevre Düzenleme Eğitimlerine Etkileri”, Mimarlık, Yıl:7, Sayı:71, (1969, Eylül): 41-44.

18.___________, “Aydın Germen’in ‘Dünya’da ve Türkiye’de Mimarlık Eğitimi’ Adlı Bildirisinin Eleştirisi”, Mimarlık Semineri, Ankara: Mimarlar Odası, 1969, 15-18 Aralık, sayfa no.su yok.

19.___________, “Çeşitli Planlama Kademeleri ve Tipleri Arasındaki İç İlişkiler ve Planlama Organizasyonu Üzerine Düşünceler”, Mimarlık Semineri, Ankara: Mimarlar Odası, 1969, 15-18 Aralık, sayfa no.su yok.

20.___________, “Metropoliten Planlama”, Mimarlık, Sayı:70/5, (1970, Mayıs): 98-108.

21.___________, “Bölge Planlama Tekniği ve Türkiye’de Uygulanması Sonuçları”, Havza Amenajmanı Semineri, Ankara: T.C. Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü, 1970, Ocak, s.1-19.

22.___________, “Bölge Sınırlarının Tayini”, Havza Amenajmanı Semineri, Ankara, T.C.Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü, 1970, Ocak, s.1-12.

23.___________, “Planlama Basamakları ve Türleri Arasındaki İç İlişkiler ve Planlama Örgütlenmesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, (1970, Mart): s.32-68.

24.___________, “Şehir ve Bölge Planlaması Açısından Boğaz Köprüsü”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün/Bugün/Yarın 1, Sayı:30, (1970, Mart): 16-26.

25.___________, “Some General Ideas for Regional Planning Education with Special Application to Turkey”, Harvard Papers in Theoretical Geography, ‘Special Papers’ Series, Paper D, Cambridge, Mass., Harvard University, 1970, 12 Mart.

26.___________, “Metropoliten Ankara İçin Planlama Modeli”, Metropoliten Ankara için Planlama Sempozyumu – Çoğaltılmış, SBF İskan ve Şehircilik Enstitüsü, 1970, 27 Mart.

27.___________, “Yerseçimi Teorileri, Endüstrileşme Politikası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üstüne”, Mimarlık, Sayı:80, (1970, Haziran): 50-55.

28.___________, “Gecekonduları Planlama Yolları ve Sorunları”, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Sayı:19, (1970, Ekim): 38-60.

29.___________, “A Heuristic National Physical Planning Proposal and Competitive Regional Planning Concept”, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Bölge Planlama Bölümü, 1970, Ekim.

30.___________, “ODTÜ’nün Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminin On Yıla Yaklaşan Deneyinin Değerlendirilmesi”, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü 3.Danışma Kurulu Toplantısı, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü Yayınları, 1970, Kasım, s.39-71, 131-135.

31.___________ , “Şehir ve Bölge Planlaması Açısından ‘Boğaz Köprüsü’“, 10.ve 11.İskan ve Şehircilik Haftası Konferansları, Şehirciliğimizin Bazı Genel ve Özel Sorunları, Ankara: İskan ve Şehircilik Enstitüsü Yayınları, 1971, s.185-212.

32.___________, “The Evolution of Spatial Organization in the Ottoman Empire and the Turkish Republic”, Ekistics, Vol.31, No.182, (1971, Ocak): 57-60.

33.___________, “Büyük Kent Dışı Üniversitelerin Kuruluş Yeri Sorunları Üzerine”, Dr.R.Keleş’in ‘Yerleşme Kararları Açısından Büyük Kent Dışı Üniversiteler Sorunu 2’ adlı bildirisine eleştiri olarak hazırlanmıştır, Çoğaltılmış, 1971, Ocak.

34.___________, “Bölgesel Turizm Planlamasının Hedefleri”, Peyzaj Mimarlığı, Sayı:1971:2-3, 1971, Şubat-Mart): 16-19.

35.___________, “Pianificazione Spaziale Nazionale e Piani Regionali Competitivi”, Citta e Societa, Studi e Analisi sui Problemi delle Comunita Urbane, (1971, Mart-Nisan): 82-90.

36.___________, “Gecekondu Planlama Sorunları ve Yolları”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı:2, (1971, İlkbahar): 285-314.

37.___________, “Osmanlı İmparatorluğunda Mekan Organizasyonundaki Değişmeler ve Türkiye Cumhuriyetinin Bölgesel Politikası-I”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün/Bugün/Yarın, Sayı:45, (1971, Haziran): 4-9.

38.Tekeli, İlhan, Gürkan, Aydan, “Turizm Politikası Üzerine”, Mimarlık, Sayı:9293, (1971, Haziran-Temmuz): 44.

39.Tekeli, İlhan, “Osmanlı İmparatorluğunda Mekan Organizasyonundaki Değişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Bölgesel Politikası-II”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün/Bugün/Yarın, Sayı:46, (1971, Temmuz): 4-9.

40.___________, “ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminin Değerlendirilmesi Üzerine”, Bülten, Cilt:1, Sayı:1, (1971, Ekim): 9-21, İngilizce “Abstract”, s.22.

41.___________, “Çeşitli Sistem Yaklaşımları ve Bunların İç İlişkileri Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:4, Sayı:4, (1971, Aralık): 3-35.

42.___________, “Geri Kalmış Ülkeler İçin Geleneksel Sanayi Yer Seçimi Teorilerinin Sınırları”, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü Dergisi, Sayı:2, (1972): 12-27.

43.___________, “Osmanlı İmparatorluğunda Şehrin Kurumsallaşmış Dış İlişkileri”, Bülten, Cilt:1, Sayı:2, (1972, Şubat): 115-152, İngilizce “Abstract”, s.153.

44.___________, “On Institutionalized External Relations of Citiesin the Ottoman Empire-A Settlement Models Approach”, Etudes Balkaniques, (1972, Haziran): 49-72.

45.___________, “Üçüncü Beş Yıllık Plan Üzerinde Genel Bir Değerlendirme”, Mimarlık, Sayı:109, (1972, Kasım): 26-36.

46.___________, “Büyükkent Dışı Üniversitelerin Kuruluş Yeri Sorunları Üzerine”, Mimarlık, Sayı:110, (1972, Aralık): 36-40.

47.___________, “Üçüncü Beş Yıllık Plan Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Elektrik Mühendisliği, Sayı:192, (1972, Aralık): 52-80.

48.___________, “Evolution of Spatial Organization in the Ottoman Empire and Turkish Republic”, From Madina to Metropolis, Ed. L.Carl Brown, Princeton, New Jersey: The Darwin Press, Inc., 1973, s.244-276.

49.___________, “Ülkesel Planlama, Bölgesel Planlama ve Kırsal Planlamanın İlişkileri Üzerine”, Peyzaj Mimarlığı, Cilt:4, Sayı:1, (1973): 3-7.

50.___________, “Mekan Organizasyonlarının İncelenmesinde Bilimsel Stratejiler ve Dil Sorunu”, Mimarlık, Sayı:73-9, (1973): 5-12

MAKALELER

51.___________, “Ekonomik Büyümenin Bölgeler Arasındaki Farklılaşması ile İlgili Önermeler”, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü Dergisi, Sayı:7, (1973): 2-19.

52.___________, “Türkiye’de Eğitim Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Üzerine”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Cilt:19, Sayı:218, (1973, Mayıs): 3-9.

53.___________, “Çevre Sorunları ve Geri Kalmış Ülkeler”, Mimarlık, Sayı:115, (1973, Mayıs): 12-17.

54.___________, “Hükümet Programı ve Üçüncü Beş Yıllk Kalkınma Planı”, Hükümet Programının Getirdiği Yeni Planlama Sorunları Semineri, Kitap 1, Eskişehir: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, 1974, s.233-250.

55.___________, “Marginal Sector in the Process of Development”, L’Organizzazione del Territorio nelle Aree in Via di Sviluppo, Alghero: Convegno Organizzato dal Banco di Sardegna, 1974, s.143-170. Fano:”Comments on the Report Presented by İlhan Tekeli”, s:171-174.

56.___________, “Planlamada Hedefler Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, (1974, Haziran): 22-44.

57.Tekeli, İlhan, Okyay, Tarık, Gülöksüz, Yiğit, “Özel Araba Sahipliği ve Üretim, Trafik”, Elektrik Mühendisliği, Sayı:210, (1974, Haziran): 314-316.

58.Tekeli, İlhan, “Ulaşım Sorunu ve Otomobil Üretimi”, Mimarlık, Sayı:128, (1974, Haziran): 10-12.

59.___________, “Türkiye’de Eğitim Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Üzerine”, Elektrik Mühendisliği, Cilt:18, Sayı:211, (1974, Temmuz): 359-361.

60.___________, “Ulaşım Olayının Kentsel Yapıda Yansıması”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Cilt:20, Sayı:233, (1974, Ağustos): 4-9.

61.Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “Rüşvet Kuramı”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, (1974, Eylül): 92-113.

62.Tekeli, İlhan, “Şehirlerimizde Sanayinin Konumu”, AITIA Lisans Üstü Bilim Uzmanlığı Öğretimi, Ders: Türkiye’nin Aktüel Sosyo-Ekonomik Konuları, Ankara: AITIA İşletme Yönetimi Enstitüsü, 1975.

63.___________, “Geri Kalmış Ülkeler İçin Geleneksel Sanayi Yer Seçimi Teorilerinin Sınırları”, AITIA Lisans Üstü Bilim Uzmanlığı Öğretimi, Ders: Türkiye’nin Aktüel Sosyo-Ekonomik Konuları, Ankara: AITIA İşletme Yönetimi Enstitüsü, 1975.

64.___________, “Distribution and Character of Population”, Impact of Planned Urbanization on Population Dynamics: The Case of East Marmara Region, Ed. Deniz Kandiyoti, Proceedings of Workshop/Seminar 15, İstanbul: Interdisciplinary Communications Program Smithsonian Institution, 1975, s.29-31.

65.___________, “The Use of Geographic Constants in Projecting the Spatial Distribution of Population”, Papers of the Regional Science Association, Ed.John B.Parr, Vol.34, (1975): 107-120.

66.___________, “Evolution of Spatial Organization in The Ottoman Empire and Turkish Republic”, Regional Policy, Ed. John Friedmann, William Alonso, Cambridge, Mass., London: The MIT Press, 1975, s.655-679.

67.Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “The Theory of Corruption”, Turkish Public Administration Annual, No:2, (1975): 23-52.

68.Tekeli, İlhan, “Relations Between The Theories and Policies of Migration”, 1972 Ford Foundation/Rockefeller Foundation Award for the Systematic Study of Population Policy Issues – Çoğaltılmış, 1975.

69.___________, “Analysis of ‘Directedness’ for Migration Flows in Turkey During 1960-1965”, 1972 Ford Foundation/Rockefeller Foundation Award for the Systematic Study of Population Policy Issues, Çoğaltılmış, 1975.

70.___________, “Endüstrinin Arazi Kullanımı Kararlarında Etken Olan Kurumsal Çerçeve”, Peyzaj Mimarlığı, Sayı:1975-1, Özel Sayı, (1975, Ocak): 49-55.

71.___________, “Tarımsal Planlamanın Sosyal İçeriği”, Ziraat Mühendisliği, Sayı:105, (1975, Mart): 32-43.

72.___________, “Göç Teorileri ve Politikası Arasındaki İlişkiler”, Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Cilt:1, (1975, Bahar): 153-176.

73.Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “Danışmanlık Kuramı”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, (1975, Haziran): 81-108.

74.Tekeli, İlhan, “Ankara Nazım Plan Çalışmaları Üzerine”, Mimarlık, Sayı:141, (1975, Temmuz):13-17.

75.___________, “Belediyeler ve Merkezi İdare Çelişkisi”, Mimarlık, Sayı:142, (1975, Ağustos-Eylül): 20-22.

76.___________, “Kalkınma Sürecinde Marjinal Sektör ve Türkiye Üzerinde Bir Deneme”, Türkiye İkinci Nüfusbilim Konferansı, İzmir: HÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü, 1975, Eylül-1 Ekim, s.1-30.

77.___________, “Basında Tartışma: İkinci Boğaz Köprüsü”, Mimarlık, Sayı:143, (1975, Ekim): 18.

78.Tekeli, İlhan, Soral, Erdoğan, “Halk Sektörü”, Özyönetim ve Halk Sektörü, Ankara: CHP Gençlik Kolları, 1976, s.107-196, Tartışma, s.197-236.

79.Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “Theory of Advice”, Turkish Public Administration Annual, Vol:3, (1976): 31-70.

80.Tekeli, İlhan, “Tasarım Sürecini Bilimselleştirme Çabaları Üzerine”, Mimarlık, Sayı:148, (1976): 59-62.

81.___________, “Kıyı Planlamasının Değişik Boyutları”, Mimarlık, Sayı:147, (1976): 41-47.

82.___________, “A Synthetic Approach to Regional Development Theories Part I”, Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, (1976, Bahar): 97-112.

83.Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “Rüşvet Kuramı”, Sonolay, (1976, 20-24 Mart): 4.

84.Tekeli, İlhan, Gökçeli, Raşit, “1973-75 Seçimlerinde Kentleşmenin Etkisi”, Türk Parlementoculuğunun İlk Yüzyılı 1876-1976, Ankara: Siyasi İlimler Türk Derneği, 1976, Nisan, s.533-576.

85.Tekeli, İlhan, “Şehirlerimizdeki Altyapı Sorunları”, D.B.D., I. Genel Kurul, Çalışma Raporu, Hesap Raporu, Bütçe, Belediye Sorunları Üzerine Bildiriler, Ankara: D.B.D., 1976, Haziran.

86.Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, “Belediye Sorunları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 1976, Haziran): 3-25.

87.Tekeli, İlhan, “İzmit Yenilikçi Yerleşme Projesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Çoğaltılmış, 1976, 13 Haziran.

88.___________, “A Synthetic Approach to Regional Development Theories Part II”, Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, (1976, Güz): 275-296.

89.___________, “Serbest Limanlar”, Serbest Bölgeler, Türkiye Üzerinde Tezgahlanan Emperyalist İşgal (Basından Seçmeler), Der.F.Aykan, O.Selen, Ankara: İleri Yayınları, 1976, Ekim, s.53-56.

90.___________, “Bağımlılığı Artırarak Bunalımı Öteleme Yolu”, Serbest Bölgeler, Türkiye Üzerinde Tezgahlanan Emperyalist İşgal (Basından Seçmeler), Der. F.Aykan, O.Selen, Ankara: İleri Yayınları, 1976, Ekim, s.61-66.

91.Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, “Köykent Üzerine Düşünceler”, Çoğaltılmış, 1976, Kasım.

92.Tekeli, İlhan, “Çevre Ülkelerinde Toplumsal Bilimlerin İdeolojik Sorunları”, Türkiye’de Toplumsal Bilim Araştırmalarında Yaklaşımlar, Der. Seyfi Karabaş, Yaşar Yeşilçay, Ankara: ODTÜ Türk Halkbilimi Topluluğu, 1977, s.33-46, İngilizce Özet, s:31-32.

93.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Devletçilik Öncesinde Sanayi Politikası Arayışları”, Tarihsel Gelişimi İçinde Türkiye Sanayi, Ankara: TMMOB Makina Mühendisleri Odası No:106/1, 1977, s.3-23.

94.Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, “Problems of Turkish Municipalities in the 1970’s”, Turkish Public Administration Annual, Vol:4, (1977):157-186.

95.Tekeli, İlhan, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Belediyecilik Anlayışının Oluşumu 1923-1930”, Mimarlık, Sayı:151, (1977): 17-21.

96.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “(Kör) Ali İhsan (İloğlu) Bey ve Temsili-Mesleki Programı”, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları, Yay. Haz.: Attila AKSOY, Mustafa PİRİLİ, İstanbul: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneği, 1977, Ocak, s.283-356.

97.Tekeli, İlhan, “Belediyeler ve Kent Yönetiminin Sınıfsal Yapısı”, Mimarlık, Sayı:150, (1977, Ocak): 32-34.

98.___________, “Çalışma Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi, Ankara’da Zirve Saatlerin Sıkışıklığına Bir Çözüm Bulabilir mi?”, DBD, Sayı:1, (1977, Ocak): 27-37.

99.___________, “Şehirlerimizde Altyapı Sorunları”, DBD, Sayı:2, (1977, Şubat): 37-39.

100.___________, “Tüketici Değil Üretici Belediye”, Marmara ve Boğazlar, Cilt:2, Sayı:1820, (1977, Şubat-Nisan): 2-3, 28.

MAKALELER

101.___________, “Yeni Dönemde Ankara Belediyesinin Karşılaşabileceği Sorunlar”, Mimarlık, Sayı:152, (1977, Mart): 87-88.

102.___________, “Dolmuşun Geri Kalmış Ülke Kentlerinde Ortaya Çıkma Nedenleri”, DBD, Sayı:3, (1977, 3 Mart): 11-16.

103.___________, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Belediyecilik Anlayışının Oluşumu”, DBD, Sayı:4, (1977, Nisan): 32-41.

104.___________, “Bir Sistem Olarak Enflasyon ve Arsa Spekülasyonu”, DBD, Sayı:5, (1977, Mayıs): 15-18.

105.___________, “Kamu Hizmetlerinin Üretiminde Yaratılan İkili Yapıların Toplumsal Sonuçları”, DBD, Sayı:6, (1977, Haziran): 10-13.

106.___________, “Kent İçi Ulaşım Sorununun Çözümü İçin Toplu Ulaşım”, DBD, Sayı:7, (1977, Temmuz): 17-19.

107.___________, “Yeni Belediye Seçimlerine Giderken”, DBD, Sayı:8, (1977, Ağustos): 2-6.

108.Tekeli, İlhan, Erder, Leila, “Time and Areal Aggregation Problems in Estimating Migration”, Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, (1977, Güz): 253-272.

109.Tekeli, İlhan, “Kentleşme ve Konut Sorunu”, Belediyeler ve Kent Sorunları Dergisi, Sayı:2025, (1977, Eylül): 18-20.

110.Tekeli, İlhan, ADAM, Mehmet, Altaban, Özcan, “Türkiye’de Arsa ve Konut Sorunlarına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Altıncı Balkan Ülkeleri Mimarları Konferansı, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası, 1977,  5-12 Ekim.

111.Tekeli, İlhan, “Üçüncü Beş Yıllık Plan Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Elektrik Mühendisliği, Cilt:17, Sayı:192, (1977, Aralık): 52-80.

112.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Kurtuluş Savaşı Sırasında, Avrupa’daki Bir Türk Gencinin (A.Şerif ÖNAY’ın) Kalkınma Sorunlarıyla İlgili Çalışmaları”, Armağan Kanun-u Esasi’nin 100. Yılı, Ankara: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No.423, 1978, s.257-306.

113.Tekeli, İlhan, “Changes in the Rural Structure of Turkey, Due to Agricultural Mechanization Within Market Conditions”, Etudes Balkaniques, (1978): 3-20.

114.Tekeli, İlhan, Adam, Mehmet, Altaban, Özcan, “Türkiye’de Arsa ve Konut Sorunlarına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Mimarlık, Sayı:154, (1978, Ocak): 30-33.

115.Tekeli, İlhan, “Kapitalistleşme Süreci İçinde Türkiye’nin Konut Üretimine Bir Bakış”, Mimarlık, Sayı:154, (1978, Ocak): 34-38.

116.___________, “A Review of the Housing Production in the Process of Capitalisation of Turkey”, Mimarlık, Sayı:154, (1978, Ocak): 83-86.

117.Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “Türkiye’de Halkçılık İdeolojisinin Evrimi”, Toplum ve Bilim, Sayı:6-7, (1978, Yaz-Güz): 44-110.

118.Tekeli, İlhan, “Tasarım Sürecini Bilimselleştirme Çabaları”, Mimarlık Bilimi Kavram ve Sorunları, Der. Mustafa Pultar, Ankara: Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği, 1978, Ağustos, s.46-54.

119.___________, “Urban Patterns in Anatolia: Organization and Evolution”, Conservation as Cultural Survival, Ed. Renata Holod, Geneva: Aga Khan Award for Architecture, 1978, Eylül, s.15-23.

120.Tekeli, İlhan, Menteş, Gökhan, “Türkiye’de Holdingleşme ve Holding Sistemlerinin Mekandaki Örgütlenmesi”, Toplum ve Bilim, Sayı:4, (1978, Kış):16-45.

121.Tekeli, İlhan, “Türkiye, Ekonomik Gelişme ve Planlama”, Yurt ve Dünya, Sayı:16, (1979, Temmuz): 45-64.

122.___________, “Türkiye Kentlerinde Apartmanlaşma Sürecinde İki Aşama”, Çevre, Sayı:4, (1979, Temmuz-Ağustos): 79.

123.___________, “II.Dünya Savaşı Sırasında Hazırlanan ‘Savaş Sonrası Plan ve Programları’“, ODTÜ Gelişme Dergisi, 1979-1980 Özel Sayısı, (1979-1980): 289-328.

124.Tekeli, İlhan, Menteş, Gökhan, “Development of ‘Holdings’ in Turkey and their Organization in Space”, Planning Industrial Development, Ed.David F.Walker, Chichester: John Wiley and Sons Ltd., 1980, s.149-174.

125.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “İttihat ve Terakki Hareketinin Oluşumunda Selanik’in Toplumsal Yapısının Belirleyiciliği”, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-), Ed. Osman Okyar, Halil İnalcık, Ankara: Meteksan Ltd.Şti., 1980, s.351-382.

126.Tekeli, İlhan, “Anadolu’daki Kentsel Yaşantının Örgütlenmesinde Değişik Aşamalar”, Toplum ve Bilim, Sayı:9-10, (1980, Bahar-Yaz): 36-65.

127.___________, “Türkiye’de Kent Planlamasının Tarihsel Kökleri”, Türkiye’de İmar Planlaması, Der. Tamer Gök, Ankara: ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1980, Nisan, s.8-112.

128.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Kurtuluş Savaşında Talat Paşa ile Mustafa Kemal’in Mektuplaşmaları”, Belleten, Cilt:XLIV, Sayı:174, (1980, Nisan): 301-346.

129.Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kentleşme Deneyinin Dinamikleri Üzerine”, Akdeniz Kentler Birliği, Konferans, İstanbul: Akdeniz Kentler Birliği, İstanbul Belediyesi, T.C.Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, 1980, Mayıs, s.1-10.

130.___________, “On the Dynamics of Experience of Urbanization in Turkey”, Akdeniz Belediyeler Birliği, Konferans, İstanbul: Akdeniz Kentler Birliği, İstanbul Belediyesi, T.C.Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, 1980, Mayıs, s.1-6.

131.___________, “Kent-Suçluluk ve Şiddet”, Abdi İpekçi Semineri, Türkiye’de Terör, İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları 13, 1980, Mayıs, s.201-225.

132.___________, “Holdinglerin Türkiye’nin Ekonomisinde Pekişen Egemenlikleri”, Çağdaş Toplum, Sayı:2, (1980, Haziran): 30-33.

133.___________, “Planlamada Uygulama Kuramı ve Kuram Kurucu Uygulama”, Kent Planlamada Kuram ve Kılgı, Yay. haz: Tamer Gök, Ankara: ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1980, Aralık, s.1-25.

134.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Aksoy, Ataman, Kepenek, Yakup, “Concentration in Turkish Manufacturing Industry”, Evolution of Concentration and Competition Series: Collection: “Working Papers” No:40, Brussels: Commision of The European Communities, 1981.

135.Tekeli, İlhan, Erder, Leila, “Settlement Distribution and Structural Change in Turkish Agriculture: A Key to Migration Models and Policy”, Why People Move, Ed. Jorge Balan, Paris: The Unesco Press, 1981, s.122-139.

136.Tekeli, İlhan, “On The Dynamics of Experience of Urbanization in Turkey”, Urban Problems and Economic Development, Ed.Lata Chatterjee, Peter Nijkamp, Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff International Publishers B.V., 1981, s.69-82.

137.___________, “II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’nin Kent Planlaması Pratiğindeki Gelişmeler”, İmar Planları Yapım ve Uygulama Süreçleri, Ankara: ŞPMMO, 1981, s.1-19.

138.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Bölgesel Kurtuluş Savaşından Ulusal Kurtuluş Savaşına”, Atatürk’ün Düşünce ve Uygulamalarının Evrensel Boyutları Uluslararası Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, 1981, s.270-300, Tartışma, s.301-323.

139.Tekeli, İlhan, “Mütareke ve Kurtuluş Savaşında Çorum”, Çorum Tarihi, Ankara: Çorum 100.Yıl İl Kutlama Komitesi, 1981, s.167-194.

140.___________, “1923-1950 Döneminde Çorum’daki Gelişmeler”, Çorum Tarihi, Ankara: Çorum 100.Yıl İl Kutlama Komitesi, 1981, s.197-224, Tablolar.

141.___________, “1950-1980 Döneminde Kentin Faaliyetlerindeki Gelişmeler”, Çorum Tarihi, Ankara: Çorum 100.Yıl İl Kutlama Komitesi, 1981, s.235-278.

142.___________, “Dört Plan Döneminde Bölgesel Politikalar ve Ekonomik Büyümenin Mekansal Farklılaşması”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 1981 Özel Sayısı, (1981): 369-389, İngilizce Özet, s:390.

143.___________, “Sınırlı Bir Soru Kağıdı Uygulaması Üzerinde Yorumlamalar”, Tütengil’e Saygı, Ed. Sami N.Özerdim, Perran Özben, Rebab Taşkıran, İstanbul: Editörler tarafından basılmış, 1981, s.114-130.

144.___________, “Ağa Han Mimari Ödülleri İçin Bir Öneri: Gecekondu”, Bilim ve Sanat, Sayı:1, (1981, Ocak): 15-18.

145.___________, “Sürünün İçinde Biri Olmayanlardan Nusret Hızır”, Bilim ve Sanat, Sayı:3, (1981, Mart): 4-6.

146.___________, “Mimarlığın Bir Toplumsal Ürün Olarak Eleştirisi Üzerine”, Türkiye Yazıları, Sayı:51, (1981, Haziran): 19-20.

147.___________, “Boğaziçinin Kültürel Mirası Üzerine Düşünceler”, Bilim ve Sanat, Sayı:9, (1981, Eylül): 18-19.

148.___________, “Dil Üzerine”, TMMOB Teknik Dil Panelinde Konuşma, TMMOB Birlik, Sayı:1981/10, (1981, Ekim): 8-10.

149.___________, “Giriş”, Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi, 1.Kitap, Der. Yiğit Gülöksüz, Ankara: ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1981, Kasım, s.i-x.

150.___________, “Cambios Economicos y Sociales”, Historia 16, Sayı:67, (1981, Kasım): 90-96.

MAKALELER

151.Beyru, R., Kıray, M., Tankut, G., Öğrenciler: Tekeli, İ, Acaroğlu, İ., Alpsoy, Çalkılıç, T., “Fiziksel, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Planlama”, Hayriye Köy Araştırma ve Planlama Çalışması, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1962.

152.Tekeli, İlhan, “Zonguldak Bölgesi Ön Planı Hakkında Devlet Planlama Teşkilatının Görüşüne Cevabi Yazı”, Bölge Planlama, Zonguldak Bölgesi Ön Planı Özel Sayısı, Ankara: İmar ve İskan Bak. Planlama ve İmar Genel Müd. Bölge Planlama Dairesi Yayını, 1964, Aralık, s.18-28.

153.Tekeli, İlhan, Çevikol, Attila, “İzmir Metropoliten Alanı Sınır Tesbitine Bir Yaklaşım”, İzmir Metropoliten Alan Çalışmaları, Ankara: İmar ve İskan Bak., Planlama ve İmar Genel Müd., Bölge Planlama Dairesi, 1967, Haziran.

154.Tekeli, İlhan, “İzmir Metropoliten Alanı Nüfus Çalışması Metodoloji Çalışması”, İzmir Metropoliten Alan Çalışmaları, Ankara: İmar ve İskan Bak., Planlama ve İmar Genel Müd., Bölge Planlama Dairesi, 1967, Haziran.

155.Tekeli, İ., Kazgan, G., Erder, N., Akçura, T., Ülker, R., Cansever, T. Karaesmer, E., Okyay, T., Boğaz Köprüsü Üzerine Mimarlar Odası Görüşü, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1968.

156.Tekeli, İlhan, Dalokay, Vedat, Keleş, Ruşen, Gerçek, Cemil, Unaran, Ergun, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi XII.Devre Çalışma Raporu, Su Kıyıları Planlaması Komisyon Raporu, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1968.

157.Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Metropoliten Planlamaya Geçişte Ortaya Çıkacak Sorunlar Üstünde Düşünceler”, I.Milli Fiziki Planlama Semineri İçin Hazırlanmış Ön Rapor, Çoğaltılmış, 1968, Ekim, s.1-28.

158.Mimarlar Odası Komisyonu, 1969 Genel Seçimler Öncesi Yurt Sorunları Üzerinde Mimarlar Odasının Görüşleri, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1969, s.1-31.

159.Tekeli, İlhan, Gürkan, Aydan, Gürsel, Özgül, Kurtoğlu, Nevzat, Paper of The Turkish Section of UIA on “National Touristic Physical Planning”, Atina, 1969, s.1-19.

160.Tekeli, İ., İnkaya, Y. (Kom.Yür.), Geray, C., Uler, Y., İlal, K., TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi “Kent Toprakları Sorunu” Komisyon Çalışması, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi XIV.Dönem Çalışma Raporu, 1970, s.1-26.

161.Tekeli, İlhan (Proje Grubu Özel Danış.), “Ankara’da Or-An Toplu Konut Yerleşimi”, Mimarlık, Sayı:83, (1970): 22-40, İngilizce Özet, s.18-20.

162.Tekeli, İlhan, “İklim” (Bölüm 1), Diyarbakır Üniversitesi Kampus Planlama Yarışması, Ankara: Ankara Üniversitesi İnşaat Müdürlüğü, 1970, Ağustos, s.3-6, Ek:8.

163.___________, “Diyarbakır Şehrinin İktisadi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri”, Diyarbakır Üniversitesi Kampus Planlama Yarışması, Ankara: Ankara Üniversitesi İnşaat Müdürlüğü, 1970, Ağustos, s.32-49.

164.Tekeli, İlhan ve diğerleri (Profesörler Kurulu), “Büyük İstanbul Nazım Planı Çalışmalarının Ağustos 1971 Durumunun Değerlendirilmesi ve Geleceği İçin Bazı Öneriler”, Konutbirlik, Sayı:4, (1971-74): 25-36.

165.Tekeli, İ., Coşkun, F., Günçe, E., Karaman, S., Sönmez, A., Sencer, O., “Ülkemizin İçinde Bulunduğu Genel Koşullar”, TÖS II.Devrimci Eğitim Şurası Bildirileri, Ankara: Türkiye Öğretmenler Sendikası, 1971, s.1-27.

166.Tekeli, İ., Şenyapılı, Ö.(Baş.), Kıray, M., Talas, C., Geray, C., Keleş, R., Doğan, M., Armangil, O., Çapar, M., Türkiye’de Kentleşme, Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1971, Ocak.

167.Tekeli, İlhan, Erder, Nejat, Unat, İlhan, Geray, Cevat, Bulutoğlu, Kenan, Baloğlu, Zekai, Milli Eğitim Reformu Strateji ve Koordinasyon Komisyonu, Eğitim Reformunda Strateji ve Yöntem, Hizmete Özel Yayın, Ankara, 1971, Mayıs.

168.Tekeli, İlhan, Erder, Leila, Turak, Esat, Population Distribution Policies for the Planning of National Spatial Organization inTurkey: Migration as A Means for Analysis and An Instrument for Control, Program of Social Science and Legal Research on Population Policy, Çoğaltılmış, 1972.

169.Tekeli, İ., Geray, C., Uler, Y., İlal, K., Kıray, M., Sönmez, A., İnkaya, Y., Kent Toprakları Sorunu, İstanbul: Mimarlar Odası, 1973.

170.Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Proje Genel Müdürlüğü Geçici Örgütü, Tekeli, İlhan (Danışman), Haşhaş İkame Bölgesi Gelişme Ana Planı, Ankara: G.Haşhaş İkame Bölge Koordinasyon Kurulu Bşk. Proje Genel Müd.Geçici Örgütü, 1973, Ekim.

171.Tekeli, İlhan, Akçura, Tuğrul, Gülöksüz, Yiğit, Geray, Cevat, Vanlı, Şevki, Keleş, Ruşen (İmar ve İskan Bak. Danışma Kurulu), Konut Üretim Süreci Konusunda Ön Rapor, Ankara: İmar ve İskan Bakanlığı, 1974, Aralık, s.1-58.

172.Tekeli, İlhan, Ankara’da Kurulacak Metro Sistemi Üzerine Not, Ankara Belediyesi İçin Hazırlanmış Rapor, Çoğaltılmış, 1976.

173.___________, “Changes in the Rural Structure of Turkey due to Agricultural Mechanization Within Market Conditions”, Workshop on Problems of Development and the Impact of Modern Technology on Traditional Societies, Final Report, Khartoum, Sudan: OPSSME and ESRC, 1976, s.1-43.

174.Tekeli, İlhan, Acaroğlu, İrem, Ceyhun, Demirtaş, Küçük, Yalçın, Özkol, Adil, Şenyapılı, Önder, Turak, Esat, Yücekök, Ahmet N., Acar, Erhan, Ankara Belediyesi Başkanlık Uzmanları Çalışma Raporu, Ankara: Ankara Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, 1976, Mayıs.

175.Tekeli, İlhan (Yazar ismi belirtilmemiş), Türkiye Demir Çelik Ana Planı Yatırım Planlama Modeli Model Kurma Aşaması, Ankara: TÜSTAŞ-Sınai Tesisler A.Ş., 1976, Haziran, s.1-38.

176.Tekeli, İlhan, Her Gün Ankara’da Doğan Yolculuk Miktarı, Ankara Belediyesi İçin Hazırlanmış Rapor, Çoğaltılmış, 1977.

177.Ankara Belediyesi Başkanlık Uzmanları, Batıkent, Örgütlenme-Uygulama İlkeleri, Ankara: Ankara Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 1977, Mart, s.1-34, i-v.

178.Tekeli, İlhan, Acaroğlu, İrem, Küçük, Yalçın, Özkol, Adil, Şenyapılı, Önder, Turak, Esat, Acar, Erhan, Toplumcu Belediye, Ankara: Ankara Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 1977, Mayıs.

179.Tekeli, İlhan, The Differentiation of Rural Settlements in Yozgat and Its Determinants, Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Projesi İçin Rapor, New York: The Population Council, 1978, 4 Nisan.

180.___________, Yozgat’ta Kırsal Yerleşmelerin Farklılaşması ve Belirleyicileri, Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Projesi İçin Rapor, 1978, 4 Nisan.

181.___________, Türk Sanayinin Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma İçin Metodolojik Yaklaşım Önerisi, AET-Türkiye Sanayi Yapısının Karşılaştırmalı Araştırma Projesi 1, Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, ESA, 1979, s.1-48.

182.___________, Ankara Kent İçi Raylı Toplutaşım Projesinin Bazı Özelliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Rapor, Ankara: EGO Genel Müdürlüğü, 1981.