İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1964-1984 KİTAPLAR'I

KİTAPLAR

1.Tekeli, İlhan, Regional Planning for Underdeveloped Countries, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1964.

2.Tekeli, İ., Çalkılıç, T., Şenyapılı, Ö., Tısoğlu, B., Polatkan, T., Çevikol, A., Uygur, M., Türer, B., Damalı, A., Mucuoğlu, E., Doruk, Y., Bilgen, Zonguldak Bölgesi Ön Planı, Ankara: İmar ve İskan Bakanlığı, Planlama ve İmar Genel Md., Bölge Planlama Dairesi, 1964.

3.Tekeli, İlhan, Turak, Esat, Gülöksüz, Yiğit (Düz.), I.Milli Fiziki Plan Semineri, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1968, Ocak.

4.Tekeli, İlhan, Sosyal Sistemler, Sosyal Değişme ve Yerleşme Yapısı, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1969.

5.___________, Planlama ve Ülkesel Fiziki Planlama Üzerine, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi,  Yayın No.17, 1971.

6. ___________, Bölge Planlama Üzerine, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1972.

7.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, Türkiye Belgesel İktisat Tarihi 1, Ankara: ODTÜ, 1974 (II.Baskı 1981).

8.Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, Gecekondulu Dolmuşlu İşportalı Şehir, İstanbul: Cem Yayınevi, 1976.

9.Tekeli, İlhan, Soral, Erdoğan, Halk Sektörü Sorunu, İstanbul: Gelişim Yayınları, 1976.

10.Tekeli, İlhan, Bağımlı Kentleşme, Kırda ve Kentte Dönüşüm Süreci, Ankara: Mimarlar Odası Yayınları 18, 1977.

11.Tekeli, İlhan, Okyay, Tarık, Dolmuşun Öyküsü, Ankara: Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği Yayınları, 1977.

12.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Türkiye Belgesel İktisat Tarihi 2, Ankara: ODTÜ, 1977 (II.Baskı 1983).

13.Tekeli, İlhan, Gökçeli, Raşit, 1973 ve 1975 Seçimleri, Seçim Coğrafyası Üzerine Bir Deneme, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1977.

14.Tekeli, İlhan, Erder, Leila, Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1978.

15.Tekeli, İlhan, Soral, Erdoğan, Kalkınma Yazını Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Eskişehir: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No.196/126, 1978.

16.Tekeli, İlhan, Ortaylı, İlber, Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, Belediyecilik Araştırma Projesi, Birinci Kitap, Ed. Ergun Türkcan, Ankara: Türk İdareciler Derneği, 1978, Şubat.

17.Tekeli, İlhan, Mekan Organizasyonlarına Makro Yaklaşım, Türkiye Üzerinde Bir Deneme, Ankara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1979.

18.___________, Planlama Eğitim Programını Geliştirme Önerileri-I, ODTÜ Şehir ve BölgePlanlama Bölümü’nün Programının Yeniden Düzenlenmesi Üzerine Düşünceler, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ara Yayınları, 1980, Şubat.

19.___________, Toplumsal Dönüşüm ve Eğitim Tarihi Üzerine Konuşmalar, Ankara: Mimarlar Odası Yayını, 1980, Şubat.

20.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Aksoy, Ataman, Kepenek, Yakup, Türkiye’de Sanayi Kesiminde Yoğunlaşma, Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, 1981.

21.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1981.

22.Tekeli, İlhan, Türkiye’de Kentleşme Yazıları, Ankara: Turhan Kitabevi, 1982.

23.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, Türkiye Belgesel İktisat Tarihi 3, Ankara: ODTÜ, 1982.

24.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yeni Bir Belediyeciliğe Doğru Belediyecilik Araştırma Projesi – Üçüncü Kitap, Ed.Ergun Türkcan, Türk İdareciler Derneği, Bilimsel Araştırma Dizisi -2, Ankara: Türk İdareciler Derneği, 1982.

25.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Bahçeli Evlerin Öyküsü Bir Batı Kurumunun Yeniden Yorumlanması, Ankara: Kent-Koop, 1984.

26.Tekeli, İlhan, Keyder, Çağlar, Türkcan, Ergun, Yalman, Galip, Boratav, Korkut, Türel, Oktar (Ed.ler), Türkiye’de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım, Ankara, Yurt Yayınları, 1984.