İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1964-2004

KİTAPLAR

1. Tekeli, İlhan, Regional Planning for Underdeveloped Countries, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1964.

2. Tekeli, İ., Çalkılıç, T., Şenyapılı, Ö., Tısoğlu, B., Polatkan, T., Çevikol, A., Uygur, M., Türer, B., Damalı, A., Mucuoğlu, E., Doruk, Y., Bilgen, Zonguldak Bölgesi Ön Planı, Ankara: İmar ve İskan Bakanlığı, Planlama ve İmar Genel Md., Bölge Planlama Dairesi, 1964.

3. Tekeli, İlhan, Turak, Esat, Gülöksüz, Yiğit (Düz.), I.Milli Fiziki Plan Semineri, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1968, Ocak.

4. Tekeli, İlhan, Sosyal Sistemler, Sosyal Değişme ve Yerleşme Yapısı, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1969.

5. Tekeli, İlhan, Planlama ve Ülkesel Fiziki Planlama Üzerine, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi,  Yayın No.17, 1971.

6. Tekeli, İlhan, Bölge Planlama Üzerine, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1972.

7. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, Türkiye Belgesel İktisat Tarihi 1, Ankara: ODTÜ, 1974 (II.Baskı 1981).

8. Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, Gecekondulu Dolmuşlu İşportalı Şehir, İstanbul: Cem Yayınevi, 1976.

9. Tekeli, İlhan, Soral, Erdoğan, Halk Sektörü Sorunu, İstanbul: Gelişim Yayınları, 1976.

10. Tekeli, İlhan, Bağımlı Kentleşme, Kırda ve Kentte Dönüşüm Süreci, Ankara: Mimarlar Odası Yayınları 18, 1977.

11. Tekeli, İlhan, Okyay, Tarık, Dolmuşun Öyküsü, Ankara: Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği Yayınları, 1977.

12. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Türkiye Belgesel İktisat Tarihi 2, Ankara: ODTÜ, 1977 (II.Baskı 1983).

13. Tekeli, İlhan, Gökçeli, Raşit, 1973 ve 1975 Seçimleri, Seçim Coğrafyası Üzerine Bir Deneme, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1977.

14. Tekeli, İlhan, Erder, Leila, Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1978.

15. Tekeli, İlhan, Soral, Erdoğan, Kalkınma Yazını Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Eskişehir: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No.196/126, 1978.

16. Tekeli, İlhan, Ortaylı, İlber, Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, Belediyecilik Araştırma Projesi, Birinci Kitap, Ed. Ergun Türkcan, Ankara: Türk İdareciler Derneği, 1978, Şubat.

17. Tekeli, İlhan, Mekan Organizasyonlarına Makro Yaklaşım, Türkiye Üzerinde Bir Deneme, Ankara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1979.

18. Tekeli, İlhan, Planlama Eğitim Programını Geliştirme Önerileri-I, ODTÜ Şehir ve BölgePlanlama Bölümü’nün Programının Yeniden Düzenlenmesi Üzerine Düşünceler, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ara Yayınları, 1980, Şubat.

19. Tekeli, İlhan, Toplumsal Dönüşüm ve Eğitim Tarihi Üzerine Konuşmalar, Ankara: Mimarlar Odası Yayını, 1980, Şubat.

20. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Aksoy, Ataman, Kepenek, Yakup, Türkiye’de Sanayi Kesiminde Yoğunlaşma, Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, 1981.

21. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1981.

22. Tekeli, İlhan, Türkiye’de Kentleşme Yazıları, Ankara: Turhan Kitabevi, 1982.

23. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, Türkiye Belgesel İktisat Tarihi 3, Ankara: ODTÜ, 1982.

24. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yeni Bir Belediyeciliğe Doğru Belediyecilik Araştırma Projesi – Üçüncü Kitap, Ed.Ergun Türkcan, Türk İdareciler Derneği, Bilimsel Araştırma Dizisi -2, Ankara: Türk İdareciler Derneği, 1982.

25. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Bahçeli Evlerin Öyküsü Bir Batı Kurumunun Yeniden Yorumlanması, Ankara: Kent-Koop, 1984.

26. Tekeli, İlhan, Keyder, Çağlar, Türkcan, Ergun, Yalman, Galip, Boratav, Korkut, Türel, Oktar (Ed.ler), Türkiye’de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım, Ankara, Yurt Yayınları, 1984.

27. Tekeli, İlhan, Altaban, Özcan, Güvenç, Murat, Türel, Ali, Günay, Baykan, Bademli, Raci, Ankara from 1985 to 2015, English Summary, Ankara: Municipality of Greater Ankara, General Directorate of EGO, 1987.

28. Tekeli, İlhan, Altaban, Özcan, Güvenç, Murat, Türel, Ali, Günay, Baykan, Bademli, Raci, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1987.

29. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara: Yurt Yayınları 16, 1987, Kasım.

30. Tekeli, İlhan, Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989.

31. Tekeli, İlhan, Kent Planlaması Konuşmaları, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1991.

32. Tekeli, İlhan, Güvenç, Bozkurt, Turan, Şerafettin, Şaylan, Gencay, Türk İslam Sentezi Dosyası, İstanbul: Sarmal Yayınları, 1991.

33. Tekeli, İlhan, Şenyapılı, Tansı, Güvenç, Murat, Ankara’da Sanayi Üretiminin Tarihsel Gelişim Süreci, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi, 1991.

34. Tekeli, İlhan, Şenyapılı, Tansı, Türel, Ali, Güvenç, Murat, Acar, Erhan, Development of İstanbul Metropoliten Area and Low Cost Housing, İstanbul: Turkish Social Science Association, Greater İstanbul Municipality, 1991.

35. Tekeli, İlhan, Belediyecilik Yazıları (1976-1991), İstanbul: IULA-EMME, 1992.

36. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993 (İkinci Baskı 1999).

37. Tekeli, İlhan (Der.), Tarih İçinde Muğla, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1993.

38. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Max von der Porten und die Entstehung der StaatlichenWirtschaftsunternehmen in der Turkei, İstanbul: Friedrich Ebert Vakfı, 1993.

39. Tekeli, İlhan, Türkiye ve Avrupa Topluluğu I, Ulus Devletini Aşma Çabasındaki Avrupa’ya Türkiye’nin Yaklaşımı, Ankara: Ümit Yayıncılık, 1993, Nisan.

40. Tekeli, İlhan, Türkiye ve Avrupa Topluluğu II, Ulus Devletini Aşma Çabasındaki Avrupa’ya Türkiye’nin Yaklaşımı, Ankara: Ümit Yayıncılık, 1993.

41. Tekeli, İlhan, Max von der Porten’in Türkiye’deki Çalışmaları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Sisteminin Oluşumu, İstanbul: Friedrich Ebert Vakfı, 1993.

42. Tekeli, İlhan (Der.), Kent, Planlama, Politika, Sanat, Tarık Okyay Anısına Yazılar, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 1994.

43. Tekeli, İlhan, The Development of the İstanbul Metropoliten Area, Urban Administration and Planning, İstanbul: IULA-EMME ve Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1994.

44. Tekeli, İlhan, Türkiye’de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi, Konut Araştırmaları Dizisi:2 (Düzenl. 2.Baskı), Ankara: T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1996.

45. Tekeli, İlhan, Habitat II Konferansı Yazıları, Ankara: T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1996.

46. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Genişl. 2.Baskı), Ankara: T.C.Merkez Bankası, 1997.

47. Tekeli, İlhan, Mimar Kemalettin’in Yazdıkları, Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, 1997, Temmuz.

48. Tekeli, İlhan, Tarihyazımı Üzerine Düşünmek, Ankara: Dost Kitabevi, 1998.

49. Tekeli, İlhan, Tarih Bilinci ve Gençlik, Karşılaştırmalı Avrupa ve Türkiye Araştırması, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998.

50. Tekeli, İlhan, Ankara İstanbul İzmir İçin Cumhuriyet Geçitleri ve Şenlikleri, Kuramsal Hazırlık ve Tasarım Çalışması, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998.

51. Tekeli, İlhan, Modernite Aşılırken Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi, 1999, Şubat.

52. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim,, Türkiye ve Avrupa Birliği, Ulus Devletini Aşma Çabasındaki Avrupa’ya Türkiye’nin Yaklaşımı, Ankara: Ümit Yayıncılık, 2000.

53. Tekeli, İlhan, Modernite Aşılırken Kent Planlaması, Ankara: İmge Kitabevi, 2001, Nisan.

54. Tekeli, İlhan, Erdem, Tarhan, Gülöksüz, Yiğit, Dönüşen Dünyada Özlenen Türkiye İçin Yeni Bir Siyasal Oluşum, Ankara: Yeni Oluşum Yayınları, 2002, Ocak.

55. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Avrupa Birliği Türkiye ve Yerellik, İstanbul: IULA-EMME, 2003.

KİTAPLAR

56. Tekeli, İlhan, Bir Cumhuriyet Öyküsü, Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003, Haziran.

57. Tekeli, İlhan, Cumhuriyetin Harcı, Köktenci Modernitenin Doğuşu, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2003, Eylül.

58. Tekeli, İlhan, Eğitim Üzerine Düşünmek, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2003, Eylül.

59. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yaşam Kalitesi Göstergeleri Türkiye için Bir Veri Sistemi Önerisi, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2004.

60. Tekeli, İlhan, Teymur, Necdet (Ed.ler), Evaluation of the Performance in Social Sciences, Ankara: UNESCO National Committe Publications, 2004.

61. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Cumhuriyetin Harcı, Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004, Ağustos

62. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Dünya’da ve Türkiye’de Biyolojik Çeşitliliği Koruma, Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, TÜBA, 2006, Nisan.

63. Tekeli, İlhan ve diğerleri: Yerleşme Bilimleri /Çalışmaları için Öngörüler, Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, TÜBA, 2006, Ağustos.

64. Teziç Erdoğan, Tekeli İlhan vd., Türkiye Yükseköğretim Stratejisi, Yükseköğretim Kurulu, Ankara, 2007, Şubat.

65. Tekeli, İlhan, Onurlu Yaşam için Yeni bir Siyaset Yapma Biçimi, Tüses Yayınları, İstanbul, 2007, Haziran.

66. Tekeli, İlhan, Birlikte Yazılan ve Öğrenilen Bir Tarihe Doğru, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007, Ekim.

67. Tekeli, İlhan, Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul,Şubat.2008.

68. Tekeli, İlhan, Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul,Eylül,2008.

69. Tekeli, İlhan, Akılcı Planlamadan, Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ekim 2009.

70. Tekeli, İlhan, Kentsel Arsa, Altyapı ve Kentsel Hizmetler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ekim 2009.

71. Tekeli, İlhan, Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ağustos 2009.

72. Tekeli, İlhan, Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2009, Şubat.

73. Tekeli, İlhan, Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Kasım 2009.

74. Tekeli, İlhan, İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul Şubat 2010.

75. Tekeli, İlhan, Mekânsal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2010, Mart.

76. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Türkiye’nin Sağlık Tarihi Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı, Türkiye Bilimler Akademisi Raporları Sayı.21, Ankara, 2010.

77. Tekeli, İlhan, Sanayi Toplumu İçin Sanayi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2010, Ağustos.

78. Tekeli, İlhan, Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi, Yerellik Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2010, Ağustos.

79. Tekeli, İlhan, Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2010, Ekim.

80. Tekeli, İlhan, Tarihsel Bağlamı İçinde Türkiye’de Yükseköğretimin ve YÖK’ün Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2010, Ekim.

81. Tekeli, İlhan, Türkiye’nin Kent Planlama ve Kent Araştırmaları Tarihi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2011, Ocak.

82. Tekeli, İlhan, Tasarım, Mimarlık ve Mimarlar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2011, Şubat.

83. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Türkiye Açısından Dünya’da İklim Değişikliği, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2011.

84. Tekeli, İlhan, Türkiye İçin Siyaset ve Demokrasi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2011, Nisan.

85. Tekeli, İlhan, Anadolu’da Yerleşme Sistemleri ve Yerleşme Tarihi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2011,Temmuz.

86. Tekeli, İlhan, Sosyal Sistem Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2011, Ekim.

87. Tekeli, İlhan, Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2011, Ekim.

88. Tekeli, İlhan, Türkiye İçin Eğitim Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2011, Aralık.

89. Tekeli, İlhan, Türkiye İçin STK’lar ve Katılımcı Demokrasi Yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İlhan Tekeli Toplu Eserleri-22, İstanbul, 2012, Ocak.

90. Sabuktay, Ayşegül, Yörük Zafer, Çocukla Büyüyen Şehir İlhan Tekeli İle İzmir Konuşmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 77, 2012, Nisan.

91. Tekeli, İlhan, Anlatabildikleri ve Anlatamadıklarıyla Yaşam Öyküleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İlhan Tekeli Toplu Eserleri-23, İstanbul, 2012, Haziran.

92. Tekeli, İlhan, Türkiye’de Yaşamda ve Yazında Konutun Öyküsü (1923-1980), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İlhan Tekeli Toplu Eserleri-24, İstanbul, 2012, Temmuz.

93. Tekeli, İlhan, İlkin Selim, Uzun, İnce Bir Yol Karikatürlerle Türkiye-AB İlişkileri, Cartooning for Peace, Tarih Vakfı, İstanbul, 2012.

94. Tekeli, İlhan, İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme Projesi Tasarım Stratejisi, İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, 2012, Ekim.

95. Tekeli, İlhan, İstanbul’un Planlamasının ve Gelişmesinin Öyküsü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2013.

96. Tekeli, İlhan, İlkin Selim, Dış Siyaseti ve Askeri Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013.

97. Tekeli, İlhan, Sürdürülebilir Bir Toplum ve Çevre Tasarımı İçin Strateji Seçenekleri, İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 2013 (İzmir Ekoloji Formu).

98. Tekeli, İlhan, İlkin Selim, İktisadi Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si (İkinci Cilt), İletişim Yayınları, 2014.İstanbul.

99. Tekeli, İlhan, Türkiye’nin Demokrasi Krizini Aşması İçin Kucaklayıcı Demokrasi Konuşmaları, Sosyal Demokrasi Derneği, Ankara, Mayıs.2014.

100. Tekeli, İlhan, İzmir Tarih, İzmirlilerin Tarih ile ilişkisini Güçlendirme Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Temmuz 2014.

101. Tekeli, İlhan, İlkin Selim, Savaşın İçinden Geleceğine Yönelen İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si (Üçüncü Cilt), İletişim Yayınları, 2014.İstanbul.

102. Tekeli, İlhan ve diğerleri, İlhan Tekeli İle Günümüze ve Geleceğe Dair, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2015.

103. Tekeli İ. Dünya’da ve Türkiye’de Kent-Kır Karşıtlığı Yok Olurken Yerleşmeler İçin Temsil Sorunları ve Strateji Önerileri, İdealkent Yayınları, Ankara, 2016, Nisan.

104. Tekeli, İlhan, Katılımcı Demokrasi ve Sivil Toplum Kuruluşları, (Genişletilmiş 3.ncü Baskı), Sosyal Demokrasi Derneği Yayınları, Ankara, 2017.

105. Tekeli, İlhan, Türkiye’nin Demokrasi Krizini Aşması için Kucaklayıcı Demokrasi Konuşmaları, (Genişletilmiş 2.nci Baskı), Sosyal Demokrasi Derneği Yayınları, Ankara, 2017.

106. Tekeli, İlhan, İzmir İli/ Kenti İçin Bir Tarımsal Gelişme Ve Yerleşme Stratejisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017, Ağustos.

107. Tekeli, İlhan, Ataöv Anlı, Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre, Stratejiler Yelpazesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017.

108. Tekeli, İlhan, İzmir Modeli, İzmir İçin Demokratik Bir Belediyecilik Önerisi, II. Kitap, İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir, 2018, Eylül.

109. Tekeli, İlhan, Proposal For a Democratic Municipal Model for İzmir, The İzmir Mediterranean Academy Branch of İzmir Metropolitan Municipality, İzmir, 2019, March.

110. Tekeli, İlhan, Türkiye’nin Demokrasi Krizini Aşması İçin Derinleştirilen Demokrasi Konuşmaları, Sosyal Demokrasi Derneği Yayınları, Ankara 2019.

BİLİMSEL YAZILAR, SEMİNER BİLDİRİLERİ, ANSİKLOPEDİ YAZILARI

1. Tekeli, İlhan (İsimsiz Yay.), “Toplum Kalkınması Yerine Köy Enstitüleri”, Sosyal Adalet, Yıl:2, Sayı:19/1, (1964, Nisan): 30.

2. Tekeli, İlhan, “Şehirleşme Politikası ve Kalkınma”, Bölge Planlama, Yıl:1, Sayı:1, (1964, Haziran): 3.

3. ___________, “Bölge Seçimi ve Sınırlarının Tayini”, Bölge Planlama, Yıl:1, Sayı:2, (1964, Temmuz): 16-23.

4. ___________, Regional Planning and its Organization in Turkey, Ankara: İmar ve İskan Bak. Planlama ve İmar Genel Müd. Bölge Planlama Dairesi, 1964, Aralık.

5. ___________, “Türkiye için Bölge Planlama Sentezi”, Bölge Planlama, Yıl:1, Sayı:7, (1964, Aralık): 31-55.

6. Tekeli, İlhan (İsimsiz Yay.), “Sosyolog Gözüyle Doğu Meselemiz”, Yön, Sayı:90, (1964, 18 Aralık): 8-10.

7. Tekeli, İlhan, “Sanayileşmemiz Nasıl Baltalanıyor?”, Yön, Sayı:102, (1965, 12 Mart): 8-9.

8. Tekeli, İlhan (İsimsiz Yay.), “Tinbergen’in Nasihati”, Yön, Sayı:193, (1966, 9 Aralık): 13.

9. Tekeli, İlhan, “Regional Planning in Turkey and Regional Policy in the First-Five Year Development Plan”, Planning in Turkey (Selected Papers), Ed. S.İlkin, E.İnanç, Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, 1967, Haziran, s.254-273.

10. ___________, “Bölgelerarası Ulaştırma Ağının Planlanmasında Üretimin Yer Seçiminin ve Ulaştırma Ağının Birlikte Planlanmasına İmkan Veren Bir Model”, Ulaştırma Ekonomisi Konferansları, Ankara: Bayındırlık Bakanlığı, 1968, s.31-51.

11. ___________, “Ülke Ölçüsünde Fiziki Planlamanın Teorik Sorunları ve Bugünkü Müesseseler Çerçevesinde Türkiye için Bir Ülkesel Fiziki Planlama Yaklaşımı”, I. Milli Fiziki Plan Semineri, Düz. Esat Turak, İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1968, Ocak, s.15-37, Nejat Erder’in eleştirisi: s:38-40

12. ___________, “Nejat Ölçen’in ‘Endüstriyel Milli Fiziki Planların Hazırlanmasında Bir Model’ adlı Bildirisi Üzerine”, I. Milli Fiziki Plan Semineri, Düz. Esat Turak, İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1968, Ocak, s.138-141.

13. ___________, “I.Milli Fiziki Plan Semineri Sonuçlarının Hazırlık Komitesi Adına Değerlendirilmesi”, I. Milli Fiziki Plan Semineri, Düz. Esat Turak, İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1968, Ocak, s.351-358.

14. Tekeli, İlhan, Turak, Esat, Akçura, Tuğrul, “Mimarlar Odasının Büyük İstanbul Planlaması ile İlgili Raporu”, Mimarlık, Sayı:63, (1969, Ocak):  13-17.

15. Tekeli, İlhan, “Boğaz Köprüsü Yapılması Hakkında Düşünceler”, ODTÜ Mezunları Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, (1969, Şubat): 5-11.

16. ___________, “Şehir Planlama Mimarlık Mühendislik Üzerine Sürülen Bir Krema Değildir (Ya da Şehir Plancıları Odası Üzerine)”, Çoğaltılmış, 1969, Nisan.

17. ___________, “Değişen Üniversite ve Öğrenci Modelinin Çevre Düzenleme Eğitimlerine Etkileri”, Mimarlık, Yıl:7, Sayı:71, (1969, Eylül): 41-44.

18. ___________, “Aydın Germen’in ‘Dünya’da ve Türkiye’de Mimarlık Eğitimi’ Adlı Bildirisinin Eleştirisi”, Mimarlık Semineri, Ankara: Mimarlar Odası, 1969, 15-18 Aralık, sayfa no.su yok.

19. ___________, “Çeşitli Planlama Kademeleri ve Tipleri Arasındaki İç İlişkiler ve Planlama Organizasyonu Üzerine Düşünceler”, Mimarlık Semineri, Ankara: Mimarlar Odası, 1969, 15-18 Aralık, sayfa no.su yok.

20. ___________, “Metropoliten Planlama”, Mimarlık, Sayı:70/5, (1970, Mayıs): 98-108.

21. ___________, “Bölge Planlama Tekniği ve Türkiye’de Uygulanması Sonuçları”, Havza Amenajmanı Semineri, Ankara: T.C. Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü, 1970, Ocak, s.1-19.

22. ___________, “Bölge Sınırlarının Tayini”, Havza Amenajmanı Semineri, Ankara, T.C.Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü, 1970, Ocak, s.1-12.

23. ___________, “Planlama Basamakları ve Türleri Arasındaki İç İlişkiler ve Planlama Örgütlenmesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, (1970, Mart): s.32-68.

24. ___________, “Şehir ve Bölge Planlaması Açısından Boğaz Köprüsü”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün/Bugün/Yarın 1, Sayı:30, (1970, Mart): 16-26.

25. ___________, “Some General Ideas for Regional Planning Education with Special Application to Turkey”, Harvard Papers in Theoretical Geography, ‘Special Papers’ Series, Paper D, Cambridge, Mass., Harvard University, 1970, 12 Mart.

26. ___________, “Metropoliten Ankara İçin Planlama Modeli”, Metropoliten Ankara için Planlama Sempozyumu – Çoğaltılmış, SBF İskan ve Şehircilik Enstitüsü, 1970, 27 Mart.

27. ___________, “Yerseçimi Teorileri, Endüstrileşme Politikası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üstüne”, Mimarlık, Sayı:80, (1970, Haziran): 50-55.

28. ___________, “Gecekonduları Planlama Yolları ve Sorunları”, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Sayı:19, (1970, Ekim): 38-60.

29. ___________, “A Heuristic National Physical Planning Proposal and Competitive Regional Planning Concept”, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Bölge Planlama Bölümü, 1970, Ekim.

30. ___________, “ODTÜ’nün Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminin On Yıla Yaklaşan Deneyinin Değerlendirilmesi”, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü 3.Danışma Kurulu Toplantısı, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü Yayınları, 1970, Kasım, s.39-71, 131-135.

31. ___________ , “Şehir ve Bölge Planlaması Açısından ‘Boğaz Köprüsü’“, 10.ve 11.İskan ve Şehircilik Haftası Konferansları, Şehirciliğimizin Bazı Genel ve Özel Sorunları, Ankara: İskan ve Şehircilik Enstitüsü Yayınları, 1971, s.185-212.

32. ___________, “The Evolution of Spatial Organization in the Ottoman Empire and the Turkish Republic”, Ekistics, Vol.31, No.182, (1971, Ocak): 57-60.

33. ___________, “Büyük Kent Dışı Üniversitelerin Kuruluş Yeri Sorunları Üzerine”, Dr.R.Keleş’in ‘Yerleşme Kararları Açısından Büyük Kent Dışı Üniversiteler Sorunu 2’ adlı bildirisine eleştiri olarak hazırlanmıştır, Çoğaltılmış, 1971, Ocak.

34. ___________, “Bölgesel Turizm Planlamasının Hedefleri”, Peyzaj Mimarlığı, Sayı:1971:2-3, 1971, Şubat-Mart): 16-19.

35. ___________, “Pianificazione Spaziale Nazionale e Piani Regionali Competitivi”, Citta e Societa, Studi e Analisi sui Problemi delle Comunita Urbane, (1971, Mart-Nisan): 82-90.

36. ___________, “Gecekondu Planlama Sorunları ve Yolları”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı:2, (1971, İlkbahar): 285-314.

37. ___________, “Osmanlı İmparatorluğunda Mekan Organizasyonundaki Değişmeler ve Türkiye Cumhuriyetinin Bölgesel Politikası-I”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün/Bugün/Yarın, Sayı:45, (1971, Haziran): 4-9.

38. Tekeli, İlhan, Gürkan, Aydan, “Turizm Politikası Üzerine”, Mimarlık, Sayı:9293, (1971, Haziran-Temmuz): 44.

39. Tekeli, İlhan, “Osmanlı İmparatorluğunda Mekan Organizasyonundaki Değişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Bölgesel Politikası-II”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün/Bugün/Yarın, Sayı:46, (1971, Temmuz): 4-9.

40. ___________, “ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminin Değerlendirilmesi Üzerine”, Bülten, Cilt:1, Sayı:1, (1971, Ekim): 9-21, İngilizce “Abstract”, s.22.

41. ___________, “Çeşitli Sistem Yaklaşımları ve Bunların İç İlişkileri Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:4, Sayı:4, (1971, Aralık): 3-35.

42. ___________, “Geri Kalmış Ülkeler İçin Geleneksel Sanayi Yer Seçimi Teorilerinin Sınırları”, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü Dergisi, Sayı:2, (1972): 12-27.

43. ___________, “Osmanlı İmparatorluğunda Şehrin Kurumsallaşmış Dış İlişkileri”, Bülten, Cilt:1, Sayı:2, (1972, Şubat): 115-152, İngilizce “Abstract”, s.153.

44. ___________, “On Institutionalized External Relations of Citiesin the Ottoman Empire-A Settlement Models Approach”, Etudes Balkaniques, (1972, Haziran): 49-72.

45. ___________, “Üçüncü Beş Yıllık Plan Üzerinde Genel Bir Değerlendirme”, Mimarlık, Sayı:109, (1972, Kasım): 26-36.

46. ___________, “Büyükkent Dışı Üniversitelerin Kuruluş Yeri Sorunları Üzerine”, Mimarlık, Sayı:110, (1972, Aralık): 36-40.

47. ___________, “Üçüncü Beş Yıllık Plan Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Elektrik Mühendisliği, Sayı:192, (1972, Aralık): 52-80.

48. ___________, “Evolution of Spatial Organization in the Ottoman Empire and Turkish Republic”, From Madina to Metropolis, Ed. L.Carl Brown, Princeton, New Jersey: The Darwin Press, Inc., 1973, s.244-276.

49. ___________, “Ülkesel Planlama, Bölgesel Planlama ve Kırsal Planlamanın İlişkileri Üzerine”, Peyzaj Mimarlığı, Cilt:4, Sayı:1, (1973): 3-7.

50. ___________, “Mekan Organizasyonlarının İncelenmesinde Bilimsel Stratejiler ve Dil Sorunu”, Mimarlık, Sayı:73-9, (1973): 5-12

51. ___________, “Ekonomik Büyümenin Bölgeler Arasındaki Farklılaşması ile İlgili Önermeler”, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü Dergisi, Sayı:7, (1973): 2-19.

52. ___________, “Türkiye’de Eğitim Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Üzerine”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Cilt:19, Sayı:218, (1973, Mayıs): 3-9.

53. ___________, “Çevre Sorunları ve Geri Kalmış Ülkeler”, Mimarlık, Sayı:115, (1973, Mayıs): 12-17.

54. ___________, “Hükümet Programı ve Üçüncü Beş Yıllk Kalkınma Planı”, Hükümet Programının Getirdiği Yeni Planlama Sorunları Semineri, Kitap 1, Eskişehir: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, 1974, s.233-250.

55. ___________, “Marginal Sector in the Process of Development”, L’Organizzazione del Territorio nelle Aree in Via di Sviluppo, Alghero: Convegno Organizzato dal Banco di Sardegna, 1974, s.143-170. Fano:”Comments on the Report Presented by İlhan Tekeli”, s:171-174.

56. ___________, “Planlamada Hedefler Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, (1974, Haziran): 22-44.

57. Tekeli, İlhan, Okyay, Tarık, Gülöksüz, Yiğit, “Özel Araba Sahipliği ve Üretim, Trafik”, Elektrik Mühendisliği, Sayı:210, (1974, Haziran): 314-316.

58. Tekeli, İlhan, “Ulaşım Sorunu ve Otomobil Üretimi”, Mimarlık, Sayı:128, (1974, Haziran): 10-12.

59. ___________, “Türkiye’de Eğitim Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Üzerine”, Elektrik Mühendisliği, Cilt:18, Sayı:211, (1974, Temmuz): 359-361.

60. ___________, “Ulaşım Olayının Kentsel Yapıda Yansıması”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Cilt:20, Sayı:233, (1974, Ağustos): 4-9.

61. Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “Rüşvet Kuramı”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, (1974, Eylül): 92-113.

62. Tekeli, İlhan, “Şehirlerimizde Sanayinin Konumu”, AITIA Lisans Üstü Bilim Uzmanlığı Öğretimi, Ders: Türkiye’nin Aktüel Sosyo-Ekonomik Konuları, Ankara: AITIA İşletme Yönetimi Enstitüsü, 1975.

63. ___________, “Geri Kalmış Ülkeler İçin Geleneksel Sanayi Yer Seçimi Teorilerinin Sınırları”, AITIA Lisans Üstü Bilim Uzmanlığı Öğretimi, Ders: Türkiye’nin Aktüel Sosyo-Ekonomik Konuları, Ankara: AITIA İşletme Yönetimi Enstitüsü, 1975.

64. ___________, “Distribution and Character of Population”, Impact of Planned Urbanization on Population Dynamics: The Case of East Marmara Region, Ed. Deniz Kandiyoti, Proceedings of Workshop/Seminar 15, İstanbul: Interdisciplinary Communications Program Smithsonian Institution, 1975, s.29-31.

65. ___________, “The Use of Geographic Constants in Projecting the Spatial Distribution of Population”, Papers of the Regional Science Association, Ed.John B.Parr, Vol.34, (1975): 107-120.

66. ___________, “Evolution of Spatial Organization in The Ottoman Empire and Turkish Republic”, Regional Policy, Ed. John Friedmann, William Alonso, Cambridge, Mass., London: The MIT Press, 1975, s.655-679.

67. Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “The Theory of Corruption”, Turkish Public Administration Annual, No:2, (1975): 23-52.

68. Tekeli, İlhan, “Relations Between The Theories and Policies of Migration”, 1972 Ford Foundation/Rockefeller Foundation Award for the Systematic Study of Population Policy Issues – Çoğaltılmış, 1975.

69. ___________, “Analysis of ‘Directedness’ for Migration Flows in Turkey During 1960-1965”, 1972 Ford Foundation/Rockefeller Foundation Award for the Systematic Study of Population Policy Issues, Çoğaltılmış, 1975.

70. ___________, “Endüstrinin Arazi Kullanımı Kararlarında Etken Olan Kurumsal Çerçeve”, Peyzaj Mimarlığı, Sayı:1975-1, Özel Sayı, (1975, Ocak): 49-55.

71. ___________, “Tarımsal Planlamanın Sosyal İçeriği”, Ziraat Mühendisliği, Sayı:105, (1975, Mart): 32-43.

72. ___________, “Göç Teorileri ve Politikası Arasındaki İlişkiler”, Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Cilt:1, (1975, Bahar): 153-176.

73. Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “Danışmanlık Kuramı”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, (1975, Haziran): 81-108.

74. Tekeli, İlhan, “Ankara Nazım Plan Çalışmaları Üzerine”, Mimarlık, Sayı:141, (1975, Temmuz):13-17.

75. ___________, “Belediyeler ve Merkezi İdare Çelişkisi”, Mimarlık, Sayı:142, (1975, Ağustos-Eylül): 20-22.

76. ___________, “Kalkınma Sürecinde Marjinal Sektör ve Türkiye Üzerinde Bir Deneme”, Türkiye İkinci Nüfusbilim Konferansı, İzmir: HÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü, 1975, Eylül-1 Ekim, s.1-30.

77. ___________, “Basında Tartışma: İkinci Boğaz Köprüsü”, Mimarlık, Sayı:143, (1975, Ekim): 18.

78. Tekeli, İlhan, Soral, Erdoğan, “Halk Sektörü”, Özyönetim ve Halk Sektörü, Ankara: CHP Gençlik Kolları, 1976, s.107-196, Tartışma, s.197-236.

79. Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “Theory of Advice”, Turkish Public Administration Annual, Vol:3, (1976): 31-70.

80. Tekeli, İlhan, “Tasarım Sürecini Bilimselleştirme Çabaları Üzerine”, Mimarlık, Sayı:148, (1976): 59-62.

81. ___________, “Kıyı Planlamasının Değişik Boyutları”, Mimarlık, Sayı:147, (1976): 41-47.

82. ___________, “A Synthetic Approach to Regional Development Theories Part I”, Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, (1976, Bahar): 97-112.

83. Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “Rüşvet Kuramı”, Sonolay, (1976, 20-24 Mart): 4.

84. Tekeli, İlhan, Gökçeli, Raşit, “1973-75 Seçimlerinde Kentleşmenin Etkisi”, Türk Parlementoculuğunun İlk Yüzyılı 1876-1976, Ankara: Siyasi İlimler Türk Derneği, 1976, Nisan, s.533-576.

85. Tekeli, İlhan, “Şehirlerimizdeki Altyapı Sorunları”, D.B.D., I. Genel Kurul, Çalışma Raporu, Hesap Raporu, Bütçe, Belediye Sorunları Üzerine Bildiriler, Ankara: D.B.D., 1976, Haziran.

86. Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, “Belediye Sorunları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 1976, Haziran): 3-25.

87. Tekeli, İlhan, “İzmit Yenilikçi Yerleşme Projesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Çoğaltılmış, 1976, 13 Haziran.

88. ___________, “A Synthetic Approach to Regional Development Theories Part II”, Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, (1976, Güz): 275-296.

89. ___________, “Serbest Limanlar”, Serbest Bölgeler, Türkiye Üzerinde Tezgahlanan Emperyalist İşgal (Basından Seçmeler), Der.F.Aykan, O.Selen, Ankara: İleri Yayınları, 1976, Ekim, s.53-56.

90. ___________, “Bağımlılığı Artırarak Bunalımı Öteleme Yolu”, Serbest Bölgeler, Türkiye Üzerinde Tezgahlanan Emperyalist İşgal (Basından Seçmeler), Der. F.Aykan, O.Selen, Ankara: İleri Yayınları, 1976, Ekim, s.61-66.

91. Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, “Köykent Üzerine Düşünceler”, Çoğaltılmış, 1976, Kasım.

92. Tekeli, İlhan, “Çevre Ülkelerinde Toplumsal Bilimlerin İdeolojik Sorunları”, Türkiye’de Toplumsal Bilim Araştırmalarında Yaklaşımlar, Der. Seyfi Karabaş, Yaşar Yeşilçay, Ankara: ODTÜ Türk Halkbilimi Topluluğu, 1977, s.33-46, İngilizce Özet, s:31-32.

93. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Devletçilik Öncesinde Sanayi Politikası Arayışları”, Tarihsel Gelişimi İçinde Türkiye Sanayi, Ankara: TMMOB Makina Mühendisleri Odası No:106/1, 1977, s.3-23.

94. Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, “Problems of Turkish Municipalities in the 1970’s”, Turkish Public Administration Annual, Vol:4, (1977):157-186.

95. Tekeli, İlhan, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Belediyecilik Anlayışının Oluşumu 1923-1930”, Mimarlık, Sayı:151, (1977): 17-21.

96. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “(Kör) Ali İhsan (İloğlu) Bey ve Temsili-Mesleki Programı”, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları, Yay. Haz.: Attila AKSOY, Mustafa PİRİLİ, İstanbul: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneği, 1977, Ocak, s.283-356.

97. Tekeli, İlhan, “Belediyeler ve Kent Yönetiminin Sınıfsal Yapısı”, Mimarlık, Sayı:150, (1977, Ocak): 32-34.

98. ___________, “Çalışma Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi, Ankara’da Zirve Saatlerin Sıkışıklığına Bir Çözüm Bulabilir mi?”, DBD, Sayı:1, (1977, Ocak): 27-37.

99. ___________, “Şehirlerimizde Altyapı Sorunları”, DBD, Sayı:2, (1977, Şubat): 37-39.

100. ___________, “Tüketici Değil Üretici Belediye”, Marmara ve Boğazlar, Cilt:2, Sayı:1820, (1977, Şubat-Nisan): 2-3, 28.

101. ___________, “Yeni Dönemde Ankara Belediyesinin Karşılaşabileceği Sorunlar”, Mimarlık, Sayı:152, (1977, Mart): 87-88.

BİLİMSEL YAZILAR, SEMİNER BİLDİRİLERİ, ANSİKLOPEDİ YAZILARI

102. ___________, “Dolmuşun Geri Kalmış Ülke Kentlerinde Ortaya Çıkma Nedenleri”, DBD, Sayı:3, (1977, 3 Mart): 11-16.

103. ___________, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Belediyecilik Anlayışının Oluşumu”, DBD, Sayı:4, (1977, Nisan): 32-41.

104. ___________, “Bir Sistem Olarak Enflasyon ve Arsa Spekülasyonu”, DBD, Sayı:5, (1977, Mayıs): 15-18.

105. ___________, “Kamu Hizmetlerinin Üretiminde Yaratılan İkili Yapıların Toplumsal Sonuçları”, DBD, Sayı:6, (1977, Haziran): 10-13.

106. ___________, “Kent İçi Ulaşım Sorununun Çözümü İçin Toplu Ulaşım”, DBD, Sayı:7, (1977, Temmuz): 17-19.

107. ___________, “Yeni Belediye Seçimlerine Giderken”, DBD, Sayı:8, (1977, Ağustos): 2-6.

108. Tekeli, İlhan, Erder, Leila, “Time and Areal Aggregation Problems in Estimating Migration”, Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, (1977, Güz): 253-272.

109. Tekeli, İlhan, “Kentleşme ve Konut Sorunu”, Belediyeler ve Kent Sorunları Dergisi, Sayı:2025, (1977, Eylül): 18-20.

110. Tekeli, İlhan, ADAM, Mehmet, Altaban, Özcan, “Türkiye’de Arsa ve Konut Sorunlarına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Altıncı Balkan Ülkeleri Mimarları Konferansı, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası, 1977,  5-12 Ekim.

111. Tekeli, İlhan, “Üçüncü Beş Yıllık Plan Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Elektrik Mühendisliği, Cilt:17, Sayı:192, (1977, Aralık): 52-80.

112. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Kurtuluş Savaşı Sırasında, Avrupa’daki Bir Türk Gencinin (A.Şerif ÖNAY’ın) Kalkınma Sorunlarıyla İlgili Çalışmaları”, Armağan Kanun-u Esasi’nin 100. Yılı, Ankara: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No.423, 1978, s.257-306.

113. Tekeli, İlhan, “Changes in the Rural Structure of Turkey, Due to Agricultural Mechanization Within Market Conditions”, Etudes Balkaniques, (1978): 3-20.

114. Tekeli, İlhan, Adam, Mehmet, Altaban, Özcan, “Türkiye’de Arsa ve Konut Sorunlarına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Mimarlık, Sayı:154, (1978, Ocak): 30-33.

115. Tekeli, İlhan, “Kapitalistleşme Süreci İçinde Türkiye’nin Konut Üretimine Bir Bakış”, Mimarlık, Sayı:154, (1978, Ocak): 34-38.

116. ___________, “A Review of the Housing Production in the Process of Capitalisation of Turkey”, Mimarlık, Sayı:154, (1978, Ocak): 83-86.

117. Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “Türkiye’de Halkçılık İdeolojisinin Evrimi”, Toplum ve Bilim, Sayı:6-7, (1978, Yaz-Güz): 44-110.

118. Tekeli, İlhan, “Tasarım Sürecini Bilimselleştirme Çabaları”, Mimarlık Bilimi Kavram ve Sorunları, Der. Mustafa Pultar, Ankara: Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği, 1978, Ağustos, s.46-54.

119. ___________, “Urban Patterns in Anatolia: Organization and Evolution”, Conservation as Cultural Survival, Ed. Renata Holod, Geneva: Aga Khan Award for Architecture, 1978, Eylül, s.15-23.

120. Tekeli, İlhan, Menteş, Gökhan, “Türkiye’de Holdingleşme ve Holding Sistemlerinin Mekandaki Örgütlenmesi”, Toplum ve Bilim, Sayı:4, (1978, Kış):16-45.

121. Tekeli, İlhan, “Türkiye, Ekonomik Gelişme ve Planlama”, Yurt ve Dünya, Sayı:16, (1979, Temmuz): 45-64.

122. ___________, “Türkiye Kentlerinde Apartmanlaşma Sürecinde İki Aşama”, Çevre, Sayı:4, (1979, Temmuz-Ağustos): 79.

123. ___________, “II.Dünya Savaşı Sırasında Hazırlanan ‘Savaş Sonrası Plan ve Programları’“, ODTÜ Gelişme Dergisi, 1979-1980 Özel Sayısı, (1979-1980): 289-328.

124. Tekeli, İlhan, Menteş, Gökhan, “Development of ‘Holdings’ in Turkey and their Organization in Space”, Planning Industrial Development, Ed.David F.Walker, Chichester: John Wiley and Sons Ltd., 1980, s.149-174.

125. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “İttihat ve Terakki Hareketinin Oluşumunda Selanik’in Toplumsal Yapısının Belirleyiciliği”, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-), Ed. Osman Okyar, Halil İnalcık, Ankara: Meteksan Ltd.Şti., 1980, s.351-382.

126. Tekeli, İlhan, “Anadolu’daki Kentsel Yaşantının Örgütlenmesinde Değişik Aşamalar”, Toplum ve Bilim, Sayı:9-10, (1980, Bahar-Yaz): 36-65.

127. ___________, “Türkiye’de Kent Planlamasının Tarihsel Kökleri”, Türkiye’de İmar Planlaması, Der. Tamer Gök, Ankara: ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1980, Nisan, s.8-112.

128. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Kurtuluş Savaşında Talat Paşa ile Mustafa Kemal’in Mektuplaşmaları”, Belleten, Cilt:XLIV, Sayı:174, (1980, Nisan): 301-346.

129. Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kentleşme Deneyinin Dinamikleri Üzerine”, Akdeniz Kentler Birliği, Konferans, İstanbul: Akdeniz Kentler Birliği, İstanbul Belediyesi, T.C.Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, 1980, Mayıs, s.1-10.

130. ___________, “On the Dynamics of Experience of Urbanization in Turkey”, Akdeniz Belediyeler Birliği, Konferans, İstanbul: Akdeniz Kentler Birliği, İstanbul Belediyesi, T.C.Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, 1980, Mayıs, s.1-6.

131. ___________, “Kent-Suçluluk ve Şiddet”, Abdi İpekçi Semineri, Türkiye’de Terör, İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları 13, 1980, Mayıs, s.201-225.

132. ___________, “Holdinglerin Türkiye’nin Ekonomisinde Pekişen Egemenlikleri”, Çağdaş Toplum, Sayı:2, (1980, Haziran): 30-33.

133. ___________, “Planlamada Uygulama Kuramı ve Kuram Kurucu Uygulama”, Kent Planlamada Kuram ve Kılgı, Yay. haz: Tamer Gök, Ankara: ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1980, Aralık, s.1-25.

134. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Aksoy, Ataman, Kepenek, Yakup, “Concentration in Turkish Manufacturing Industry”, Evolution of Concentration and Competition Series: Collection: “Working Papers” No:40, Brussels: Commision of The European Communities, 1981.

135. Tekeli, İlhan, Erder, Leila, “Settlement Distribution and Structural Change in Turkish Agriculture: A Key to Migration Models and Policy”, Why People Move, Ed. Jorge Balan, Paris: The Unesco Press, 1981, s.122-139.

136. Tekeli, İlhan, “On The Dynamics of Experience of Urbanization in Turkey”, Urban Problems and Economic Development, Ed.Lata Chatterjee, Peter Nijkamp, Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff International Publishers B.V., 1981, s.69-82.

137. ___________, “II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’nin Kent Planlaması Pratiğindeki Gelişmeler”, İmar Planları Yapım ve Uygulama Süreçleri, Ankara: ŞPMMO, 1981, s.1-19.

138. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Bölgesel Kurtuluş Savaşından Ulusal Kurtuluş Savaşına”, Atatürk’ün Düşünce ve Uygulamalarının Evrensel Boyutları Uluslararası Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, 1981, s.270-300, Tartışma, s.301-323.

139. Tekeli, İlhan, “Mütareke ve Kurtuluş Savaşında Çorum”, Çorum Tarihi, Ankara: Çorum 100.Yıl İl Kutlama Komitesi, 1981, s.167-194.

140. ___________, “1923-1950 Döneminde Çorum’daki Gelişmeler”, Çorum Tarihi, Ankara: Çorum 100.Yıl İl Kutlama Komitesi, 1981, s.197-224, Tablolar.

141. ___________, “1950-1980 Döneminde Kentin Faaliyetlerindeki Gelişmeler”, Çorum Tarihi, Ankara: Çorum 100.Yıl İl Kutlama Komitesi, 1981, s.235-278.

142. ___________, “Dört Plan Döneminde Bölgesel Politikalar ve Ekonomik Büyümenin Mekansal Farklılaşması”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 1981 Özel Sayısı, (1981): 369-389, İngilizce Özet, s:390.

143. ___________, “Sınırlı Bir Soru Kağıdı Uygulaması Üzerinde Yorumlamalar”, Tütengil’e Saygı, Ed. Sami N.Özerdim, Perran Özben, Rebab Taşkıran, İstanbul: Editörler tarafından basılmış, 1981, s.114-130.

144. ___________, “Ağa Han Mimari Ödülleri İçin Bir Öneri: Gecekondu”, Bilim ve Sanat, Sayı:1, (1981, Ocak): 15-18.

145. ___________, “Sürünün İçinde Biri Olmayanlardan Nusret Hızır”, Bilim ve Sanat, Sayı:3, (1981, Mart): 4-6.

146. ___________, “Mimarlığın Bir Toplumsal Ürün Olarak Eleştirisi Üzerine”, Türkiye Yazıları, Sayı:51, (1981, Haziran): 19-20.

147. ___________, “Boğaziçinin Kültürel Mirası Üzerine Düşünceler”, Bilim ve Sanat, Sayı:9, (1981, Eylül): 18-19.

148. ___________, “Dil Üzerine”, TMMOB Teknik Dil Panelinde Konuşma, TMMOB Birlik, Sayı:1981/10, (1981, Ekim): 8-10.

149. ___________, “Giriş”, Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi, 1.Kitap, Der. Yiğit Gülöksüz, Ankara: ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1981, Kasım, s.i-x.

150. ___________, “Cambios Economicos y Sociales”, Historia 16, Sayı:67, (1981, Kasım): 90-96.

151. ___________, “Türkiye’de Konut Sunumunun Davranışsal Nitelikleri ve Konut Kesiminde Bunalım”, Türkiye 6.Dünya Şehircilik Günü Kutlamaları, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1982, s.57-106.

152. Tekeli, İlhan, Okyay, Tarık, “Case Study of a Relocated Capital: Ankara”, Urban Planning Practice in Developing Countries, Ed. John L.Taylor, David G.Williams, Oxford: Pergamon Press, 1982, s.123-143.

153. Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Konut Sunumunun Davranışsal Nitelikleri ve Konut Kesiminde Bunalım”, Konut ’81 , Ankara: Kent-Koop, 1982, s.57-101.

154. ___________, “Türkiye’deki Belediyecilik Deneyiminin Genel Bir Değerlendirilmesi ve Yeni Model Arayışı”, Belediyecilik Araştırma Projesi, Üçüncü Kitap, Ed. Ergun Türkcan, Ankara: Türk İdareciler Derneği, 1982, s.307-328.

155. ___________, “Can Municipalities in Turkey be Considered as Institutions of CivicSociety with a Broad Social Base?”, Local Administration, Ed. Korel Göymen, Hans F.Illy, Winfried Veit, Bonn: Friedrich Ebert Stiftung, 1982, Temmuz, s.69-82.

156. ___________, “Turizm Alanında Seçenekler”, Bilim ve Sanat, Sayı:20, (1982, Ağustos): 36-37.

157. ___________, “Tarih Metodolojisi Üzerine”, Bilim ve Sanat, Sayı:22, (1982, Ekim): 42-48.

158. ___________, “Fotoğraf ve Kentin Belgelenmesi Üzerine Düşünceler”, Türkiye Yazıları, Sayı:69, (1982, Aralık): 16-18.

159. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “T.C. Merkez Bankası”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi-1, İstanbul: İletişim Yayınları, 1983, s.146-154

160. Tekeli, İlhan, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Eğitim Kurumlarının Gelişimi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi-3, İstanbul: İletişim Yayınları, 1983, s.650-675.

161. Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, “Kentleşme, Kentlileşme ve Türkiye Deneyimi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi-5, İstanbul: İletişim Yayınları, 1983, s.1224-1238.

162. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Türkiye’de Planlama: Ülkesel, Bölgesel, Kentsel”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi-6, İstanbul: İletişim Yayınları, 1983, s.1602-1610

163. Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Halkçılık”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi-7, İstanbul: İletişim Yayınları, 1983, s.1929-1935,

164. ___________, “Türkiye’deki Şirketlerin Gelişimi ve Kapitalin Yoğunlaşma Süreci”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi-9, İstanbul: İletişim Yayınları, 1983, s.2386-2396.

165. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Türkiye’de Ulaştırmanın Gelişimi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi-10, İstanbul: İletişim Yayınları, 1983, s.2758-2768.

166. Tekeli, İlhan, “Democracy in Local Administrations and the Development of Municipalities in Turkey”, Turkish Public Administration Annual, Vol:9-10, (1982-1983): 22-52.

167. ___________, “Türkiye’de Kentsel Araştırmanın Gelişimi ve Gündemindeki Sorunlar”, Prof.Fehmi Yavuz’a Armağan, Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1983, s.65-78.

168. ___________, “1982 Biterken Türkiye’de Bilimsel Üretimin Görünüşü”, Bilim ve Sanat, Sayı:25, (1983, Ocak): 13-15.

169. ___________, “İmar Affı, İmar Bürokrasisi ve Reform”, Yapı, Sayı:47, (1983, Ocak):  9-10.

170. ___________, “Türkiye’de Mimarlığın Gelişiminin Toplumsal Bağlamı 1923-50”, Boyut, Sayı:11-12, (1983, Mart, Nisan): 24-26, 29-31.

171. ___________, “Taşımacılıkta Halk Otobüsleri”, Cumhuriyet, 1983, 9-11 Mayıs, s.12.

172. ___________, “Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Türkiye’de Belediyelerin Gelişimi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, (1983, Haziran): 3-22.

173. ___________, “Önsöz”, Tarih İçinde Ankara, Der. Erdal Yavuz, Ümit N.Uğurel, Ankara: ODTÜ, 1984, s.I, II.

174. ___________, “Ankara’nın Başkentlik Kararının Ülkesel Mekan Organizasyonu ve Toplumsal Yapıya Etkileri Bakımından Genel bir Değerlendirilmesi”, Tarih İçinde Ankara, Der. Erdal Yavuz, Ümit N.Uğurel, Ankara: ODTÜ, 1984, s.321-334.

175. ___________, “Ülkesel Fiziki Planlama Üzerine İkinci Kez Konuşurken”, Ülke Ölçeğinde Planlama ve Düzenleme Sorunları Kolokyumu, Yay. Haz. Mehmet Çubuk, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları-1, 1984, s.23-33, İ.Tekeli’ye yöneltilen soru ve yanıtları, s:34-40.

176. ___________, “Türkiye’de Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kent Planlamasının Gelişimi”, Birinci Kıbrıs Türk Belediyecilik Kongresi, Der. Selahattin Yıldırım, Kemal Yücel, Mahide Ergün, Lefkoşa: Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yayını, 1984, s.65-75, İngilizce Çeviri, s.171-186.

177. ___________, “Development of Local Government, Democracy and Town Planning in Turkey”, Birinci Kıbrıs Türk Belediyecilik Kongresi, Der. Selahattin Yıldırım, Kemal Yücel, Mahide Ergün, Lefkoşa, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yayını, 1984, s.65-75.

178. ___________, “The Social Context of the Development of Architecture in Turkey”, Modern Turkish Architecture, Ed. Renata Holod, Ahmet Evin, The University of Pennsylvania Press, 1984, s.9-33.

179. ___________, “Ekonomik Bunalımın ve Bunalımdan Çıkmak İçin İzlenen Politikaların Toplumsal Sonuçları”, Türkiye’de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım, Ed. Tekeli, İlhan, Keyder, Çağlar, Türkcan, Ergun, Yalman, Galip, Boratav, Korkut, Türel, Oktar, Ankara: Yurt Yayınları, 1984, s.229-256.

180. ___________, “24 Ocak Kararlarından Önce Tartışılması Gerekenler”, Bilim ve Sanat, Sayı:37, (1984, Ocak): 12-14.

181. ___________, “Cevdet Bey’in oğlu Refik’te Kadroculuğun Üretilemeyişi Üzerine”, Sanat Olayı, No:21, (1984, Şubat): 32-33.

182. ___________, “Yerel Yönetimlerin Kendi Sorunlarını Unutmayalım”, Bilim ve Sanat, Sayı:39, (1984, Mart): 4-5.

183. ___________, “Koruma Üstüne Düşünceler”, Sanat Olayı, Sayı:23, (1984, Nisan): 22-25.

184. ___________, “Ulusçuluk, Biraz da Az Beğenilen Sigara İçmeye Razı Olabilmektir”, Ekonomide Diyalog, Sayı:11, (1984, Nisan): 39-40.

185. ___________, “Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Ekonomik Bunalım ve Konut Sorunu”, Bilim ve Sanat, Sayı:45, (1984, Eylül): 31-33.

186. ___________, “Gökova Kararının Düşündürdükleri”, Bilim ve Sanat, Sayı:48, (1984, Aralık): 6.

187. ___________, “Metropoliten Planlamanın Dayandığı Kuramlar Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye’de Metropoliten Alan Planlama Deneyim ve Sorunları, Yay. Haz. Mehmet Çubuk, İstanbul: Mimar Sinan Üni.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını-2, 1985, s.313-328, İ.Tekeli’ye yöneltilen soru ve yanıtları, s.329-334.

188. ___________, “Kırsal Alan Yaklaşımının Gerektirdiği Yeni Ele Alışlar”, Türkiye’de Kentleşme Süreci ve Kırsal Alan Sorunları ve Kolokyumu, Yay.Haz. Mehmet Çubuk, İstanbul, Mimar Sinan Üni.Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları-1, 1985, s.27-39, İ.Tekeli’ye yöneltilen soru ve yanıtları, s.43-47.

189. ___________, “1984’ten 1985’e Bakarken Bilim Yaşamı İçin Beklentiler”, Bilim ve Sanat, Sayı:49, (1985, Ocak): 7-8.

190. ___________, “Sanatın Çoğulculuğu da Özgürlüğü de Tehlikede”, Milliyet Sanat Dergisi, Yeni Dizi 112, Sıra 462, (1985, 15 Ocak): 2-5.

191. ___________, “Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Kent Planlama Pratiğinin Gelişimi ve Kültürel Mirasın Korunmasındaki Etkileri”, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı Bildirileri, Teknik Koord.: Selahattin Yıldırım, İstanbul: Arap Kentler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TC Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, 1985, Nisan, s.159-174.

192. ___________, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim Sistemindeki Değişmeler”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt:2, Sayı:15, Ankara: İletişim Yayınları, 1985, Eylül, s.456-475.

193. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Devletçilik Deneyiminin Ege Bölgesinde Çeşitlenmesi”, İzmir Tic.Odası Sempozyumu, 1885-1985 Türkiye Ekonomisinin 100 Yılı ve İzmir, 1985, Kasım, s.190-211.

194. Tekeli, İlhan, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kentsel Dönüşüm, Kentler ve Kentleşme”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi Cilt:4, Sayı:28, Ankara: İletişim Yayınları, 1985, Aralık, s.878-890.

195. ___________, “İttihat ve Terakki Döneminde Dış Dünya ve Uygulanan Dış Politika”, Toplum ve Bilim, Sayı:28, (1985, Kış): 111-132.

196. ___________, “Türkiye’de 19.Yüzyıl Ortalarından 1950’ye Kadar Kentsel Araştırmaların Gelişimi”, Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Der. Sevil Atauz, Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1986, s.239-268.

197. ___________, “Türkiye’de Fiziksel Planlama Olayına Genel Bir Bakış”, Planlama, Sayı:19861, (1986): 3-6.

198. ___________, “Türkiye’de Kent Planlamanın Kurumsallaşması ve Günümüzdeki Sorunlar”, Planlama, Sayı:19862, (1986): 2-6.

199. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “1930’larda Gelen İki Heyet Sovyetler ve Amerikalılar ve Bu Heyetlerin Raporları Ne Oldu?”, Ekonomide Diyalog, (1986, Ocak): 34-39.

200. Tekeli, İlhan, “Depolitizasyon İstekleri ve Dinin Politizasyonu”, Bilim ve Sanat, Sayı:63, (1986, Mart): 34-35.

201. ___________, “Architecture and Society”, Architecture Education in the Islamic World, Ed.  Ahmet Evin, Geneva, Tha Aga Khan Award for Architecture, 1986, Nisan, s.65-74.

BİLİMSEL YAZILAR, SEMİNER BİLDİRİLERİ, ANSİKLOPEDİ YAZILARI

202. ___________, “Kitlerin Özelleştirilmesi Üzerine”, Bilim ve Sanat, Sayı:67, (1986, Temmuz): 32-34.

203. ___________, “Belediyelerde Neler Oluyor?”, Bilim ve Sanat, Sayı:68, (1986, Ağustos): 18-20.

204. ___________, “İlhan Tekeli’nin İfadesi”, Aydınlar Dilekçesi Davası, İstanbul, Adam Yayınları, 1986, Ekim, s.82-92.

205. ___________, “Savunma”, Aydınlar Dilekçesi Davası, İstanbul, Adam Yayınları, 1986, Ekim, s.218-238.

206. ___________, “Şehircilik Mesleğinin Türkiye’de Kurumsallaşması ve Bugünkü Sorunlar”, 2.Türkiye Şehircilik Kongresi, Türkiye’de İmar Hareketlerinde Yeni Dönem, Ed. Mehmet Çubuk, Ankara: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1987, s.35-42.

207. ___________, “Collective Consumption and Policies Pursued in Urban Turkey”, International Seminar, Housing and Urban Management Through Cooperatives, Ankara, KentKoop-ICA, 1987, s.1-14.

208. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Türkiye’de Serbest Bölgeler ve Sanayinin Gelişimi”, 1987 Sanayi Kongresi Bildirileri, Ankara, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Yayın No:127, 1987, s.233-248.

209. Tekeli, İlhan, “ODTÜ’de Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi”, Türkiye’de Kentbilim Eğitimi, Yay. Haz. Ruşen Keleş, Ankara, AÜ S.B.F Yayınları 561, S.B.F.İskan ve Şehircilik Araştırma Merkezi Yayınları, 1987, s.65-90.

210. Tekeli, İlhan, Güvenç, Murat, “Ankara Nüfusundaki Gelişmeler ve Nüfus Artışının Bileşenleri”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.16-23.

211. Tekeli, İlhan, “Kent İçi Yolcu Taşıma Hizmetlerinin Örgütlenmesinin Gelişimi”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.65-71.

212. ___________, “Kent Toprağında Mülkiyet Dağılımı ve El Değiştirme Süreçleri”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.87-104.

213. Tekeli, İlhan, Güvenç, Murat, “Ankara Kenti Yoğunluk Yüzeylerinin Gelişimi”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.149-153.

214. Tekeli, İlhan, “Ankara Kent Makroformunun Değerlendirilmesi”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.170-181.

215. Tekeli, İlhan, Altaban, Özcan, Bademli, Raci, Günay, Baykan, Güvenç, Murat, Türel, Ali, “2015 Ankara’sı İçin Makroform Önerisi”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.182-204.

216. Tekeli, İlhan, Güvenç, Murat, “2015 Yılı İçin Ankara’nın Nüfus Kestirimi”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.205-213.

217. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Savaşmayan Ülkenin Savaş Ekonomisi: Üretimden Tüketime Pamuklu Dokuma”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, (1987): 1-48.

218. Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Tekelleşmenin Ötesi”, Bilim ve Sanat, Sayı:73, (1987, Ocak): 20-21.

219. ___________, “Türk-İslam Sentezi Üzerine”, Bilim ve Sanat, Sayı:77, (1987, Mayıs): 5-8.

220. ___________, “Birlikte Tüketim ve Türkiye Kentlerinde İzlenen Politikalar”, Konut ve Kent İşletmeciliği (1987 Dünya Konut Yılı), Konut 86, Ankara: KentKoop-ICA, 1987, Eylül, s.120-131.

221. ___________, “Eğitim Sistemiyle Üretim Sürecinin İlişkisi Üzerine”, Yarın, (1987, Eylül): 30-31.

222. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Dünya Ekonomik Bunalımı İçinde Dünya’da ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Gelişimi”, Mühendis ve Makina, 1987 Sanayi Kongresi Özel Sayısı, Sayı:334, (1987, Kasım): 25-26.

223. ___________, “Osmanlı Medresesinden Cumhuriyet Okuluna Geçerken”, Şehir, Sayı:9, (1987, Kasım): 65-70.

224. ___________, “Partilerin Yapıları Türkiye Demokrasisinin Özelliklerinin Bir Kısmını Açıklayabilir mi?”, Bilim ve Sanat, Sayı:83, (1987, Kasım): 16-23.

225. ___________,“Makedonya İç Devrimci Örgütü ve 1903 İlinden Ayaklanması”, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi-6, Ankara: İletişim Yayınları, 1988, s.1806-1807.

226. ___________, “1987 Halk Oylaması ve Erken Genel Seçimler”, AnaBritannica, 1988 Dünya Almanağı, 1988, s.17-21.

227. ___________, “Konut Sorunu Üzerine Düşünceler”, Birleşmiş Milletler Türk Derneği 1987 Yıllığı, Konut Özel Sayısı, Ankara: Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayınları, 1988, s.45-58.

228. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “War Economy of a Non-Belligerent Country, Cotton Textiles:From Production to Consumption”, Turcica, Revue D’Etudes Turques, Sayı:XX, (1988): 113-157.

229. Tekeli, İlhan, “Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler”, Planlama, Sayı:19881, (1988): 19-22.

230. ___________, “Mülkiyet Kurumu, Kamu Yararı Kavramı ve İmar Planları Üzerine”, Planlama, Sayı:19882, (1988): 6-13.

231. ___________, “Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler”, Şehir, (Sayı:11, 1988, Ocak): 34-38.

232. ___________, “Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler”, Mimarlık, Sayı:228, (1988, Şubat): 57-58.

233. ___________, “Yeni Bir Modele Doğru”, Katılım, Sayı:4, 1988, Şubat.

234. ___________, “Yakın Geçmişten Bugüne Belediye Programlarının Oluşumu”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:93, (1988, Mart): 40-46.

235. ___________, “Kentleşmeye Kapital Birikim Süreçleri Açısından Bakmanın Sağladığı Açıklama Olanakları”, Defter, Sayı:5, İstanbul: Metis Yayınları, (1988, Haziran-Eylül): 130-132.

236. ___________, “Türkiye’de Yerleşmeler Kademelenmesi İçinde Kasabanın Özellikleri ÜzerineDüşünceler”, Murat Sarıca Armağanı, Ed. Aydın Aybay, Rona Aybay, İstanbul: Aybay Yayınları, 1988, Ağustos, s.317-331.

237. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Devletçilik Dönemi Tarım Politikaları”, Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Der. Şevket Pamuk, Zafer Toprak, Ankara: Yurt Yayınları 18, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1988, Ağustos, s.37-90.

238. ___________, “19.ve 20.Yüzyıl Türkiye Sosyal Tarihiyle İlgili Araştırmave Dökümantasyon Çalışmalarında Önümüzdeki On Yıl İçin Perspektifler”, International Workshop on Problems and Perspectives of Research andDocumentation on the Social History of Turkey, Putten, Çoğaltılmış, 1988, 27 Eylül-2 Ekim.

239. Tekeli, İlhan, “Perspectives for the Next Decade in the Research and Documentation Studies on the 19th and 20th Centuries Turkish Social History”, International Workshop on Problems and Perspectives of Research and Documentation on the Social History of Turkey, Putten, Çoğaltılmış, 1988, 27 Eylül-2 Ekim.

240. ___________, “Mülkiyet Kavramı-Kamu Yararı ve Planlama”, Türkiye 12. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Şehircilik, Hukuk ve Yönetim İlişkileri, Ankara: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1988, Kasım, s.37-46.

241. ___________, “Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler”, Türkiye 11.Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Tarihi Kentlerde Planlama/Düzenleme Sorunları, Ankara: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1989, s.27-32.

242. ___________, “Refahın Mekansal Farklılaşması Üzerine”, Türkiye’de Bölgesel Politika, İstanbul: Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, 1989, s.154-190.

243. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “1923 Yılında İstanbul’un İktisadi Durumu ve İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası İktisat Komisyonu Raporu”, Tarih Boyunca İstanbul Semineri, İstanbul: İÜ Edebiyat Fakültesi, 1989, s.261-316.

244. Tekeli, İlhan, “Dünyada Üniversitenin Yaşamakta Olduğu Dönüşüm Üzerine Düşünceler”, Planlama, Sayı:19892, 3, 4, (1989): 3-11.

245. ___________, “ANAP ve İstanbul Anakent Belediyesi Üzerine”, Bilim ve Sanat, (1989, Şubat-Mart): 6-9.

246. ___________, “Belediyeler, Demokrasi ve Denetim”, Denetim, Sayı:39, (1989, Mart): 2-6.

247. ___________, “ANAP Belediyecilik Modeli”, Görüş, Sayı:28, (1989, Mart): 6-7.

248. ___________, “Belediyeler Kimin?”, Görüş, Sayı:29, (1989, Nisan): 6-7.

249. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 19.Yüzyılda Araba Teknolojisindeve Karayolu Yapımında Gelişmeler”, Osmanlı Devletinde Modern Haberleşme ve Ulaşım TeknikleriTürk Bilim Tarihi Sempozyumu II, İstanbul: 1989, 3-5 Nisan, s.1-87.

250. Tekeli, İlhan, “AT’nin Oluşumu Üzerine Düşünceler”, Mühendis ve Makina, Sayı:352, (1989, Mayıs): 33-38.

251. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “1923 Tarihli Umur-u Nafia Programı”, IX.Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler III.Cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989, Eylül, s.1649-1660.

252. Tekeli, İlhan, “1990’lı Yıllarda Türkiye’de Sosyal Bilimler”, Marksizm ve Gelecek, Sayı:2, (1989, Güz): 46-54.

253. ___________, “Dünya’da Üniversitenin Yaşamakta Olduğu Dönüşüm Üzerine”, 13. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul: Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1989, 6-8 Kasım, s.33-49.

254. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Karayollarının Gelişmesi Üzerine Uluslararası Bir Karşılaştırma Çerçevesi”, Cahit Talas’a Armağan, Ed. Alpaslan Işıklı, Mesut Gülmez, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 1990, s.482-510.

255. ___________, “Etatismus als Aspekt Kemalistischer Wirtschaftskonzeption und-Politik”, Jahrbuch für Vergleichende Sozialforschung, Berlin: Berliner Inst.für Vergleichende Sozialforschung, 1990, s.59-70.

256. ___________, “Bir Kentin Kimliği Üzerine Düşünceler”, Marmara Üni.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Prof.Dr.Mübeccel Kıray’a Armağan, Cilt:VII, Sayı:12, (1990): 251-259.

257. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Mustafa Celaleddin Bey’in Bir Eyaletin Islah ve İmarı Hakkındaki Mükaleme Adlı Risalesi ve 19.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda İmar Kavramının Gelişmesi Üzerine Düşünceler”, Toplum ve Bilim, Sayı:51/52, (1990-1991): 161-170.

258. Tekeli, İlhan, “İmar Yasasının Değişmesi Yeniden Gündeme Gelirken”, Mimarlık, Sayı:243, (1990, Mayıs-Haziran): 66.

259. ___________, “Kapadokya Turizm ve Geliştirme Bölgesinde Planlama Üzerine Düşünceler”, Kapadokya’nın Koruma Geliştirme ve Tanıtması-Workshop, Der. Samiya Yavuz, Ankara: Turizm Bakanlığı-UNDP, 1990, Haziran, s.31-38.

260. ___________, “Kapadokya Turizm ve Geliştirme Bölgesinde Planlama Üzerine Düşünceler”, Anatolia, Yıl:1, Sayı:67, (1990, Haziran-Temmuz): 43-45.

261. ___________, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Nüfusun Zorunlu Yer Değiştirmesi ve İskan Sorunu”, Toplum ve Bilim, Sayı:50, (1990, Yaz): 49-71.

262. ___________, “A General Evaluation of the 150 Years of Planning Experience in İstanbul”, Dilemmas of Planning in Middle Eastern Cities, Çoğaltılmış (UCLA), 1990, 1-2 Haziran, s.1-21.

263. ___________, “Bir Kentin Kimliği Üzerine Düşünceler”, Antalya Kent Merkezi İçinde Kalekapısı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması, Antalya: Antalya Belediyesi, 1990, Ağustos, s.111-119.

264. ___________, “Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler”, Planlama, Sayı:8, 1990, (Eylül-Aralık): 8-13.

265. ___________, “Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler”, 14.Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul: İTÜ, 1990, 6-8 Kasım.

266. ___________, “Cumhuriyet’in Altmış Yıllık Belediyecilik Deneyinin Değerlendirilmesi Üzerine”, Türk Belediyeciliği’nde 60 Yıl, Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmalar, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş., IULA-EMME, 1991, s.44-56.

267. Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, “1973-1980 Dönemi ve 1980 Sonrası Dönem Belediyeciliği”, Türk Belediyeciliği’nde 60 Yıl, Uluslararası Sempozyum, Bildiri ve Tartışmalar, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş., IULA-EMME, 1991, s.373-381.

268. Tekeli, İlhan, “Postmodernizm Düşünce Arayışları Üzerine”, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1991 Sonbahar Yarıyıl Seminer Programı, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1991.

269. ___________, “Development of Intra-Urban Trips and Its Organization in Ankara”, Structural Change in Turkish Society, Ed. Mübeccel Kıray,  Indiana University Turkish Studies 10, Indiana: Indiana University Press, 1991, s.26-43.

270. Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “İslamcı Siyasal Akımlar”, Ana Britannica, Ana Yıllık 1991, İstanbul: Ana Yayıncılık A.Ş., 1991, s.389-390.

271. Tekeli, İlhan, “2000’li Yıllarda Toprak Kullanımı ve Yerleşme”, III.Harita Kurultayı, Ankara: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 1991 Ocak, s.169-184.

272. ___________, “Antalya Yarışması Üzerine Görüşler”, Mimarlık, Sayı:244, (1991 Ocak): 74-75.

273. ___________, “Günümüzde Belediyelerin Konut Girişimleri Üzerine Bir Değerlendirme”, İller ve Belediyeler, Sayı:544, (1991, Şubat): 62-65.

274. ___________, “Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler”, EgeMimarlık, Sayı:1991/3, (1991 Mart): 33-35.

275. ___________, “Planlamada Karar Süreçleri, Planlar, Plancılar, Politikacılar”, Ankara’da Planlar ve ProjelerTartışmalı Teknik Toplantı, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1991, 6 Nisan, s.9-16.

276. ___________, “Vedat Dalokay’ın Ardından Belediyecilik Deneyi Üzerine”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:131, (1991, Mayıs): 55-57.

277. ___________, “Ankara’da Kanalizasyon Gelişimi ve Uygulanmakta Olan Büyük Kanalizasyon Projesi”, Ankara Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, (1991, Mayıs): 29-56.

278. ___________, “Kent İmar Planlarının Yapımında Yerel Yönetimler ile Merkezi Yönetimlerin İşlevleri Neler Olabilir?”, Danıştay’ın 123.Yılını Kutlama Sempozyumu, Ankara: T.C. Danıştay, 1991, 7 Mayıs.

279. ___________, “Bir Siyasal İdeoloji Arayışı İçin Genel Çerçeve”, Sosyalist Düşünce Forumu için Metin, Çoğaltılmış, 1991, Haziran, s.1-14.

280. ___________, “2020 Yılında Türkiye İçin Görüşler”, 2020 Yılında Türkiye, Der.Şahin Alpay, İstanbul: AFA Yayınları, 1991, Haziran.

281. ___________, “Belediye Başkanının Seçim Programının ve Kent İmar Planının Birbirini Bağlayıcılık Dereceleri Nelerdir?”, İller ve Belediyeler, Sayı:55152, (1991, Eylül-Ekim): 469-471.

282. ___________, “Kentsel Topraklarda Mülkiyet Kurumunun Varlığının Toplumsal Sonuçları ve Yeniden Düzenleme Olanakları Üzerine”, Altıncı Kent Kooperatifçiliği Teknik Semineri, 1991, 30 Ekim-3 Kasım, s.128-146.

283. ___________, “Kentsel Toprak Rantlarının Kamuya Aktarılması İçin Çağdaş Bir Mülkiyet Anlayışına Doğru”, Kent Kooperatifçiliği, Sayı:212223, (1991 Kasım-1992 Ocak): 12-15.

284. ___________, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Nafia Programları ve Teknoloji Gelişimi Üzerine”, Ekonomi ve Toplum, Sayı:3, (1991, Kasım): 1-55.

285. ___________, “Dünyanın Yeniden Yapılanmasında Üçüncü Dünya Güney Olurken”, Marksizm ve Gelecek, Sayı:5, (1991, Kasım): 40-47.

286. ___________, “Türkiye’nin Son Otuz Yıllık Planlama DeneyininKuram Uygulama İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi”, 15.Dünya Şehircilik Günü Türkiye 3.Şehircilik Kongresi Türkiye’de Şehirciliğin Gelişiminde Son 30 Yılın Değerlendirilmesi, İstanbul, 1991, 6-7-8 Kasım, s.17-25.

287. ___________, “Proje Demokrasisi Kavramı Üzerine”, Ankara Bülteni, Sayı:1991/9, (1991, Aralık): 2.

288. ___________, “Dünya Yeniden Yapılanırken Gelişmekte Olan Ülkelerin İzleyebileceği Strateji Üzerine”, Endüstri Mühendisliği, Cilt:3, Sayı:16, (1991, Aralık): 6-7.

289. ___________, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasından 27 Mayıs 1960 İhtilaline Kadar Türkiye’de Belediyecilik Deneyimi”, Özerk Yerel Yönetim, Sayı:7, (1991, Aralık): 22-24.

290. ___________, “Kentlerde Büyük Projelerin Meşruiyetinin Kurulması ve Yönetimi Üzerine”, Yeni Hükümet ve Yerel Yönetimlerin Yeni Hükümet’ten Beklentileri Semineri, İstanbul: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1991, s.14-15.

291. ___________, “Nineteenth Century Transformation of İstanbul Metropolitan Area”, Villes Ottomanes a la Fin de L’Empire, Ed.Paul Dumont, François Georgeon, Paris: L’Harmattan, 1992, s.33-46.

292. ___________, “Yeni Bir Belediyeler Yasasının Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Seçmeler”, İller ve Belediyeler, Sayı:555, (1992, Ocak): 2-10.

293. ___________, “İcabında Plan”, İstanbul, Sayı:4, (1992, Ocak): 26-37.

294. ___________, “Kentsel Topraklarda Mülkiyet Kurumunun Varlığının Toplumsal Sonuçları ve Yeniden Düzenleme Olanakları Üzerine”, Planlama, Sayı:19921, (1992, Ocak-Nisan): 48-58.

295. ___________, “Kentleşmede Büyük Projelerin Meşruiyetinin Kurulması ve Yönetimi Üzerine”, İller ve Belediyeler, Sayı:556, (1992, Şubat): 76-80.

296. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “La Haye Türk Haber (İstihbarat) Bürosunun Bir Bildirisi ve Bir Yazısı”, Tarih ve Toplum, Sayı:98, (1992, Şubat): 44-48.

297. Tekeli, İlhan, “İzmir Hinterland İlişkileri”, EgeMimarlık, Sayı:92/34, (1992, Mart-Nisan): 78-83.

298. ___________, “Şehircilik ve Konut Bakanlığı’nın Kuruluşu Üzerine Düşünceler”, Prof.Dr. Fehmi Yavuz Anısına 16.İskan ve Şehircilik Haftası, 1992, 12-13 Mart.

299. ___________, “İstanbullunun Kimliğini Araştırırken… İstanbullu Sizsiniz”, İstanbul, Sayı:2, (1992, Nisan): 11-14.

300. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 19.Yüzyılın İkinci Yarısında Nafia Programları ve Teknoloji Gelişimi Üzerine”, Toplum ve Ekonomi, Sayı:3, (1992, Nisan): 27-56.

301. Tekeli, İlhan, “Modernizm ve Postmodernizm Kavramları Üzerine”, Gösteri, Modernizm ve Türkiye Eki, (1992, Mayıs): 5-12.

302. ___________, “Uluslararası Yeni Düzen, AT ve Milliyetçilik”, Marksizm ve Gelecek, Sayı:5, 1992, Mayıs): 89-94, Sorular, Yanıtları, s.95-105.

BİLİMSEL YAZILAR, SEMİNER BİLDİRİLERİ, ANSİKLOPEDİ YAZILARI

303. ___________, “Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler”, Birlik, Yıl:1, Sayı:6, (1992 Haziran): 2-7.

304. ___________, “Yüzelli Yılda Toplu Ulaşım”, İstanbul, Sayı:3, (1992, Temmuz): 18-27.

305. ___________, “UNDP Beşeri Kalkınma Raporu: Bölgesel Kalkınma Politikaları Üzerindeki Etkileri”, Beşeri Kalkınma Birinci Milli Konferansı Raporu, Ankara: T.C. Hükümeti-UNDP, 1992, 7-8 Eylül, s.50-66.

306. ___________, “UNDP’s Human Development Report: Implications for Regional Development Policies”, Report On the First National Human Development Conference, Ankara: Government of Turkey-UNDP, 1992, 7-8 September, s.43-58.

307. ___________, “19.Yüzyılda Ege Bölgesi’nde Yerleşme Sisteminin Dönüşümü”, Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu, İzmir: Ege Üniversitesi, 1992, 28 Eylül-2 Ekim.

308. ___________, “Grands Projets des Municipalites et Leurs Relations Internationales”, DEIK Bulletin, (1992, Ekim): 8.

309. ___________, “Türkiye’de Yerel Yönetim Deneyimi ve Yeni Arayışlar”, Kentsel Gelişme ve Kent Yönetimi Sempozyumu, DEİK-Türk Fransız İş Konseyi, 1992, 19-22 Ekim.

310. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetim Sisteminin Oluşumu ve Dr.M.von der Porten’in Türkiye’deki Çalışmaları”, 3.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara: ODTÜ, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1992, 21-23 Ekim.

311. Tekeli, İlhan, “Dünya Kenti İstanbul”, Görüş, Sayı:6, 1992, Kasım, s.54-58.

312. ___________,“Kentleşme-Yeni Boyutlar, Yeni Söylemler”, Kent Kooperatifçiliği Yedinci Teknik Kongresi, Antalya, Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği, 1992, 5-8 Kasım, s.38-44.

313. ___________, “Ege Bölgesi’nde Yerleşme Sisteminin 19.Yüzyıldaki Dönüşümü”, Üç İzmir, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1992, Aralık, s.125-144.

314. ___________, “Dolmuş”, İstanbul Ansiklopedisi 3, 1993, s.97-98.

315. ___________, “Gecekondu”, İstanbul Ansiklopedisi 3, 1993, s.381-385.

316. ___________, “Gecekondu Önleme Bölgesi”, İstanbul Ansiklopedisi 3, 1993, s.385.

317. ___________, “Harita”, İstanbul Ansiklopedisi 3, 1993, s.556-560.

318. ___________, “Önsöz”, Tarih İçinde Muğla, Der. İlhan Tekeli, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1993, s.V-IX.

319. ___________, “1923-1950 Döneminde Muğla’da Olan Gelişmeler”, Tarih İçinde Muğla, Der. İlhan Tekeli, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1993, s.114-187.

320. ___________, “Mass Transportation in 150 Years”, İstanbul Biannual 92 Selections, 1993, Ocak, s.50-60.

321. ___________, “İstanbul İçin Bir Gelişme Stratejisi”, İller ve Belediyeler, Sayı:567, (1993, Ocak): 2-7.

322. ___________, “Bir Kentsel Tasarım Kuramının Geliştirilmesi Üzerine”, EgeMimarlık, Sayı:1993/12, (1993, Ocak-Şubat): 53-58.

323. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Türkiye’de Büyük İnşaat Müteahhitlerinin Doğuşunda Cumhuriyetin Bayındırlık ve Demiryolu Programlarının Etkisi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt:20, Sayı:12, (1993, Ocak-Şubat): 207-228.

324. Tekeli, İlhan, “Kentsel Topraklarda Mülkiyet Kurumunun Varlığının Toplumsal Sonuçları ve Yeniden Düzenleme Olanakları Üzerine”, 4.Harita Kurultayı, Ankara: TMMOB.Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 1993, 1-4 Şubat): 217-238.

325. ___________, “Postmodernizm Tartışmaları Üzerine Düşünceler”, EgeMimarlık, Sayı:11, (1993, Nisan): 60-64.

326. ___________, “Kuramlarda Kent Merkezi”, Merkezi İş Alanı (Kuzey Kesimi) Planlama ve Geliştirme Yarışması (Ankara) Bilgi Kitabı ve Alan Tanıtımı (II), Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1993 Temmuz, s.2-7.

327. ___________, “Kazıkiçi Bostanları Alanının Yeniden Yapılanmasının Tasarımı İçin Düşünceler”, Merkezi İş Alanı (Kuzey Kesimi) Planlama ve Geliştirme Yarışması (Ankara) Bilgi Kitabı ve Alan Tanıtımı, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1993 Temmuz, s.44-51.

328. ___________, “Türkiye’de Kentlerdeki Kültürel Oluşum Üzerine Düşünceler”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı:367, (1993, Ağustos): 9-12.

329. ___________, “Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi”, Kent Kooperatifçiliği, Sayı:44, (1993, Aralık): 10-11.

330. ___________,“Konuşma”, ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N.Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 1994 Yılı Bilim Ödülü: Prof.Dr.İlhan Tekeli, 1994, s.33-34.

331. ___________,“Önsöz”, ÖZER, Ahmet: GAP ve Sosyal Değişme, D.Ü. GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No.:6, 1994, s.v-vii.

332. ___________, “Involuntary Displacement and the Problem of Resettlement in Turkey from the Ottoman Empire to the Present”, Population Displacement and Resettlement Development and Conflict in the Middle East, Ed.Seteney Shami, New York: Center for Migration Studies, 1994, s.202-227.

333. ___________, “Kente Karşı İşlenen Suç mu Yoksa Kentlinin Gaspedilen Hakkı mı?”, Humana – Bozkurt Güvenç’e Armağan, Ankara: T.C.Kültür Bakanlığı Başvuru Eserleri, 1994, s.463-473.

334. ___________, “Şehir Planlama Mimarlık Mühendislik Üzerine Sürülen Bir Krema Değildir”, Planlama 94, 25.Yıl Özel Sayı, Sayı:11, (1994): 10-22.

335. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Mustafa Celaleddin Bey’in ‘Bir Eyaletin Islah ve İmarı Hakkında Mukaleme’Adlı Risalesi ve 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda İmar Kavramının Gelişimi Üzerine Düşünceler”, XI.Türk Tarih Kongresi’nden Ayrı Basım, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994, s.1469-1492.

336. Tekeli, İlhan, “Giriş”, Kent, Planlama, Politika, Sanat Tarık Okyay Anısına Yazılar (Birinci Kitap), Der.İlhan Tekeli, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 1994, s.v-x.

337. ___________, “Kentsel Haklar, Karşılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye”, Kentsel Haklar, Karşılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, Der.Mete Tunçay, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi i (WALD) İnsan Hakları Serisi, 1994, s.25-33.

328. ___________, “Urban Rights, Turkey in a Comparative Perspective”, Urban Rights, Turkey in a Comparative Perspective, Ed.Mete TUNÇAY, İstanbul: World Academy for Local Government and Democracy (WALD) Human Rights Series, 1994, s.25-33.

329. ___________, “İnsan Haklarının Yerleşmeye ve Mekana İlişkin Boyutları Üzerine”, İnsan Çevre Kent, Ed. Ferzan Yıldırım, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayınları, 1994, s.15-26.

330. ___________, “Reading of HABİTAT II Agenda As A New Ethics, Settlements of A Globalized World”, The Turkish Construction Industry for A Surer World, İstanbul: Yapı Bilgi İletişim Ltd.Şti., 1994, s.22-31.

331. ___________, “Geleceğin İstanbul’u”, İstanbul, Sayı:8, (1994, Ocak): 114-116.

332. ___________, “Kente Karşı İşlenen Suç mu Yoksa Kentlinin Gaspedilen Hakkı mı?”, EgeMimarlık, Sayı:12, (1994, Ocak): 24-27.

333. ___________, “Türkiye’de 1923-1950 Dönemi Mimarlığının Toplumsal Siyasal Bağlamı”, Bir Başkent’in Oluşumu, Ankara 1923-1950, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, 1994, Şubat, s.19-22.

334. ___________, “Eskişehir Sanayi Odası: Farklı Bir Ses”, Eskişehir Sanayi Odası 25. Yıl Özel Sayı No:267, (1994, Mart): 23-24.

335. ___________, “Soğuk Savaştan Sıcak Barışa Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye”, İstanbul: Alan Yayıncılık: 142, Güncel Sorunlar Dizisi: 26, 1994, Nisan, s.189-211.

336. ___________, “Tasarımcının Özgürlüğü mü Yoksa İktidar Arayışı mı?”, Mimarlık, Sayı:257, (1994, Nisan): 24.

337. ___________, “The Patron-Client Relationship: Land Rent Economy and the Experience of “Urbanization Without Citizens”, The Urban Experience A People-Environment Perspective13th Conf.of the Intern.Assoc.for People-Environment Studies, Ed. Neary, Symes, Brown, London: E and FN Spon, 1994, 13-15 Temmuz.

338. ___________, “Toplumsal Tarih Yazımı Metodolojisi Üzerine”, Kent Tarihçiliği, Kent Tarihleri Atölyesi, İstanbul: Toplu Konut İdaresi, Tarih Vakfı Yayınları, 1994, Ağustos, s.16-24.

339. ___________, “The Patron Client Relationship, Urban Rent Economy and the Experience of “Urbanization Without Citizens”, Planning for a Broader Europe VIII.Aesop Congress, Proceedings Vol:4, İstanbul: Yıldız Technical University Faculty of Architecture No:MF SBP 940619, 1994, 24-27 Ağustos, s.447-454.

340. ___________, “Bir Ülkede Konut Sorunun Yanlış Tanımlandığı Yolunda Kuşkular Belirdi mi Konut Sorunu Çözüme Yaklaşmış Demektir”, Mimarlık, Yıl:32, Sayı:260, (1994, Kasım): 27-28.

341. ___________, “Ankara’nın Başkentlik Kararının Ülkesel Mekan Organizasyonu veToplumsal Yapıya Etkileri Bakımından Genel Bir Değerlendirilmesi”, Ankara Ankara, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1994, Kasım, s.143-160.

342. ___________, “Ankara’da Tarih İçinde Sanayinin Gelişimi ve Mekansal Farklılaşması”, Ankara Ankara, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1994, Kasım, s.171-200.

343. ___________, “Üniversite Üzerinde Bir Kez Daha Kunuşurken”, Birikim, (1994 Kasım): 36-41.

344. ___________, “Yerel Yönetimlere Farklı Bir Yaklaşım: Siyasal Gücün Mekansal Paylaşımı”, Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışları, Pera Palas Toplantılarından Seçmeler 1987-1994, Yay.Haz. Mehmet Kabasakal, İstanbul: Boyut Kitapları, 1995, s.53-72.

345. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ondokuzuncu Yüzyılda Araba Teknolojisinde ve Karayolu Yapımındaki Gelişmeler”, Çağını Yakalayan Osmanlı İlim Tarihi Kaynakları ve Araştırmaları Serisi, No.6, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul: IRCICA İlim Tarihi Kaynakları ve Araştırmaları Serisi, 1995, s.395-440.

346. Tekeli, İlhan, “The Patron-Client Relationship, Land-Rent Economy and the Experience of ‘Urbanization Without Citizens’“, Space and Society, Taipei, (1995).

347. ___________, “Kentin Biçimlenişi ve Kapital Birikim Süreçleri”, Planlama, Sayı:12, (1995, Ocak-Haziran): 3-4.

348. ___________, “Bir Modernite Projesi Olarak Türkiye’de Kent Planlaması”, EgeMimarlık, Yıl:5, Sayı:16, (1995, Şubat): 51-55.

349. ___________, “Populist Politikalar, Kentsel Rant Ekonomisive Vatandaş Oluşturmayan Kentleşme Deneyi”, Ada Kentliyim, Yıl:1, Sayı:1, (1995, 15 Şubat): 70-74.

350. ___________, “HABİTAT II’nin Gündemini Oluşturan Temel Kavramların İrdelenmesi”, Mimarlık, Sayı:262, (1995, Mart): 11-14.

351. ___________, “Tarih Yazımında Kuram ve Dilin Kullanımı Üzerine”, Toplumsal Tarih, (1995, Mayıs): 6-10.

352. ___________, “Toplum, Sanat ve Bağlam Bağımlılık Üzerine”, “On Society, Art and Context Dependence”, Sanat ve Tabular – Art and Taboos, Ankara: Sanart, 1995, Mayıs, s.242-256.

353. ___________, Postmodern Durum, Kültürel Parçalanma ve Demokrasi, Demokratik Toplum Yapısında Kültür ve Parçalanma Oturumu, Sunuş: Murat Belge, Kimlik Sınırsallık Mekan Sempozyum Bildiri Metinleri, Ankara: Sanart Görsel Sanatları Destekleme Derneği, 1995, Mayıs, s.61-65.

354. ___________, “Küreselleşen Dünyada Tarih Öğretiminin Amaçları Ne Olabilir?”, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995, Haziran, s.34-42.

355. ___________, “Teoman Öztürk’ü Anarken”, Teoman Öztürk Bir Dava Adamı, Ankara: Mimarlar Odası Yayınları, 1995, Temmuz, s.64-65.

356. ___________, “HABİTAT II’nin Gündemini Oluşturan Temel Kavramların İrdelenmesi”, Teknik Bülten, Sayı:14, (1995, Temmuz): 10-15.

357. ___________, “Geç Aydınlanan Bir Ülkede Erken Aydınlananların İkilemi ve Popülizm”, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, İstanbul: Bağlam Yayınları 87, 1995, Temmuz, s.399-404.

358. ___________, “The Growth of Big Agglomerations, A World Wide Challenge” FIDIC Forum I, FIDIC Annual ConferenceForum-Workshop Papers, İstanbul, 1995, Ağustos, s.1-17.

359. ___________, “Kentler İçin Öncelikli Performans Ölçütü; Yaşam Güvenliği”, Ada Kentliyim, Sayı:3, (1995, Ağustos): 62-64.

360. .___________, “Tuluği Sönmez’in Duyarlılığı”, Ada Kentliyim, Yıl:1, Sayı:3, (1995, 15 Ağustos-15 Kasım): 4-7.

361. ___________, “Birleşmiş Milletler Konferanslarının Yapısal Sınırları, İç Gerilimleri, Konferanslar Arası İşbölümü ve Habitat II”, Mimarlık, Sayı:266, (1995, Kasım): 12-17.

362. ___________, “Kent Yönetimlerinin Gündeminden Düşmeyen Konu: Ekmek Fiyatları”, Ada Kentliyim, Sayı:4, (1995, 15 Kasım): 68-69.

363. ___________, “Sosyal bilimcilerin performans değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri tartışmaya açmak”, Toplum ve Bilim, Sayı:95, (1995, Kış): 159-171.

364. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Aydın Cenub Mıntıkası Heyet-i Merkeziyyesinin Kongre Mukarreratıyla Nizamnamelerini Mübeyyin Risale Üzerine”, Uluslararası İkinci Atatürk Sempozyumu Cilt 1, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 1996, s.155-231

365. Tekeli, İlhan, “1980’lerde Yetersiz Kalan Kentleşme Kavramı”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 13 – Yüzyıl Biterken, Ankara: İletişim Yayınları, 1996, s.804-806.

366. ___________, “Yetmiş Yıl İçinde Türkiye’nin Konut Sorununa Nasıl Çözüm Arandı?”, Konut Araştırmaları Sempozyumu Konut Araştırmaları Dizisi:1, Ankara: T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1996, s.1-13.

367. ___________, “Sunuş”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, İstanbul:Tarih Vakfı Yayınları, 1996, s.XVII-XVIII,

368. ___________, “Konut Tarihi Yazıcılığı Üzerine Düşünceler”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1996, s.6-14.

369. ___________, “Sunuş”, Dünya Kenti İstanbul, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1996, s.XIX-XX.

370. ___________, “Habitat II İstanbul Konferansı Üzerine”, Çevre ve Mühendis, Sayı:11, 1996, s.13.

371. ___________, “Sunuş”, Sönmez, Tuluği: Toprak Mülkiyeti Açıklamalı Sözlük, Ankara: Yayımevi A.Ş., 1996, s.I.

372. ___________, “Türkiye’de Çoğulculuk Arayışları ve Kent Yönetimi Üzerine”, Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne, Ed. F.Bayramoğlu Yıldırım, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Yayınları, 1996, s.15-29.

373. ___________, “Osmanlı İmparatorluğunda Kent Planlama Pratiğinin Gelişimi ve Kültürel Mirasın Korunmasındaki Etkileri”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler, İstanbul: İlke Yayınları, 1996, s.355-374.

374. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “The Public Works Program and the Development of Technology in the Ottoman Empire in the Second Half of the Nineteenth Century”, Turcica, Sayı:28, (1996): 195-235.

375. Tekeli, İlhan, “İstanbul’da Planlama Deneyimleri”, Mimari Mirasın Bugünü, İstanbul, Süleymaniye ve Mostar, İstanbul: Research Center for Islamic History, Art and Culture, Organization of the Islamic Conference, 1996, s.129-132.

376. ___________, “İstanbul’s Planning Experience”, The Architectural Heritage Today, İstanbul, Süleymaniye and Mostar 2004, İstanbul: Research Center for Islamic History, Art and Culture, Organization of the Islamic Conference, 1996, s.129-132.

377. ___________, “Kaliteli Kentsel Çevre İçin Yedi Önlem”, Ada Kentliyim, Sayı:5, (1996, Ocak): 8-70.

378. ___________, “Tarih Yazıcılığı ve Öteki Kavramı Üzerine Düşünceler”, Defter, Sayı:26, (1996 Kış): 105-114.

379. ___________, “Habitat II İstanbul Konferansı Yeni Bir Yerleşme Yönetimi Ahlakı Getiriyor”, Bilim ve Teknik, Sayı:339, (1996, Şubat): 8-9.

380. ___________, “Nasıl Bir İller Bankası Tartışmaları Üzerine Düşünceler”, Ada Kentliyim, Sayı:6, (1996, Haziran-Ağustos): 72-73.

381. ___________, “Sosyal Demokrasi’nin Söylemini Yeniden Kurması Üzerine Düşünceler”, Sosyal Demokrat Değişim, (1996, Mart-Nisan): 63-78.

382. ___________, “Habitat II İstanbul Konferansından ne Tür Beklentiler Gerçekçidir?”, Yeni Türkiye, Sayı:8, (1996, Mart-Nisan): 68-73.

383. ___________, “Habitat II’nin Sıcak Konusu Konut Hakkı”, Yeni Türkiye, Sayı:8, (1996, Mart-Nisan): 140-148.

384. ___________, “Yaşanabilirlik”, İstanbul, Sayı:18, (1996, Nisan): 58-60.

385. ___________, “On the Use of Theory and Language in History Writing”, Studies in Urban History-Kent Tarihi Çalışmaları, Ed. S.Aktüre, E.Ünlü, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ara-Yayınları, 1996, Nisan, s.209-224.

386. ___________, “Tarih Yazımında Kuram ve Dilin Kullanımı Üzerine”, Studies in Urban History-Kent Tarihi Çalışmaları, Ed. S.Aktüre, E.Ünlü, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ara-Yayınları, 1996, Nisan, s.224-236.

387. ___________ (Çev. Zeynep Yenice), “Some Thoughts on Different Conservation Approaches”, Planlama, June 1996-Special Edition 2, An English Collection, (1996, Haziran) 45-48.

388. ___________, “Habitat II İstanbul Konferansı’nı Yeni Bir Kent Yönetimi Ahlakı Olarak Değerlendirmek”, Sosyal Demokrat Değişim, Sayı:3, (1996, Temmuz-Ağustos): 55-62.

389. ___________, “Yönetim Kavramı Yanısıra Yönetişim Kavramının Gelişmesinin Nedenleri Üzerine”, Sosyal Demokrat Değişim, Sayı:3, (1996, Temmuz-Ağustos): 46-55.

390. ___________, “Yerel Habitat Gündemlerinin Geliştirilmesi Üzerine”, Konutbirlik, Sayı:147149, (1996, Ağustos-Ekim): 18-24.

391. ___________, “Katılımdan Beklentilerimiz Zaman İçinde Değişiyor”, Ada Kentliyim, Sayı:7, (1996, Eylül-Kasım): 58-60.

392. ___________, “Bir Demokrasi Projesi Olarak Yerel Habitatlar”, Ada Kentliyim, Sayı:8, (1996 Aralık-1997 Şubat): 86-92.

393. ___________, “Citizens, New Technologies and Ethics”, Cities Fit for People, Ed. Üner Kırdar, New York: United Nations, 1997, s.381-393.

BİLİMSEL YAZILAR, SEMİNER BİLDİRİLERİ, ANSİKLOPEDİ YAZILARI

394. ___________, “Türkiye Bağlamında Modernite Projesi ve İslam”, Türk-İş Yıllığı ‘97,1990’ların Bilançosu (Değerlendirme Yazıları) (2.Cilt), Ankara: Türk-İş Araştırma Merkezi, 1997, s.412-451.

395. ___________, “Önsöz”, Erder, Sema: Kentsel Gerilim, Ankara: UM:AG Yayınları, 1997, s.9-11.

396. ___________, “Siyasal Sistemi İçten Yargılamak Ya da Yozlaşma”, Yeni Türkiye, Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı, Yıl:3 Sayı:13, (1997, Ocak-Şubat): 692-699.

397. ___________, “Bir Seminerin Düşündürdüğü Farklı bir Yaklaşım”, EgeMimarlık, Sayı:22, (1997, Ocak): 26-27.

398. ___________, “Bir Demokrasi Projesi Olarak Yerel (Bölge) Planlama”, Planlama, Sayı:15, (1997, Ocak): 11-17.

399. ___________, “Plancının Meşruiyetini Oluşturmakta Etik Sorunlar”, EgeMimarlık, Sayı:23, (1997): 21-26.

400. ___________, “Ulusçu Tarih Yazımı Üzerine”, Toplumsal Tarih, Sayı:42, (1997 Haziran): 47-52.

401. ___________, “Yerel Demokrasi İçin Kamu Alanı Oluşturmak Gerekir”, Ada Kentliyim, Sayı:10, (1997, Haziran-Ağustos): 64-66.

402. ___________, “Türkiye’de İç Göç Sorunsalı Yeniden Tanımlanma Aşamasına Geldi”, Türkiye’de İç Göç Konferansı, Bolu-Gerede, Tarih Vakfı Yayınları, 1997, 6-8 Haziran, s.7-22.

403. ___________, “Artık Yurttaşlık Bilgisi Kitabına Hapsolmayan Yurttaşlık”, Ada Kentliyim, Sayı:12, (1997 Eylül): 65-68.

404. ___________, “75.Yıl Cumhuriyet Geçitleri ve Cumhuriyet Şenlikleri Örgütlenmesi Hazırlık Çalışmaları – Kuramsal Çerçeve”, Çoğaltılmış, 1997, Kasım.

405. ___________, “Planlama”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 3.Cilt, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1998, s.1487-1489.

406. ___________, “Kentleşme”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 2.Cilt, İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 1998, s.993-996.

407. ___________, “Sunuş”, “Öndeyiş”, “Sondeyiş”, Üç Kuşak Cumhuriyet, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s.12-16, 154.

408. ___________, “Sunuş: Cumhuriyet’in 75.Yılında Sinema ve Tarih Buluşması”, 1.Uluslararası Sinema-Tarih Buluşması, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s.12.

409. ___________, “Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye’de Kent Planlaması”, Türkiye’de Modenleşme ve Ulusal Kimlik, Ed. S.Bozdoğan, R.Kasaba, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, s.136-153.

410. ___________, “Plancının Meşruiyetini Oluşturmada Etik Sorunlar”, 1. Planlama Kongresi Planlamanın Meşruiyeti ve Plancıların Konumları, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1998, s.17-25.

411. ___________, “Tarihyazıcılığı ve Öteki Kavramı Üzerine Düşünceler”, Tarih Eğitimi ve Tarihteki “Öteki” Sorunu, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, s.1-7.

412. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Yumağı Bir Başka Uçtan Başlayarak Çözmek Ya da Ege’de Direnişin Önemi Üzerine”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, s.320-336.

413. Tekeli, İlhan, “Kent Planlaması ve Kent Araştırmaları”, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Bilim “Sosyal Bilimler – II”, Ankara: TÜBA Yayınları, 1998, s.97-161.

414. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “T.C. Merkez Bankasının Kuruluşu”, 75 Yılda Paranın Serüveni, İstanbul: Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s.195-201.

415. Tekeli, İlhan, “Küreselleşen ve Moderniteyi Aşan Dünya Artık Temsili Demokrasi ile Yetinemiyor”, Yeni Türkiye, Sayı:19, (1998, Ocak-Şubat): 429-437.

416. ___________, “Türkiye’de Konut Politikaları”, Arredamento Mimarlık, 1998/3, (1998, Mart): 70-74.

417. ___________, “Bir Toplumsal Anlatım ve Katılım Biçimi… Şenlikler”, Ada Kentliyim, Sayı:13, (1998, Mart, Nisan): 52-57.

418. ___________, “A New Mode of Representation and New Ethicsfor Settlement in a Globalized World”, Forum II: Architectural Education for the 3rd Millenium, Gazimagusa: İstanbul Technical University-Eastern Mediterranean University, 1998, 22-24 Nisan, s.7-17.

419. ___________, “İstanbul Gerçeği İçin Kaygılanma Biçimleri”, İstanbul, Sayı:26, (1998, Temmuz): 20-29.

420. ___________, “Mimarlık Ne Tür Bir İktidar Bölüşme Talebi İçeriyor?” Mimarlık ve Politika Dosyası, Arredamento Mimarlık, Sayı:100+5, (1998, Temmuz, Ağustos): 76-79.

421. ___________, “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Türkiye İş Bankası ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, 1998, Eylül, s.1-25.

422. ___________, “Cumhuriyetin Olanaklarının Değerlendirilmesi Üzerine”, Yeni Türkiye, Sayı:2324, (1998, Eylül-Aralık): 1056-1059.

423. ___________, “Atatürk Türkiyesi’nde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması”, Arredamento Mimarlık, Sayı:100+7, (1998, Ekim): 61-63.

424. ___________, “Cumhuriyetin Çağdaşlaşma Projesinin Yerleşme Boyutu Üzerine Bir Değerlendirme”, İktisat Dergisi, Sayı:383, (1998, Ekim): 38-42.

425. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Kent Planlamasına Geçişte Bir Aşama Olarak 27 Kasım 1860 Tarihli Tahrir-i Nüfus ve Emlak’a Dair Nizamname”, XIII.Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999, 4-8 Ekim, s.175.

426. Tekeli, İlhan, “Toplum Bilimlerin Önünü Açmaya İnsan Modellerini Tartışarak Başlamak”, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek Sempozyum Bildirileri, İstanbul: Metis Yayınları, 1998, Kasım, s.13-34.

427. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Cumhuriyet Halk Fırkası Zabıtlarından Cumhuriyetin Demiryolu Politikası”, Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış Uluslararası Kongresi Bildiri Özetleri, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s.99.

428. Tekeli, İlhan, “Uluslaşma Süreçleri ve Ulusçu Tarih Yazımı Üzerine”, Tarih ve Milliyetçilik I.Ulusal Tarih Kongresi Bildiriler, Mersin: Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999, s.121-138.

429. ___________, “Characteristics of Coastal Settlements on Basis of their Specific Position at the Intersection of Land and Sea, the Conditions of their Sustainability”, Land and Water Integrated Planning for a Sustainable Future XXXIV International Planning Congress, Azores: International Society of City and Regional Planners, Autonomous Region of Azores, 1999, s.59-67.

430. ___________, “Bursa’nın Tarihinde Üç Ayrı Dönüşüm Dönemi” (İngilizce Özet), Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700.Yıldönümünde Bursa ve Yöresi Kongresi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 1999, s.7-30.

431. ___________, “İnsan Duyumlu Bir Zaman Yorumu Olarak Anytime ve Geleceğe Bakışa Getirdikleri”, Anytime Konferans Bildirileri Kitabı, Ankara: Mimarlar Derneği, 1999, s.234-242.

432. ___________, “Cumhuriyetin Eleştirici Konumunun Demokrasinin Geliştirilmesine Katkı Olanakları”, Demokrasi, Kimlik ve Yurttaşlık Bağlamında Cumhuriyet, Haz. Nuri Bilgin, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları, 1999, s.215-219.

433. ___________, “Yerel Siyaset ve Demokrasi, Çoğulculuk, Sivil Toplum”, Sivil Toplum İçin Kent, Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri, Demokrasi Kitaplığı, Araştırmalar, Tartışmalar, Deneyimler-1, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, 1999, s.195-233.

434. ___________, “Önsöz”, Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel Yönetim, Demokrasi Kitaplığı, Araştırmalar, Tartışmalar, Deneyimler-2, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, 1999, s.7-13.

435. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Türkiye’de Sıtma Mücadelesinin Tarihi”, 70.Yılında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Atatürk’ün Büyük Nutuk’u ve Dönemi, Ankara: ODTÜ Tarih Bölümü, 1999, s.209-259.

436. Tekeli, İlhan, “Sudi İlkorur’un Yaşam Güzergahından Bazı Kesintiler”, Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı- Haberler, (1999): 4-5.

437. ___________, “Cevdet Bey’in Oğlu Refik’te Kadroculuğun Üretilemeyişi Üzerine”, Orhan Pamuk’u Anlamak, Der.Engin Kılıç, İstanbul: İletişim, 1999, s.45-50.

438. ___________, “Anytime as an Interpretation of Time and Its Prospects for Reflections on the Future”, Anytime, Ed. Cynthia C.Davidson, New York: Anyone Corporation and The MIT Press, 1999, s.226-234.

439. ___________, “İnsan ve Çevre”, Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış Uluslararası Kongresi Cilt 2, İstanbul: TÜBA, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Tarih Vakfı, 1999, s.315-319.

440. ___________, “The Good City”, Working Papers in Local Governance and Democracy, Sayı:99/1, (1999): 91-95.

441. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Cumhuriyetin Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve Uygulaması”, Bilanço 1923-1998, Cilt 2, İstanbul: TÜBA, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Tarih Vakfı, 1999, s.359-379.

442. Tekeli, İlhan, “If We Become Aware That Rights are Produced by Society, We can Imagine New Modalities of Democracy for the Realization of Pluralistic Societies”, Working Papers in Local Governance and Democracy, Sayı:99/2, (1999): 144-152.

443. ___________, “Liberalizmi Ontolojik Kabullerinden Yola Çıkarak Sorgulamak”, Yeni Türkiye, Sayı:25, (1999, Ocak-Şubat): 77-82.

444. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Tarımsal Teknolojide İlk Gelişmeler: İlk Makineleşme”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere Bilanço 98 Yazı Dizisi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, Şubat, s.6-22.

445. ___________, “Devletçilik Dönemi Tarım Politikaları (Modernleşme Çabaları)”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere Bilanço 98 Yazı Dizisi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, Şubat, s.43-57.

446. Tekeli, İlhan, “1946 Planı ya da ‘İvedili Sanayi Planı’“, 75 Yılda Çarklardan Chip’lere Bilanço 98 Yazı dizisi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, Şubat, s.154-157.

447. ___________, “Kurum Tarihi Yazımında Bir Aşama Olarak Emlak Bankası Tarihi”, Emlak Bankası 1926-1998, Ed. M.Güvenç, O.Işık, İstanbul: Emlak Bankası, 1999, Nisan, s.xi-xii.

448. ___________, “Değişenin Değiştirme Zorunluluğu Var mı?”, 75 Yılda Değişen Yaşam Değişen İnsan Cumhuriyet Modaları, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, Haziran, s.31-32.

449. ___________, “Cumhuriyetten Sonra Yüksek Öğretimin Örgütlenmesindeki Gelişmeler”, Toplum ve Hekim, Cilt:14, Sayı:4, (1999, Ağustos): 277-282.

450. ___________, “Demokrasinin ve Eğitimin Varsayımlarının Birbirine Karşı Oluşturdukları Koşullar Üzerine”, Düşün, 10.Yıl Özel Sayısı, (1999, Güz): 47-50.

451. ___________, “Toplumların Hak Üretme Kapasitesine Sahip Olduklarının Farkında Olmasının Anayasa Tartışmalarına Getirebilecekleri Üzerine”, Yeni Türkiye, Demokratikleşme ve Yeni Anayasa Özel Sayısı-II,  Sayı:29, (1999, Eylül-Ekim): 488-497.

452. ___________, “Önsöz”, Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması, İstanbul: Friedrich Ebert Stiftung, Tarih Vakfı Yayınları, 2000, s.v-vii.

453. ___________, “Reform Düşüncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Reformları Üzerine Çözümlemeler”, Türkiye’de Devlet Denetiminde Reformlar ve Başarılarının Değerlendirilmesi, Koord. M.Tınaz Titiz, İstanbul: TESEV, 2000, s.75-100.

454. ___________, “16.Yüzyılda Akdeniz ve Kıyılarında Deniz Güçlerinin Siyasal ve Mekansal Örgütlenmesinde Osmanlı Örneği”, 14.CIEPO Uluslararası Türk İncelemeleri Sempozyumu Bildiri Özetleri, İzmir: İzmir, Ege, Dokuzeylül ve Manisa Celal Bayar Üniversiteleri, 2000, s.62.

455. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Osmanlı İmparatorluğu’nun I.Dünya Savaşındaki Ekonomik Düzenlemeler İçinde İaşe Nezareti ve Kara Kemal Bey’in Yeri”, XII. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler III.Cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2000, s.1157-1189.

456. Tekeli, İlhan, “Tarih Yazımında Gündelik Yaşam Tarihçiliğinin Kavramsal Çerçevesi Nasıl Genişletilebilir?”, Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2000, s.42-61.

457. ___________, “Büyük Projelerin Geliştirilmesinde ve Uygulanmasında Tarih Boyutu”, Zeugma Yalnız Değil, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2000, s.170-173.

458. ___________, “Ankara’nın Başkentlik Kararının Ülkesel Mekan Organizasyonu ve Toplumsal Yapıya Etkileri Bakımından Genel Bir Değerlendirilmesi”, Tarih İçinde Ankara (2.Baskı, Der.A.T.Yavuz), Ankara: ODTÜ Ankaralılar Vakfı, 2000, s.317-335.

459. ___________, “Kent Yoksulluğu ve Modernite’nin Bu Soruya Yaklaşım Seçenekleri Üzerine”, Yoksulluk, İstanbul: TESEV, 2000, s.139-161.

460. ___________, “Değişmenin Sosyoloğu: Mübeccel Belik Kıray”, Mübeccel Kıray İçin Yazılar, İstanbul: Bağlam Yayınları Armağan Dizisi, 2000, s.9-41.

461. ___________, “Gündelik Yaşam Üzerine Düşünceler”, Mübeccel Kıray İçin Yazılar, İstanbul: Bağlam Yayınları Armağan Dizisi, 2000, s.339-355.

462. ___________, “Türkiye’de İlköğretim ve  Liselerde Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması Konusunda Bir Kavramsal Çerçeve”, Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması, İstanbul: Friedrich Ebert Stiftung, Tarih Vakfı, 2000, s.8-40.

463. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Küreselleşme Ulus-Devlet Etkileşimi Bağlamında AB-Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması”, Doğu Batı, Sayı:10, (2000, Şubat-Nisan): 113-139.

464. Tekeli, İlhan, “Jede Verlagerung der EU-Grenzen schafft neue Beitrittskandidaten”, www.boell.de 2000/2, Heinrich Böll Stiftung, 2000, Şubat, s.23.

465. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Küreselleşme, Ulus-Devlet Etkileşiminde Türkiye-AB”, Türkiye Sorunları, Yay.Haz.Ali Nejat Ölçen, Sayı:35, (2000, Nisan): 44-56.

466. Tekeli, İlhan, “Görgü, Birikim ve Yaşam Yerleri”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Sayı:2, (2000, Mayıs-Haziran): 19.

467. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Türkiye-AB İlişkilerinde Ulus-Devletini Koruma Arayışı” (yazının devamı), Türkiye Sorunları, Yay.Haz.Ali Nejat Ölçen, Sayı:36, (2000, Haziran): 45-52.

468. Tekeli, İlhan, “Gelişen ve Saygınlığını Koruyabilen Bir Sivil Toplum Alanının Oluşma Koşulları Üzerine Düşünceler”, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yasalar-Etik-Deprem, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2000, Haziran, s.111-115.

469. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Karayollarının Gelişmesi Üzerine Uluslararası Bir Karşılaştırma Çerçevesi”, Mülkiye, Sayı:223, (2000, Temmuz-Ağustos): 59-73.

470. Tekeli, İlhan, “Türkiye Çevre Tarihçiliğine Açılırken”, Türkiye’de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2000, Ekim, s.1-13.

471. ___________, “Kuramsal Bir Çözümleme ve Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Reformları”, Görüş, (2000, Kasım): 48-55.

472. ___________, “Sunuş”, Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2000, Aralık, s.8-11.

473. ___________, “Avrupa Birliğine Uyum Sürecindeki Türkiye’den Bir Bakış”, Avrupa Birliği Süreci ve Planlama, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2001, s.45-51.

474. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Cumhuriyetin Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve Uygulaması”, Kebikeç, Sayı:11, (2001): 125-164.

475. Tekeli, İlhan, “Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler”, Cevat Geray’a Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 2001, s.729-746.

476. ___________, “Gelecek Kurguları”, Mimarlık Kültürü Dergisi, Sayı:XXI, (2001, Ocak-Şubat): 152-158.

477. ___________, “Her Geçen Gün Geleceği Yeniden Yaratıyor ve Yeniden Kavrıyoruz”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Sayı:6, (2001, Ocak-Şubat): 152-157.

478. ___________, “Dünya Kenti Olma Süreci İçinde Akımlar Mekanını Yeniden Biçimlendiren İstanbul”, İstanbul, Sayı:37, (2001, Nisan): 88-94.

479. ___________, Ütopya Üzerine Söyleşi, Arredamento Mimarlık, 2001/5, (2001, Mayıs): 77-80.

480. ___________, “1980’lerden Günümüze Türkiye’nin Dinamikleri ve Sosyo Kültürel Değişimler”, İktisat Dergisi, Sayı:413, (2001, Mayıs-Haziran): 159-164.

481. ___________, “The Characteristics of Coastal Settlements at the Intersection of Land and Sea and the Conditions of their Sustainability”, Petites Villes Cotieres Historiques: Developpement Urbain Equilibre entre Terre, Mer et Societe, Saida, Liban: Actes du Seminaire International, 2001, 28-31 Mayıs, s.77-86.

482. ___________, “Gecenin İstanbul’u”, İstanbul, Sayı:38, (2001, Temmuz): 62-66.

483. ___________, “STK’lar ve Tarih”, Toplumsal Tarih, Sayı:93, (2001, Eylül): 16-18.

484. ___________, “İstanbul’u Bilmek Üzerine Düşünceler”, İstanbul, Sayı:39, (2001, Ekim): 41-46.

485. ___________, “Bireyin Yaşamı Nasıl Tarih Oluyor?”, Toplumsal Tarih, Sayı:95, (2001, Kasım): 13-20.

486. ___________, “Küreselleşen Dünyaya AB Kanalıyla Eklemlenecek Türkiye’de Kent Planlamasının Yeniden Kavramsallaştırılması İçin Bir Tartışma”, Avrupa Birliği’nde Mekan Planlama Stratejileri – Ekonomik ve Ekolojik Perspektifler, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002, s.62-68.

487. ___________, “Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı”, Modernleşme ve Batıcılık, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce,  Ed. U.Kocabaşoğlu, İstanbul: İletişim, 2002, s.19-42.

488. ___________, “Selçuklu Döneminde Türkleşmesi Sonrasında Ankara’nın Gelişmesi”, Ankara Mimarlık Rehberi, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, Türk Serbest Mimarlar Müşavirler Derneği, 2002, s.1-7.

489. ___________, “Ankara After the Turkish Conquest”, Ankara Architectural Guide, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, Türk Serbest Mimarlar Müşavirler Derneği, 2002, s.8-13.

490. ___________, “Yaratıcı ve Çağdaş Bir Tarih Eğitimi İçin”, Toplumsal Tarih Dergisi 100 Sayı Armağanı, (2002): 1-39.

491. ___________, “Bilgi Toplumuna Geçerken Farklılaşan Bilgiye İlişkin Kavram Alanı Üzerine Bazı Saptamalar”, Bilgi Toplumuna Geçiş Sorunlar/Görüşler, Yorumlar/Eleştiriler ve Tartışmalar, Ankara: TÜBA Yayınları, 2002.

492. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Küreselleşen Dünyada AB-Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması”, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları Cilt 17, 2002, s.187-196.

493. Tekeli, İlhan, “The Interpretation of the Relations Between the European Union and Turkey in a Globalizing World”, The Turks, Ankara: Yeni Türkiye Publications Vol.5, 2002, s.343-355.

494.___________, “Türkiye Kent Planlamasının Kurumsallaşmasını Yeniden Düzenlerken Düşünmesi Gerekenler”, Planlama, 20021, (2002, Ocak): s.4-11.

BİLİMSEL YAZILAR, SEMİNER BİLDİRİLERİ, ANSİKLOPEDİ YAZILARI

495. ___________, “Dünyaya Eklemlenmekte İzmir Neden Geri Kaldı?”, İzmir Kent Kültürü Dergisi, Sayı:5, (2002, Şubat): 6-17.

496. ___________, “Geleceğinin Kestirilemezliğinin Farkına Varılması Planlama Düşüncesini Nasıl Etkiliyor?”, Krizin Gölgesinde Yeni Bir Dünyaya Doğru, İstanbul: Araştırmacılar, 2002, Şubat, s.113-126.

497. ___________, “Hergün Yeniden Keşfedilen Atatürk”, Düşün, Sayı:14, (2002, Bahar): 14-18.

498. ___________, “Önsöz”, Haldun Özen’e Armağan, Ankara: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 2002, Mart, s.7-8.

499. ___________, “1. Milli Fiziki Plan Semineri ve Sonrası”, 1968’den 21. Yüzyıla Ulusal Fiziki Planlama Semineri, Ankara: Mimarlar Odası Genel Merkezi, 2002, Nisan, s.9-19.

500. ___________, “İstanbul Dergisi 10 Yılda Ansiklopedik Bir Bilgi Birikimi Sağladı”, İstanbul, Sayı:41, (2002, Nisan): 43-46.

501. ___________, “Ötekileşme ve Ötekileştirme Ekseninde Tarihte Avrupa-Türkiye İlişkileri”, Toplumsal Tarih, Sayı:100, (2002, Nisan): 2-3.

502. ___________, “Türkiye’de Kentlerde Izgara Plan Anlayışı Neden Etkili Olamadı?”, Arredamento Mimarlık, Sayı 100+47, (2002, Mayıs): 61-63.

503. ___________, Coğrafya Camiasının Birikimini Dışlamadan Bugünkünden Çok İleri ve Öğrencilere Zevkli Gelecek Bir Coğrafya Müfredatı Önerisi, İstanbul: TÜSİAD Görüşleri Dizisi No.6, 2002, Mayıs, s.18-23.

504. ___________, Yeni Bir Siyaset Kültürü Üzerine Düşünceler, İstanbul: SODEV, 2002, Mayıs, s.1-27.

505. ___________, “Sivil Toplum Kuruluşları ve Araştırma Finansmanı”, Günce, Sayı:23, (2002, Ağustos): 11-12.

506. ___________, “Sosyal araştırma ile politika oluşturma bağının kurulması üzerine”, İTÜDergisi/a, Cilt:1, Sayı:1, (2002, Eylül): 45-57.

507. ___________, “Paradigm Shift of the Regional Growth Theories Within the Context of Globalization”, Probleme Regionale in Contextul Procesului de Globalizare Simpozion International, Chisinau (Moldova): Academia de Stiinte A Moldovei, 2002, Ekim, s.445.

508. ___________, “Stefanos Yerasimos’un TÜBA’da yaptığı konuşma üzerine yanlış okumalar”, Toplumsal Tarih, Sayı:108, (2002, Aralık): 20-22.

509. ___________, “Modernite Projesi İçinde Yapıların ve Kentsel Dokuların Korunması Sorunsalı”, Her Dem Yeşil Yapraklı Bir Ağaç, Cevat Erder’e Armağan, Der. Neriman Şahin Güçhan, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2003.

510. ___________, “Mekana ve Zamana Eşdeğerde Önem Veren Bir Sosyal Bilimin Gerekliliği Üzerine”, Peyzaj Mimarlığı, 2003/1, (2003, Ocak): 39-47.

511. ___________, “Onurlu Yaşam Hakkının Temel Ögelerinden Biri Olarak Düşünce ve İfade Özgürlüğü”, Güzel Yazılar, Sayı:20, (2003, Ocak-Şubat): 42-43.

512. ___________, “Local Government in Search of It’s Place Between Political Society and Civil Society”, The 3rd Porto Allegre Forum of Local Authorities World Social Forum, 2003, 21-22 Ocak.

513. Tekeli, İlhan, Gürsel, Yücel ile söyleşi, “Değişen kent çeperleri Saçaklanma, Kentsel Etek, Kırsal Etek”, Mimar.İst, Sayı:8, (2003, Mart):69-79.

514. Tekeli, İlhan, “2023 Yılı Tarih Yazıcılığı Üzerine Düşünceler”, Toplumsal Tarih, Sayı:114, (2003, Haziran): 116-118.

515. ___________, “Kentleri Dönüşüm Mekanı Olarak Düşünmek”, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2003, 11-13 Haziran, s.2-8.

516. ___________, “Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği”, Toplumsal Tarih, Sayı:115, (2003, Temmuz): 20-22.

517. ___________, “Türkiye’de Eğitim Reformu Tartışması İçin Bir Düşünce Çerçevesi”, Özgür Üniversite Forumu, Sayı:23, (2003, Temmuz-Eylül): 162-186.

518. ___________, “Üniversiteye Dair Konuşmak”, Toplum ve Bilim, Sayı:97, (2003, Güz): 123-143.

519. ___________, “Türkiye’de Eğitim Reformu Tartışması İçin Bir Düşünce Çerçevesi”, Günce, Sayı:27, (2003, Eylül): 9-12.

520. ___________, “Dünyada ve Türkiye’de Temsili Demokrasinin Krizini Aşmak İçin Önerilenler Yeterli mi?”, Mehmet Ali Aybar Sempozyumları, Özgürleşmenin Sorunları, Ed. Gündüz Vassaf, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2003, Ekim, s.51-65.

521. ___________, “Tarihteki Saptırmaları Tarih İçinden Okumak”, Toplumsal Tarih, Sayı:118, (2003, Ekim): 2-3.

522. ___________, “Modernist Meşruiyet Çerçevesinde Hızlı Kentleşme Deneyimi”, 80.Yılında Cumhuriyet’in Türkiye Kültürü Sempozyumu, Ankara: Sanart, 2003, 13-14 Kasım. (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

523. ___________, “Türkiye’nin Göç Tarihindeki Değişiklikler”, Uluslararası Göç ve Türkiye, Yeni Eğilimler, Sorunlar ve Çözüm Arayışları Sempozyumu, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Birimi, 2003, 19-20 Aralık. (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

524. ___________, “The Institutional Transformation of Universities and It’s Reflection on the Evaluation of the Performance of Social Scientists”, Evaluation of the Performance in Social Sciences, Ed. İlhan Tekeli, Necdet Teymur, Ankara: UNESCO National Committe Publications, 2004, s.3-19.

525. ___________, “A Discussion on the Evaluation of the Concept of Sustainability of Cultural Heritage”, Mersin Region Steeped in Ancient History Culture European Union Mozaik Programme, Ed. Emel Erten, Benin Ergenç, Mersin, 2004, s.65-68.

526. ___________, “Yerel Siyaset, Demokrasi ve Sivil Toplum”, Kent Gündemi, Sayı:6, (2004, Ocak): 33-36.

527. ___________, “Esat Turak’ın Türk Kent Planlama Tarihi İçindeki Yeri”, Planlama, Sayı:27, (2004, Ocak): 6-11.

528. ___________, “The Role of German Scholars in the Formation of City Planning Education and Practice in Turkey”, Exodus des Wissensaften und Literatur, (2004, 9 Şubat), (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı).

529. ___________, “Bir Bölge Plancısının Çözmeğe Çalıştığı Sorunun Büyüklüğü Karşısında Yaşadığı İç Huzursuzluğu”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, DPT ve Pamukkale Üniversitesi, 2004, Mart, s.244-262.

530. ___________, “Türkiye’nin Yaşadığı Hızlı Kentleşmenin Öyküsünü  Kurmanın Seçeneklerinden Biri”, Mühendislik Mimarlık Öyküleri I, Koord.Mahmut Kiper, Ankara: TMMOB, 2004, Nisan.

531. ___________, “Yerleşme Yapısı ve Göç”, Kentsel ve Bölgesel Araştırma Ağı Konferansı, Ankara, 2004, Mart. (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

532. ___________, “Avrupa Birliği, Türkiye ve Demokrasi”, Ankara: TÜBA Konferansı, 2004, 22 Nisan. (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

533. Tekeli, İlhan, Pınarcıoğlu, Melih, “Commitment Model for Regional Planning: How to Unlock the Frozen Gears of Stagnant Regions”, Regional Science and Editorial Meeting of European Spatial Research and Policy, Mersin: Mersin University, 2004, 5-9 Mayıs.(Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

534. Tekeli, İlhan, “Yerel Mimarlık Tarihlerinin Yazılma Yolları Üzerine Düşünceler”, A.Alto Modern Culture and the Self, Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2004, 14 Mayıs.(Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

535. ___________, “Tek ve Çok Kademeli Demokrasi Kuramlarının Ontolojik Kabulleri Üzerine”, Doğu Batı, Sayı:28, (2004, Ağustos-Ekim): 197-226.

KOMİSYON ÇALIŞMASI, ARAŞTIRMA RAPORLARI

1. Beyru, R., Kıray, M., Tankut, G., Öğrenciler: Tekeli, İ, Acaroğlu, İ., Alpsoy, Çalkılıç, T., “Fiziksel, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Planlama”, Hayriye Köy Araştırma ve Planlama Çalışması, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1962.

2. Tekeli, İlhan, “Zonguldak Bölgesi Ön Planı Hakkında Devlet Planlama Teşkilatının Görüşüne Cevabi Yazı”, Bölge Planlama, Zonguldak Bölgesi Ön Planı Özel Sayısı, Ankara: İmar ve İskan Bak. Planlama ve İmar Genel Müd. Bölge Planlama Dairesi Yayını, 1964, Aralık, s.18-28.

3. Tekeli, İlhan, Çevikol, Attila, “İzmir Metropoliten Alanı Sınır Tesbitine Bir Yaklaşım”, İzmir Metropoliten Alan Çalışmaları, Ankara: İmar ve İskan Bak., Planlama ve İmar Genel Müd., Bölge Planlama Dairesi, 1967, Haziran.

4. Tekeli, İlhan, “İzmir Metropoliten Alanı Nüfus Çalışması Metodoloji Çalışması”, İzmir Metropoliten Alan Çalışmaları, Ankara: İmar ve İskan Bak., Planlama ve İmar Genel Müd., Bölge Planlama Dairesi, 1967, Haziran.

5. Tekeli, İ., Kazgan, G., Erder, N., Akçura, T., Ülker, R., Cansever, T. Karaesmer, E., Okyay, T., Boğaz Köprüsü Üzerine Mimarlar Odası Görüşü, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1968.

6. Tekeli, İlhan, Dalokay, Vedat, Keleş, Ruşen, Gerçek, Cemil, Unaran, Ergun, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi XII.Devre Çalışma Raporu, Su Kıyıları Planlaması Komisyon Raporu, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1968.

7. Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Metropoliten Planlamaya Geçişte Ortaya Çıkacak Sorunlar Üstünde Düşünceler”, I.Milli Fiziki Planlama Semineri İçin Hazırlanmış Ön Rapor, Çoğaltılmış, 1968, Ekim, s.1-28.

8. Mimarlar Odası Komisyonu, 1969 Genel Seçimler Öncesi Yurt Sorunları Üzerinde Mimarlar Odasının Görüşleri, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1969, s.1-31.

9. Tekeli, İlhan, Gürkan, Aydan, Gürsel, Özgül, Kurtoğlu, Nevzat, Paper of The Turkish Section of UIA on “National Touristic Physical Planning”, Atina, 1969, s.1-19.

10. Tekeli, İ., İnkaya, Y. (Kom.Yür.), Geray, C., Uler, Y., İlal, K., TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi “Kent Toprakları Sorunu” Komisyon Çalışması, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi XIV.Dönem Çalışma Raporu, 1970, s.1-26.

11. Tekeli, İlhan (Proje Grubu Özel Danış.), “Ankara’da Or-An Toplu Konut Yerleşimi”, Mimarlık, Sayı:83, (1970): 22-40, İngilizce Özet, s.18-20.

12. Tekeli, İlhan, “İklim” (Bölüm 1), Diyarbakır Üniversitesi Kampus Planlama Yarışması, Ankara: Ankara Üniversitesi İnşaat Müdürlüğü, 1970, Ağustos, s.3-6, Ek:8.

13. ___________, “Diyarbakır Şehrinin İktisadi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri”, Diyarbakır Üniversitesi Kampus Planlama Yarışması, Ankara: Ankara Üniversitesi İnşaat Müdürlüğü, 1970, Ağustos, s.32-49.

14. Tekeli, İlhan ve diğerleri (Profesörler Kurulu), “Büyük İstanbul Nazım Planı Çalışmalarının Ağustos 1971 Durumunun Değerlendirilmesi ve Geleceği İçin Bazı Öneriler”, Konutbirlik, Sayı:4, (1971-74): 25-36.

15. Tekeli, İ., Coşkun, F., Günçe, E., Karaman, S., Sönmez, A., Sencer, O., “Ülkemizin İçinde Bulunduğu Genel Koşullar”, TÖS II.Devrimci Eğitim Şurası Bildirileri, Ankara: Türkiye Öğretmenler Sendikası, 1971, s.1-27.

16. Tekeli, İ., Şenyapılı, Ö.(Baş.), Kıray, M., Talas, C., Geray, C., Keleş, R., Doğan, M., Armangil, O., Çapar, M., Türkiye’de Kentleşme, Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1971, Ocak.

17. Tekeli, İlhan, Erder, Nejat, Unat, İlhan, Geray, Cevat, Bulutoğlu, Kenan, Baloğlu, Zekai, Milli Eğitim Reformu Strateji ve Koordinasyon Komisyonu, Eğitim Reformunda Strateji ve Yöntem, Hizmete Özel Yayın, Ankara, 1971, Mayıs.

18. Tekeli, İlhan, Erder, Leila, Turak, Esat, Population Distribution Policies for the Planning of National Spatial Organization inTurkey: Migration as A Means for Analysis and An Instrument for Control, Program of Social Science and Legal Research on Population Policy, Çoğaltılmış, 1972.

19. Tekeli, İ., Geray, C., Uler, Y., İlal, K., Kıray, M., Sönmez, A., İnkaya, Y., Kent Toprakları Sorunu, İstanbul: Mimarlar Odası, 1973.

20. Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Proje Genel Müdürlüğü Geçici Örgütü, Tekeli, İlhan (Danışman), Haşhaş İkame Bölgesi Gelişme Ana Planı, Ankara: G.Haşhaş İkame Bölge Koordinasyon Kurulu Bşk. Proje Genel Müd.Geçici Örgütü, 1973, Ekim.

21. Tekeli, İlhan, Akçura, Tuğrul, Gülöksüz, Yiğit, Geray, Cevat, Vanlı, Şevki, Keleş, Ruşen (İmar ve İskan Bak. Danışma Kurulu), Konut Üretim Süreci Konusunda Ön Rapor, Ankara: İmar ve İskan Bakanlığı, 1974, Aralık, s.1-58.

22. Tekeli, İlhan, Ankara’da Kurulacak Metro Sistemi Üzerine Not, Ankara Belediyesi İçin Hazırlanmış Rapor, Çoğaltılmış, 1976.

23. ___________, “Changes in the Rural Structure of Turkey due to Agricultural Mechanization Within Market Conditions”, Workshop on Problems of Development and the Impact of Modern Technology on Traditional Societies, Final Report, Khartoum, Sudan: OPSSME and ESRC, 1976, s.1-43.

24. Tekeli, İlhan, Acaroğlu, İrem, Ceyhun, Demirtaş, Küçük, Yalçın, Özkol, Adil, Şenyapılı, Önder, Turak, Esat, Yücekök, Ahmet N., Acar, Erhan, Ankara Belediyesi Başkanlık Uzmanları Çalışma Raporu, Ankara: Ankara Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, 1976, Mayıs.

25. Tekeli, İlhan (Yazar ismi belirtilmemiş), Türkiye Demir Çelik Ana Planı Yatırım Planlama Modeli Model Kurma Aşaması, Ankara: TÜSTAŞ-Sınai Tesisler A.Ş., 1976, Haziran, s.1-38.

26. Tekeli, İlhan, Her Gün Ankara’da Doğan Yolculuk Miktarı, Ankara Belediyesi İçin Hazırlanmış Rapor, Çoğaltılmış, 1977.

27. Ankara Belediyesi Başkanlık Uzmanları, Batıkent, Örgütlenme-Uygulama İlkeleri, Ankara: Ankara Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 1977, Mart, s.1-34, i-v.

28. Tekeli, İlhan, Acaroğlu, İrem, Küçük, Yalçın, Özkol, Adil, Şenyapılı, Önder, Turak, Esat, Acar, Erhan, Toplumcu Belediye, Ankara: Ankara Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 1977, Mayıs.

29. Tekeli, İlhan, The Differentiation of Rural Settlements in Yozgat and Its Determinants, Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Projesi İçin Rapor, New York: The Population Council, 1978, 4 Nisan.

30. ___________, Yozgat’ta Kırsal Yerleşmelerin Farklılaşması ve Belirleyicileri, Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Projesi İçin Rapor, 1978, 4 Nisan.

31. ___________, Türk Sanayinin Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma İçin Metodolojik Yaklaşım Önerisi, AET-Türkiye Sanayi Yapısının Karşılaştırmalı Araştırma Projesi 1, Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, ESA, 1979, s.1-48.

32. ___________, Ankara Kent İçi Raylı Toplutaşım Projesinin Bazı Özelliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Rapor, Ankara: EGO Genel Müdürlüğü, 1981.

33. Tekeli, İlhan, YÜCE, Rüştü, Altaban, Özcan, Ertuna, Berker, Konya Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Ulaşım Sistemi’ne İlişkin Değerlendirme Raporu, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1989, Mayıs.

34. Tekeli, İlhan, “Şehircilik ve Toplu Konut Bakanlığı’nın Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, Genel Gerekçe”, Şehircilik ve Toplu Konut Bakanlığı Kuruluş Yasası Çalışmaları, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1992, 13-18 Şubat, s.26-29.

35. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Türkiye’de Yerel Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Raporlar Dizisi 1, Temel Amaçlar ve Stratejiler – Aksiyon Önerileri Komisyon Raporu, İstanbul: T.C. Toplu Konut İdaresi, IULA-Emme, 1993, s.1-238.

36. Tekeli, İlhan (Akademik Danış.), Göç Veren Yöreler Bölgesel Gelişim Araştırması, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 1996-26, 1996, Haziran.

37. ___________ ( Habitat II Danış. Kurulu Baş.), Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat II, Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı, 1996, Haziran.

38. ___________ (Danış. Kurulu Baş.), United Nations Conference on Human Settlements Habitat II, Turkey National Report and Plan of Action, 1996, June.

39. ___________ (Bodrum Habitat Danış.), Bodrum Habitat Konferansı İş Programı, 1996, 17-21 Ekim.

40. TÜBA Komisyon Raporu, Türkiye’de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları Proje Raporu, Ankara: TÜBA, 1998, Ekim.

41. Tekeli, İlhan (Araş. Ekibi Baş.), Konut Politikası Geliştirme Çalışması II. Aşama Sonuç Raporu I.Araştırma Raporu, Ankara: Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1999 Mart.

42. ___________ (Araş. Ekibi Baş.), Housing Policy Development Study Phase II Final Report I.Research Report, Ankara: Housing Development Administration, Turkish Social Science Association, 1999 Mart.

43. ___________ (Araş. Ekibi Baş.), Konut Politikasi Geliştirme Çalışması II.Aşama Sonuç Raporu II.Öneriler Raporu, Ankara: Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1999 Mart.

44. ___________ (Araş. Ekibi Baş.), Housing Policy Development Study Phase II, Final Report II.Proposals Report, Ankara: Housing Development Administration, Turkish Social Science Association, 1999 Mart.

KİTAP TANITIM VE ELEŞTİRİLERİ

1. Tekeli, İlhan, “Rivkin, M.D., Area Development for National Growth”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı:1, (1970, Güz): 169-173.

2. ___________, “İnalcık, Halil, The Ottoman Empire in the Classical Age”, Bibliyografya, Kitap Haberleri Bülteni, Cilt:2, Sayı:5, (1973, Eylül): 160-163.

3. ___________, “Kartal, Kemal, Kentleşme ve İnsan”, Yurt ve Dünya, Sayı:14, (1979, Mart): 252-255.

4. ___________, “Freeman.H., Rossi, P., Wright, S., ‘Evaluating Social Projects in Developing Countries’ Development Centre of the Organization for Economic Co-operation and Development, 1979, s.239”, The Annals of Regional Science, Cilt:17, Sayı:1, (1983).

5. ___________, “Faroqhi, Suraiya: Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia”, METU Studies in Development, Cilt:11, Sayı:3-4, (1984): 391-398.

6. ___________, “Faroqhi, Suraiya: Men of Modest Substance House Owners and House Property Seventeenth-Century Ankara and Kayseri, Cambridge Studies in Islamic Civilization, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.”, Planlama, Sayı:1988/1, (1988): 30-31.

7. ___________, “Buğra, Ayşe: State and Business in Modern Turkey, A Compartive Study, State University of New York Press, Albany, N.Y., 1994”, ODTÜ Gelişme Dergisi/METU Studies in Development Cilt:21, Sayı:4, (1994): 605-612.

8. ___________, “Birincil Kaynaklara Dayalı Bir Ansiklopedi, Tarih Vakfı’nın Yayınladığı Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi Üzerine”, Cumhuriyet Kitap, 1996, 5 Aralık, s.5.

GAZETE, HABER BÜLTENİ VE BENZERİ YERLERDE YAYINLANAN YAZILAR

1. Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, “Köy-Kent Sorunu, Köy-Kent projesinin tarımsal üretim biçimini değiştirmeden başarı kazanması: Köy-Kent önerisi bugünkü haliyle bekleneni veremez…”, Milliyet, 1974, 22 Mart, s.6.

2. Tekeli, İlhan, “DPT’nin Durumu Tartışmalı”, Cumhuriyet, 1974, 27 Nisan, s.2.

3. ___________, “Köy-Kent Önerisi Bugünkü Durumuyla Bekleneni Veremez”, Mimarlar Odası Haberler, 1974, 8 Mayıs): 2.

4. ___________, “Özel Araba Sahipliği ve Üretim, Trafik”, Cumhuriyet, 1974, 16 Mayıs, s.2.

5. ___________, “Şehirlerimizde Büyüme ve Toplu Konut”, Cumhuriyet, 1974, 28 Haziran, s.2.

6. ___________, “Lüks Konutlar ve Yaratacağı Sorunlar”, Cumhuriyet, 1974, 13 Temmuz, s.2.

7. ___________, “İkinci Boğaz Köprüsü”, Politika, 1975, 11 Ekim, s.6.

8. ___________, “Bunalımsız Üniversite 1-2”, Politika, 1975, 21-22 Ekim, s.6.

9. ___________, “ODTÜ Bunalımına Çözüm Arayanlara”, Cumhuriyet, 1975, 27 Ekim, s.2.

10. ___________, “Üniversiteye Girişte Fırsat Eşitsizlikleri”, Politika, 1975, 3 Kasım, s.12.

11. ___________, “İdeoloji: Bir Toplumsal Yorumlama”, Politika, 1975, 3 Aralık, s.6.

12. ___________, “Üniversiteye Girişte Fırsat Eşitsizlikleri”, Tümas Haberler, Sayı:6, 1976, s.5-6.

13. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Mustafa Kemal-Talat Paşa Mektuplaşması Yazı Dizisi 1-9”, Milliyet, 1976, 15-23 Mayıs, s.5.

14. Tekeli, İlhan, Soral, Erdoğan, “Halk Sektörü Üzerine Konuşmalar Yazı Dizisi 1-5”, Cumhuriyet, 1976, 9-13 Temmuz, s.4.

15. Tekeli, İlhan, “Yılda Yüzbin Konut Yapmanın Sınıfsal Boyutları”, Politika, 1976, 25 Ağustos, s.2.

16. ___________, “Yerel Politikada Küçük Girişimci Egemenliği”, Politika, 1976, 5 Ekim, s.2.

17. ___________, “Serbest Limanlar”, Politika, 1976, 12 Ekim, s.2.

18. ___________, “Karakaya’nın Doğuya Getirmedikleri”, Politika, 1976, 19 Ekim, s.2.

19. ___________, “Yetersizleşen Üniversite Modellerimiz”, Politika, 1976, 26 Ekim, s.2.

20. ___________, “Şehirleşmeyi Kavrayışımızın Toplumsal Dinamiği”, Politika, 1976, 2 Kasım, s.2.

21. ___________, “Şehirleşme Rantının Paylaşılmasında Girişimcilikve Mülkiyetin Ayrılması Süreci”, Politika, 1976, 16 Kasım, s.2.

22. ___________, “38. Maddenin Götürdükleri…”, Politika, 1976, 22 Kasım, s.2.

23. ___________, “Yapı Malzemesi Üretimindeki Gelişmelerin Mimarın İşlevlerine Olan Etkileri”, Mimarlık Haberler, Sayı:25, 1977, Ocak, s.4.

24. ___________, “Anayasa Mahkemesinin 38.Maddeyi İptal Kararı Üzerine”, Mimarlık Haberler, Sayı:28, (1977, 23 Şubat): 4.

25. ___________, “1.ve 2. MC Progamlarının Yerleşme Sorunlarına Getirdikleri”, Mimarlık Haberler, Sayı:40, 1977, 10 Ağustos): 3.

26. ___________, “Belediye Otobüslerinde ‘Sıfır Tarife’ Uygulaması Üzerine”, Vatan, 1977, 18 Ekim, s.2.

27. ___________, “’Yap-Sat’çılık Üzerine”, Vatan, 1977, 3 Kasım, s.2.

28. ___________, “Türkiye’de Planlama Ne Zaman Yok Oldu?”, Vatan, 1977, 12 Aralık, s.2.

29.___________, “Üniversiteler Yasası Gündeme Gelirken”, Dünya, 1978, 25 Kasım, s.2.

30. ___________, “Bunalımın Tartışılmayan Seçenekleri”, Dünya, 1979, 14 Şubat, s.2.

31. ___________, “11 Mayıs Kararnamesi Konut Sorununa Ne Getiriyor?”, Demokrat, 1980, 29-30 Mayıs, s.2.

32. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Türkiye’de Tekelleşme Var mı?”, Cumhuriyet, 1982, 8-9-10 Mart, s.6.

33. Tekeli, İlhan, “İmar Affı, İmar Bürokrasisi ve Reform”, Milliyet, 1982, 27 Aralık, s.2.

34. ___________, “Emlak Vergisindeki Yeni Uygulamanın Eleştirisi”, Milliyet, 1983, 14 Şubat, s.8.

35. ___________, “İdeolojiler Yelpazesinde Bir Parti Yerini Nasıl Seçer?: Partiler plajdaki dondurmacılar gibi yer seçiyor…”, Milliyet, 1983, 19 Şubat, s.4.

36. ___________, “Türkiye’de Yerel Yönetimler 1-2-3-4”, Cumhuriyet, 1983, 31 Temmuz-3 Ağustos, s.8.

37. ___________, “Seçime Doğru Seçim Yasası”, Cumhuriyet – Seçim 83 Eki, Sayı:15, 1983, 5 Eylül, s.4.

38. ___________, “Yeni Hükümeti Bekleyen Konular: Bölgelerarası Gelişme Farklılıkları ve ANAP Programı”, Milliyet, 1983, 23 Kasım, s.2.

39. ___________, “Sivil Toplum Arayışında Belediyeler, 1973’ten Bu Yana Büyük Belediyelerde Sol Programın Gelişimi”, Cumhuriyet – Siyaset 84, 1984, 6 Şubat, s.10-11.

40. Tekeli, İlhan, Güvenç, Bozkurt, Şaylan, Gencay, Turan, Şerafettin, “Aydınlar Ocağı’nın 12 Eylül’e İdeolojik Armağanı: Türk-İslam Sentezi 1-2-3-4-5”, Cumhuriyet, 1987, 19-23 Nisan, s.13, 8.

41. Tekeli, İlhan, “Partilerin Yapıları Türkiye Demokrasisinin Özelliklerinin Bir Kısmını Açıklayabilir mi?: Parti Yapısı ve Demokrasinin İşleyişi”, Cumhuriyet, 1987, 15 Haziran, s.13.

42. ___________, “Siyasal Yapı ve Katılım”, Cumhuriyet, 1987, 16 Haziran, s.7,

43. ___________, “Siyasal Yapı ve Lider”, Cumhuriyet, 1987, 17 Haziran, s.12.

44. ___________, “Kentleşme ve Gecekondu”, Sabah Gazetesi İstanbul Konut Rehberi, İstanbul, Dönemli Yayıncılık, 1987, Temmuz, s.55.

45. ___________, “Birlikte Tüketim ve Türkiye Kentlerinde İzlenen Politikalar”, Kent-Kur Haber Bülteni, Yıl:3, Sayı:2, 1987, Temmuz-Ekim): 39-48.

46. Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “Seçim Sonuçlarının Toplumsal Profili”, Cumhuriyet, 1987, 1 Aralık, s.11.

47. Tekeli, İlhan, “Seçimler ve Siyasi Gündem”, Cumhuriyet, 1987, 2-3 Aralık, s.7.

48. ___________, “Demokratik Kitle Örgütleri”, Ankara Tabibler Odası Bülteni, Sayı:3, Ankara, 1989, Nisan): 3-4.

49. ___________, “Bir Belediye Başkanının Örgütüyle Sorunları”, Sosyal Demokrat, 1991, s.16-17.

50. ___________, “Tarihçinin Mutfağı”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:8, 1992, Ocak): 2-3.

51. Tekeli, İlhan, Soral, Erdoğan, “Kıyak Emeklilik Avcıları”, Günaydın, 1992, 17 Aralık, s.1, 8.

52. Tekeli, İlhan, Ankara Konferansları, İlhan Tekeli’nin konuşma özeti, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:21, (1993, Mart): 7.

53. ___________, “Ankara’da Raylı Toplu Taşımanın Gelişimi Üzerine”, Ankara Söyleşileri, 1993, Kasım-Aralık, s.50.

54. ___________, “Belediye Meclislerine Seçilme Hakkı Yaygınlaştırılmalıdır”, Mahalli İdareler, Sayı:1, 1994, Ocak-Şubat-Mart, s.43.

55. ___________, “Belediye Meclislerine Seçilme Hakkı Yaygınlaştırılmalıdır”, Ada, Sayı:4, 1994, 1 Ocak, s.2.

56. ___________, “Türkiye’yi Konuşmak, Soruşturma Cevapları”, Hak-İş, Yerel Yönetimler ve Seçimler, Sayı:28, (1994, Nisan): 18-19.

57. ___________, “Bir Başkent Nasıl Oluşur?…”Bir Başkentin Oluşumu 1923-1950” (TMMOB, 1994 konuşmasından alıntı), Cumhuriyet, 1994, 1 Mayıs, s.3.

58. ___________, “Habitat II Konferansı Üzerine”, Habitat II Bülteni, Sayı:6, (1996, Eylül): 6-9.

59. ___________, “Üniversite Üzerine Konuşurken”, Beytepe Bülten, Sayı:96/3, 1996, Kasım, s.2.

60. ___________, Forum: “Darphane, Tarih Vakfı, İstanbul Müzesi ve Demokrasi”, Radikal, 1997, 9 Ocak, s.9.

61. ___________, “Üçüncü Binyıla Girerken Tarih Vakfı”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, 1999, Mart, s.5.

62. ___________, “Yargılamayan Yargı Yargılanır”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, 1999 Ekim, s. 3.

63. ___________, “Cumhuriyetin 75.yılını kutlama etkinliklerinden en kalıcısı”, Cumhuriyet Kitap, 1999, 21 Ekim, s.5-6.

64. “Üçüncü Uluslararası Tarih Kongresi”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, 2000, Ocak, s.3.

65. Tekeli, İlhan, “Toplumsal Değişimlerimizin Saptayıcısı Mübeccel B.Kıray”, Cumhuriyet Kitap, 2000, 18 Mart, s.1, 4.

66. ___________, “Tarih Vakfı IV.Olağan Genel Kurulunu Yaptı”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, 2000, Mayıs, s.3.

67. ___________, “Büyük Projeler ve Tarih Boyutu”, Tarih Vakfı’ndan Haberler , 2000, Ekim, s.3.

68. ___________, “AB’nin Akdeniz Politikaları ve Barselaona Sürecinin Yeterliliği Üzerine”, Güncel Haber, 2000, Kasım-Aralık, s.4.

69. ___________, “Avrupa Sınırlarını Yeniden Tanımlıyor”, Tarih Vakfı’ndan Haberler , 2000, Aralık, s.3.

70. ___________, “Devlet – Hukuk – STK, Darphane-i Amire Örneği”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:111, 2001, Nisan, s.6-7.

71. ___________, “Krizi Yaşamak”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:112, 2001, Mayıs, s.3.

72. ___________, “WALD Bir Demokrasi Kütüphanesi Oluşturuyor”, Virgül, Sayı:42, 2001, Haziran-Ağustos, s.36-37.

73. ___________, “Tarihteki saptırmaları tarihin içinden okumak”, Akşam, 2003, 8 Ekim,

AÇIK OTURUMLAR, PANELLER, SÖYLEŞİLER, TARTIŞMALAR

1. Tekeli, İ., Şenyapılı, Ö.(Yön.), Yavuz, F., Acaroğlu, İ., Alatan, H. , Taşçı, Y., Şehircilik Açık Oturumu, Mimarlık, Sayı:86, (1970, Aralık): 55-64.

2. Tekeli, İlhan, Vanlı, Şevki, Akçura, Tuğrul, Geray, Cevat, Söylemezoğlu, Ülkü, Duro, Orhan, Gerçek, Cemil, Tartışma:” Kentleşme ve Toplu Konut”, Yapı Endüstrisi Dergisi, Konut Sorunu, Sayı:1011, (1973, Eylül): 75-100.

3. Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Bilimsel Çalışmalar ve İmar ve İskan Bakanlığı”, Mimarlık, Sayı:139, (1975, Mayıs): 10-12.

4. ___________ ile söyleşi, “ODTÜ’de Görevden Alınmalarla İlgili Değerlendirme”, Yürüyüş, Sayı:24, (1975, 23 Eylül): 16.

5. Tekeli, İlhan, Geray, Cevat, Diyalog: “Buhranı Doğuran Öğrenciler midir?”, Ayrıntılı Haber, (1975, 8 Kasım): 1.

6. Tekeli, İ., Payaslıoğlu, A., Göksu, Y., Yüksel, A.K., Kepenek, Y., Üniversite-Toplum İlişkileri Açık Oturumu, Öğretim Üyesi, Sayı:1, (1976): 17-24.

7. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Türkiye’de Kentsel Çevrenin Biçimlenişinde Plancı ve Mimarın Etkinliği Açık Oturumu, Der. Güven Birkan, Mimarlık, Sayı:146, (1976, Ocak): 16-20.

8. Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Diyalog: “Aşağı Fırat Projesinin Doğu’nun Kalkınmasındaki Rolü Nedir?”, Ayrıntılı Haber, (1976, 19 Ocak): 1, 2.

9. Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Eskişehir’in Sanayileşme Sorunu”, Sonolay, (1976, 22 Mart): 3.

10. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Gecekondu Halkı ve Yasalar Açık Oturumu, Mimarlık Haberler, Sayı:7, (1976, 3 Mayıs): 4-5.

11. Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Bağımlılığı Artırarak Bunalımı Öteleme Yolu”, Yürüyüş, Sayı:80, (1976, 19 Ekim): 16.

12. Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Ahmet Yücekök), “Sağlıklı kentleşmenin ön koşullarından biri de toprak mülkiyetinin belediyenin elinde olmasıdır”, Politika, 1977, 8 Şubat, s.2.

13. ___________, (Söyleşiyi Yapan: Erbil Tuşalp), “Eğitimin Demokratikleşmesi?: Kırsal alanın eğitim sorunu devletin niteliğini belirtiyor…”, Vatan, 1977, 4 Ekim, s.4.

14. Tekeli, İlhan, İsvan, Ahmet, Damian, Ascanio, Gevgilili, Ali (Yön.), Büyük Kentlerin Konut ve Arsa Bunalımı Açık Oturumu, Milliyet, 1977, 16 Ekim, s.2-13.

15. Tekeli, İlhan ile söyleşi, “1973-1977 Döneminde Toplumcu Belediyecilik Anlayışı Ortaya Çıkmıştır”, Yürüyüş, Sayı:137, (1977, 22 Kasım): 16.

16. ___________ile söyleşi, “Toplumcu Belediyecilik Anlayışı Geniş Kitlelerden Destek Bulmuştur”, Yürüyüş, Sayı:142, (1977, 27 Aralık): 16.

17. Tekeli, İlhan (Panel Yön.), 2.Boğaz Geçişi İçin Köprü Yerine Tünel Gibi Önerilebilecek Başka Seçeneklerin Tartışılması Paneli, 2.Boğaz Geçişi Tartışmalı Toplantısı Bildiri ve Tartışmaları, Ankara: Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 1978, Nisan, s.292-294.

18. Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Ferdi Kredi Uygulaması Konut Sorununa Çözüm Değildir”, Yürüyüş, Sayı:173, (1978, 1 Ağustos): 16.

19. Tekeli, İlhan, Boratav, Korkut, Kazgan, Gülten, Kongar, Emre, Sanayide Küçük Üretim, Toplumsal ve Mekansal Boyutlar Paneli, Sanayide Küçük Üretim, Toplumsal ve Mekansal Boyutlar, Ankara: Mimarlar Odası Yayını, 1978, Aralık, s.167-190.

20. Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Çözüm Kamu Ulaşım Sisteminin Kurulması”, Yürüyüş, Sayı:208, (1979, 3 Nisan): 16.

21. Tekeli, İlhan, Bulca, Aydan, Çavdar, Tevfik, Unaran, Ergun, Yücel, Atilla, ‘İzmit’ Deneyiminin Ardından Açık Oturumu, Çevre, Mimarlık ve Görsel Sanatlar Dergisi, Sayı:4, (1979, Temmuz-Ağustos): 53-62.

22. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Panel, Planlama Eğitim Programını Geliştirme Seminerleri-1, Düz.:Bademli, Akışık, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ara Yayınları, 1979, Temmuz-Ağustos.

23. Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Kent Plancılığının Güncel Sorunları”, Mimarlık, Sayı:163, (1981, Ocak): 15-17.

24. Tekeli, İ., Alsancak, H., Görgün, S., Irmak, Y., Kaptan, O., Tankut, G., Kentsel Bütünleşme Açık Oturumu, Sonuç ve Öneriler, Kentsel Bütünleşme, Yay. Haz. Türköz Erder, Ankara: Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı Yayın No:4, 1982, s.223-247.

25. Alpay, Şahin, İlhan Tekeli ve Selim İlkin ile Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu Üzerine Sohbet, Cumhuriyet, 1982, 22 Temmuz, s.5.

26. Tekeli, İlhan, Samsunlu, Ahmet, Aktürk, Yıldırım, Şenyapılı, Önder (Yön.), Konut Sorunu Açık Oturumu, Milliyet, 1983, 7 Ağustos, s.4.

27. Tekeli, İ., Ulagay, O. (Yön.), Türel, O., Boratav, K., Yalman, G., Ekonomide Diyalog Açık Oturumu: “Birikimi artırmadan hızlı büyümeyi sağlamak olanaksız”, “Büyük projelerde öncelik enerji ve konuta verilmeli”, Cumhuriyet, 1983, 23-25Ekim, s.9.

28. Tekeli, İ.(Yön.), Altınsoy, M., Erim, R., Erzen, J., Güvenç, B., Ural, E., Türkiye’de Çevre Bilinci Açık Oturumu, Mimarlık, Sayı.205206, (1984, Temmuz-Ağustos): 29-37.

29. Tekeli, İlhan (Yön.), Adam, M., Atauz, A., Günay, B., Acar, E., Altaban, Ö., Yeni İmar Yasası ve Çevre Sorunları Açık Oturumu, Cumhuriyet, Siyaset 85, 1985, 9 Haziran, s.7-9.

30. Tekeli, İlhan ve diğerleri, İmar Affı ve Yeminli Özel Teknik Bürolar Paneli, Ankara: TMMOB Yayını, 1985, Ağustos, s.12-17.

31. Tekeli, İ., Geray, C. (Baş.), Özen, H., Karayalçın, M., Kurtaslan, A., Kentleşmede Topografyanın Önemi Paneli, 1.Topografya Kurultayı, Ankara: Tüm Topograflar Derneği, 1986, Mart, s.97-101.

32. Tekeli, İlhan ve diğerleri, KİT’lerin Ekonomideki Yeri ve Personel Sistemi Açık Oturumu, Denetim, Sayı:4, (1986, Nisan): 3-14.

33. Tekeli, İlhan, Kartal, Kemal, Şenyapılı, Tansı, Dar Gelirlilere Konut Paneli, Dar Gelirlilere Konut Sempozyumu, Ankara: TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü, 1986, Mayıs, s.269-284.

34. Tekeli, İ., Özen, H., Gönenç, G., Taner, Ö., Şaylan, G., Köymen, O., YÖK ve Üniversite Sorunlarının Geçmişi ve Bugünü Açık Oturumu, Yeni Düşün, (1986, Kasım): 10-26.

35. Tekeli, İlhan, Özmenek, Varlık, Aren, Sadun, Açık Oturum: “Seçim Sonuçları: Demokrasi Adına Umut”, Bilim ve Sanat, Sayı:71, (1986, Kasım): 6-11.

36. Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Gencay Şaylan), “SHP’de ideolojik gruplaşma yok”, Cumhuriyet, 1986, 6 Kasım, s.6.

37. Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Gencay Şaylan), “Çoğunluk sistemi klik yaratıyor – Partilerde kliklerin varlık nedeni, varlıklarının kabul edilmemesidir”, Cumhuriyet, 1986, 7 Kasım, s.6.

38. Tekeli, İ., Erim, R., Terzioğlu, T., Özdemir, H., Gönenç, G., Panel: “Şimdi Sıra Tübitak’ta mı?”, Elektrik Mühendisliği, Cilt:32, Sayı:343, (1987, Mayıs): 88-96.

39. Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Faruk Alpkaya), “Osman Nuri Bey Bir İstanbul Efendisi İdi”, Şehir, Sayı:6, (1987, Ağustos): 54-57.

40. Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Dülger, Mehmet, Öngören, Mahmut T., “Türkiye’de İkinci Sınıf Demokrasi İstemiyoruz”, Bilim ve Sanat, Sayı:82, (1987, Ekim): 30-38.

41. Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Serbest Bölgeler”, Mühendis ve Makina, 1987 Sanayi Kongresi Özel Sayısı, Sayı:334, 1987, Kasım, s.27-28.

42. Tekeli, İlhan, Baban, Ayşe S., Güçlü, Sami, Işık, Yusuf, Kuruç, Bilsay, Özdemir, Kerim, Türel, Oktar, Yentürk, Nurhan, 1987 Sanayi Kongresi Belirlemeleri Üzerine Paneli, Mühendis ve Makina, Sayı:335, (1987, Aralık): 9-12,

43. Tekeli, İlhan, Turan, İlter, Sunar, İlkay, Alpay, Şahin (Yön.), 29 Kasım Sonrasında Demokrasi ve Türkiye Açık Oturumu 1-2, Cumhuriyet, 1987, 25-26 Aralık, s.6.

44. Tekeli, İlhan: (Söyleşiyi yap.: Tülay Akarsoy), “Yaşamımızda Bilim, Teknoloji ve Dil”, Mühendis ve Makina, Sayı:337, (1988, Şubat): 38-41.

45. Tekeli, İ., Sezgin, Ö., Şaylan, G., Kaya, R., Yalman, G., Kesgeç, Ö., “Türkiye’yi Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?” Sorular ve Yanıtlar, Bilim ve Sanat, Sayı:89, (1988, Mayıs): 6-18.

46. Tekeli, İlhan, Kaya, Raşit, Yalman, Galip, “Türkiye’yi Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?” Sorular ve Yanıtlar, Bilim ve Sanat, Sayı:90, (1988, Haziran): 8-11.

47. Tekeli, İlhan, Kent İşletmeciliği Oturumunda Tartışma, Kent Kooperatifçiliği 3.Teknik Semineri, Antalya, Kent Kooperatifleri Merkez Birliği, 1988, Kasım, s.100-101.

48. ___________ ile söyleşi,  “Katılımı gerçekleştiren belediyeler demokratik olacak…”, Adımlar, 1989, (12 Şubat): 18.

49. Tekeli, İlhan, Atauz, Akın, Bulut, Gün, Gülöksüz, Arif (Yön.), Demokratikleşme Sürecinde Yerel Yönetimler ve Sorunları Açık Oturumu, Yeni Açılım, (1989, Mart): 17-29.

50. Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Gencay Şaylan), “Demokrasi ve Belediye-Merkezi Yönetim İlişkileri”, Cumhuriyet, 1989, 25 Mart, s.10.

51. Tekeli, İlhan, Ortaylı, İlber, Çavdar, Tevfik, Kocabaşoğlu, Uygur, 150.Yıldönümünde Tanzimat Açık Oturumu, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:113, (1989, Kasım): 7-14.

52. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Konut ve Arsa Sertifikası Uygulamaları Üzerine Panel, Yapı, Sayı:97, (1989, Aralık): 8.

53. Tekeli, İlhan, Günay, Baykan, Akçura, Necva, Kitapçı, Senihi, Zeki K.Ülkenli (Paneli Yön.), “35. Yıla Girerken ODTÜ Mimarlık Fakültesinde Eğitim”, Media, Güz 90/2, (1990): 11-34.

54. Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Ülker Seymen, Levin Emiroğlu), “Dünyadaki Toplumsal, Bilimsel, Teknolojik Gelişmeler”, Mimarlık, Sayı:241, (1990, Mart): 38-45.

55. ___________ (Söyleşiyi Yap. Gencay Şaylan), “Sovyetler Birliği’ndeki Siyasal ve Ekonomik Durum”, Cumhuriyet, 1990, 8-9 Haziran, s.6.

56. ___________ (Panel Oturum Baş.), Toplutaşım Paneli, 3. Toplutaşım Kongresi, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1990, 13-15 Haz., s.319-370.

57. Tekeli, İlhan, Aren, Sadun, Işıklı, Alpaslan, Açık Oturum: “Bir Gezinin Ardından Sovyetler Birliği İzlenimleri”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:121, (1990, Temmuz): 36-44.

58. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yuvarlak Masa: “Sovyetlerde Yaşanan Bunalım”, Marksizm ve Gelecek, Sayı:4, Ankara, (1990, Güz): 11-20.

59. Tekeli, İlhan, Kışlalı, Ahmet T., Ortaylı, İlber, (Söyleşiyi Yap.), Murat Karayalçın ile Söyleşi: “2000’li Yılların Ankara’sı”, Ankara Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, (1990, Ekim): 5-15.

60. Alpay, Şahin, İlhan Tekeli katılımcı, “2020 Yılında Türkiye”, Cumhuriyet, 1991, 29 Mart-13 Nisan, s.14.

61. Tekeli, İlhan, “Tartışma”, Ankara’da Planlar ve Projeler, Tartışmalı Teknik Toplantı, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1991 6 Nisan, s.104-148.

62. ___________, Modernism/Turkey, Pre-Symposium Lectures and Panel Discussions, Identity, Marginality, Space, Ed.Zeynep Aktüre, Benoit Junod, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1991, Mayıs, s.93-98, 108-109.

63. ___________ ile söyleşi, “Türkiye’de Temel Çözüm Kentleşmeyi Ucuzlatmaktır”, Çağdaş Çankaya, Yıl:1, Sayı:2, 1991, Mayıs): 30-34.

64. Tekeli, İlhan, Işık, Yusuf, Koç, Yıldırım, Söyleşi: “Yeniden Yapılanma ve Türkiye”, Birikim, Sayı:28, (1991, Ağustos): 34-48.

65. Tekeli, İlhan, Göle, Nilüfer, Uğur, Necdet, Güzel, Hasan C., Şaylan, G (Yön.), Türkiye’de Katılım, Demokrasi ve Siyasi Partiler Açık Oturumu, 1-4, Cumhuriyet, 1991, 22-25 Ağustos, s.7.

66. Tekeli, İlhan, Taşınmaz Mülkiyeti Konusunda Yeni Eğilimler Açık Oturumu, Kent Kooperatifçiliği Altıncı Teknik Semineri, Ankara: Türkiye Kent-Koop Merkez Birliği, 1991, 30 Ekim-3 Kasım, s.128-145.

67. ___________ ile söyleşi, “Yeni Katılımcılık Yolları Kurumsallaştırılmalıdır”, Çağdaş Çankaya, (1991, Kasım): 13-14.

68. ___________ (Oturum Baş.), Türkiye’de Son On Yılda Toplu Konut Uygulamaları Paneli, Türkiye’de Son On Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul: Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1991, 13-15 Kasım, s.143-175.

69. Tekeli, İlhan, Metropol ve Yerel Yönetimlerde ’92 Gündemi’ Yuvarlak Masa Toplantısı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi – IULA-EMME, 1991 Aralık.

70. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Değerlendirme Açık Oturumu, Türkiye’de Parlementoda Kadın (1934-1991) Sempozyumu, İstanbul: İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi-Merkez Derneği, 1991, 6 Aralık.

71. Tekeli, İlhan, Ortaylı, İlber, İstanbul Üzerine Söyleşi, Dekorasyon, (1992, Ocak): 50-56.

72. Tekeli, İlhan, Sözen, Nurettin, Söyleşi: “Müdahale Daha Çok Merkezi İdareden Geliyor”, İstanbul, Sayı:1, (1992 Ocak): 90-97.

73. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Tarımın Gelişim Doğrultusu Oturumu, 2000’li Yıllara Doğru Türkiye Tarımı -Tarım Haftası 92 Sempozyumu, Ankara: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 1992, 7-10 Ocak, s.152-154.

74. ___________, Toplantı: “Büyük Şehirlerin Kuruluş Sorunları Hakkında Düşünceler”, Ankara, Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1992, Şubat, s.48-56.

75. ___________ , Yuvarlak Masa Toplantısı, Şehircilik ve Toplu Konut Bakanlığı Kuruluş Yasası Çalışmaları, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1992, 13-18 Şubat, s.84-96, 120-122.

76. Tekeli, İlhan (Oturum Baş.), Panel ve Tartışma, Kent Planlama Eğitiminde Yeni Eğilimler Semineri, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1992, 20-21 Şubat, s.67-69.

77. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Panel, Kent Planlama Eğitiminde Yeni Eğilimler Semineri, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1992, 20-21 Şubat, s.67-69.

78. ___________, Modernizm ve Türkiye Forumu Paneli, Ankara: Sanart, 1992, 7 Mart.

79. Tekeli, İ., Oran, B., Ağaoğulları, M.A., Şenel, A., Milliyetçilik Nereden Nereye? Açık Oturumu, Marksizm ve Gelecek Sayı:5, (1992, Mayıs): 58-82.

80. Berktay, Halil, Tekeli, İlhan ile Söyleşi, “Uluslararası Düzen, AT ve Milliyetçilik”, Marksizm ve Gelecek, Sayı:5, 1992, Mayıs): 83-105.

81. Tekeli, İlhan (Oturum Baş.), Açık Oturum, “Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu” Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Ege Üniversitesi, 1992, 28 Eylül-2 Ekim.

82. Tekeli, İlhan, ve diğerleri, Belediyelerimizin Koalisyon Hükümetinden Beklentileri ve Kuşadası Toplantısı, Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı Eğitim Projesi, 1992, Ocak.

83. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yerel Yönetimler ve Çevre Yuvarlak Masa Toplantısı, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adanauer Vakfı, 1993, Haziran, s.92-95.

84. Tekeli, İlhan, “Kente Karşı İşlenen Suç mu Yoksa Kentlinin Gaspedilen Hakkı mı?”, Kente Karşı Suç Paneli I, Konuşmalar, Ankara, 1993, 18 Haziran, s.15-20, 27-28, 31-32.

85. ___________, Yerel Yönetimlerin Eğitim ve Kültür İşleri Yuvarlak Masa Toplantısında Konuşma, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1993, Ekim, s.79-87.

86. ___________, Konuşma, 21.Yüzyıla Girerken Belediyelerimiz (Sorunlar-Çözümler), Mahalli İdareler Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1993, 27 Aralık, s.63-69.

87. Berktay, F., Tekeli, İ., Koçak, O., Tartışma: “Sosyal Bilimlerin Gerçekliği Kurma İddiası Ne Noktada?”, Teorinin Aynasından Görünen Pratik: Sosyal Bilimler Salı Toplantıları 93-94, Yapı Kredi Yayınları, 1994, s.119-148.

88. Tekeli, İlhan, Konuşma, Gecekondulaşmanın Önlenmesi, Kentleşme ve Planlama, Mahalli İdareler Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1994, 24 Haziran, s.16-152.

89. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Birinci Oturum: Nasıl Bir Tarih Anlayışı?, Kent Tarihçiliği, Kent Tarihleri Atölyesi (5-6 Mart 1994), İstanbul: Toplu Konut İdaresi, Tarih Vakfı, 1994, Ağustos, s.27-39.

90. ___________, İkinci Oturum: Kent Tarihi Yazımında Yöntem, Kent Tarihçiliği, Kent Tarihleri Atölyesi (5-6 Mart 1994), İstanbul: Toplu Konut İdaresi, Tarih Vakfı, 1994, Ağustos, s.94-111.

91. ___________, Roundtable: İstanbul Scenarios, Planning for a Broader EuropeVIII. Aesop Congress, Proceedings Vol:4, İstanbul: Yıldız Technical University Faculty of Architecture N0:MF SBP 940619, 1994, 24-27 Ağustos, s.519-523.

92. Yüksel, Ö.(Yön), Tekeli, İ., Ertepınar, A., İnam, A., İnan, K., Yurtsever, E., Akademik Verimlilik Açık Oturumu, Üniversitenin Geleceği, Ankara: ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 1995, s.53-90.

93. Özyar, S.(Yön.), Tekeli, İ., Aktay, Y., İnan, K., Örs, Y., Yatın, M., Bilimde Yöntem ve Paul Karl Feyerabend Açık Oturumu, Üniversitenin Geleceği, Ankara: ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 1995, s.123-159.

94. Ersoy, M. (Yön.), Tekeli, İ., Acar, E., Alpay, Ş., İnam, A., Sevük, S., Türkiye’de Üniversitenin Geleceği Açık Oturumu, Üniversitenin Geleceği, Ankara: ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 1995, s.175-197.

95. Ekinci, N. (Yön.), Tekeli, İ., Gürkan, T., Kepenek, Y., Üniversitelerin Kaynak Sorunu Açık Oturumu, Üniversitenin Geleceği, Ankara: ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 1995, s.207-228.

96.Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi yap. Şahin Alpay, Nilüfer Kuyaş -Entellektüel Bakış), “Bütün İnsan Haklarının Kesiştiği Alan: Kentli Hakları”, Milliyet, 1995, 26 Ocak, s.10.

97. ___________, (Söyleşiyi yap. Nilüfer Kuyaş), “Bütün İnsan Haklarının Kesiştiği Alan: Kentli Hakları, Türkiye’de ‘Vatandaş’ Ne Zaman Doğacak?”, Milliyet, 1995, 26 Ocak, s.18.

98. Tekeli, İlhan ve diğerleri, I. Sanat ve Tabular Semineri Genel Tartışma, Sanat ve TabularMayıs 95 Sempozyumuna Hazırlık Konferansları ve Panel Toplantıları, Ankara: Sanart Görsel Sanatları Destekleme Derneği, 1995, Nisan, s.7-19.

99. Tekeli, İlhan, Keleş, Ruşen, Aksu, Hüseyin, Eren, Erdal, Çulha, Durukal, Yetki Kullanımında Merkez ve Yerel Yönetim İlişkileri Açık Oturumu, Ada Kentliyim, Sayı:2, (1995, 15 Mayıs): 38-49.

100. Tekeli, İlhan, “Türkiye’de 68: Tanıklık”, Düşler ve Gerçekler -Tanıklarıyla Dünya’da ve Türkiye’de 68, Ed.Cüneyt Akalın, İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1995, Kasım, s.200-202.

101. ___________, (Söyleşiyi yap. Leyla Tavşanoğlu), (Pazar Konuğu), “Darphane binası bize olan güvenin kanıtıdır”, Cumhuriyet, 1995, 26 Kasım, s.6.

AÇIK OTURUMLAR, PANELLER, SÖYLEŞİLER, TARTIŞMALAR

102. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yön.C.Bektaş, Yarının İstanbul’u Paneli, İstanbul’un Dört Çağı İstanbul Panelleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996, s.89-121.

103. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yerel Yönetimlerde Plan Elde Etme Yöntemlerive Kıyı Kentlerinde İmar Uygulamaları Paneli, EgeMimarlık, Sayı:1996-1, (1996, Ocak): 8-12.

104. Tekeli, İlhan ile röportaj, “Toplumun Tüm Aktörleri Yapabilir Kılınmalı”, Habitat II Bülteni, Sayı:2, Ankara: T.C.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1996, Ocak, s.5-6.

105. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Panel, Yerel Yönetimler ve Habitat II Toplantısı, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1996 Şubat, s.30-40.

106. Tekeli, İlhan, Tekinbaş, Emre (Oturum Baş.), Kentsel Altyapı Yatırımlarının Finansmanı ve Yeniden Yapılanma Açık Oturumu, Kentsel Altyapı Finansman ve Örgütlenme Sempozyumu, Ankara: İller Bankası, 1996, 22-23 Mart, s.150-153.

107. Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Danışma Kurulu Ulusal Rapor ve Eylem Planının Yazımını Tamamladı”, Habitat II Bülteni, Sayı:5, (1996, Mayıs): 9.

108. Tekeli, İlhan, Geray, Ceray (Oturum Baş.), Habitat II Açık Oturumu, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt:XX, Sayı:192, (1996, Haziran): 3-28.

109. Tekeli, İlhan (Tartışmacı), ‘Yerel’ Üzerine Bir Tartışma, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayınları, 1997.

110. Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.İlhan Tekeli ile Tarih Vakfı Yayınlarının kapsadığı alanlar, okuyucu profili ve vizyonu üzerine söyleşi, GazetePazar, 1997, 16 Şubat, s.49.

111. Tekeli, İlhan, Ayata, Sencer, Bora, Tanıl, Dirim, Nihat, Yeni Yerel Açık Oturumu, Ada Kentliyim, Sayı:9, (1997, Ocak): 40-51.

112. Tekeli, İ., Eroğul, C., Oktay, C., Sayman, Y., Falay, N. (Oturum Baş.), Devletin Siyasal Olarak Yeniden Yapılanması Paneli, İktisat Dergisi, Sayı:368, (1997, Haziran): 73-93.

113. Tekeli, İlhan, Yuvarlak Masa Toplantısı, Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Yönetimler, Ankara, Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1997, Eylül, s.13-23.

114. Tekeli, İ., Gülen, F., Akyos, M., İlci, A., Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi Toplantısı, Ada Kentliyim, Sayı:11, (1997, Eylül-Kasım): 38-51.

115. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Tankut, G. (Yön.) Ankara Nereye Paneli, Ankara Enstitüsü Vakfı, 1997, Ekim.

116. Ahmet Buğdaycı, İlhan Tekeli ile söyleşi, “75 Yılın Üç Kuşağı”, Capital, Sayı:11, (1998, Kasım): 148-151.

117. Tekeli, İ., Özmen, A.O., Saraç, M., Türkyılmaz, O., Yerel Seçim Öncesinde Yerel Yönetimler İçin Programlar Toplantısı, Ada Kentliyim, Sayı:15, 1998, (Ağustos-Eylül): 38-45.

118. Tekeli, İ., Denli, M., Sarıtoprak, V., Gökyay, B., Halkla İlişkiler ve Yöneticiler Paneli, Halkla İlişkiler, (1998, Güz): 7-9.

119. Tekeli, İlhan, İsvan, Ahmet, Yönetim Kararlarında Ankara-İstanbul Paneli, İstanbul, Sayı:27, (1998, Ekim): 88-93.

120. Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Nilüfer Kuyaş), “Tarih Vakfı Başkanı İlhan Tekeli’nin Gözüyle ‘Üç Kuşak Cumhuriyet’ Demokrasi İçin Tarih Bilinci”, Milliyet, 1998, 2 Ekim, s.20.

121. Erkoca, Yurdagül: İlhan Tekeli ile söyleşi, “Sonuçtan vatandaş da sorumlu”, Radikal, 1998, 26 Ekim, s.6.

122. Tekeli, İ., Gökyay, B., Ersoy, T., Tokmak, B, Yıldız, T., Çağlayan, Z., Dönmez, Ş., Tanık, B., Sağdıç, O., Betül, U., Cumhuriyetimizin 75.Yılında Ankara’nın Kimliği ve İmajı Paneli, Halkla İlişkiler, (1998-99, Kış): 8-24.

123. Tekeli, İ., Batur, A., Kazgan, H. Cansever, T., Yarının İstanbul’u Paneli, İstanbul’un Dört Çağı Panelleri, Haz. Fatma Türe, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1999, Şubat (2.Baskı), s.97-133.

124. Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Gettolaşma değil, etkileşme var”, Bakış, (1999, 9 Haziran): 10.

125. ___________, Tartışma, Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması, İstanbul: Friedrich Ebert Stiftung, Tarih Vakfı Yayınları, 2000, s.117-144.

126. ___________ (Katılımcı), Genel Değerlendirme Paneli Tartışma ve Katkılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılında Bilim “Bilanço 1923-1998” Ulusal Toplantısı II.Kitap II.Cilt, Ankara: TÜBA, 2000, Mart, s.161-202.

127. ___________ ile söyleşi, “İstanbul’un Başardıkları ve Başaramadıkları”, Power Ekonomi İstanbul Eki, 2000, Nisan, s.36-41.

128. ___________ (Oturum Baş.), Dördüncü Oturum: Atölye Sonuçlarının Sunumu ve Tartışma, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yasalar-Etik-Deprem, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2000, Haziran, s.367-376.

129. ___________ (Tartışmacı), İdris Küçükömer Anısına Türkiye’de Sivil Toplum Arayışları Paneli, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, 2000, Temmuz,

130. ___________, (Söyleşiyi Yap. A.Kuyaş), Araba Sevdası”, Cogito, Sayı:24, (2000, Güz): 96-107.

131. ___________ ile söyleşi, “Hazine Arsaları Satışı”, İntema Çalışma Raporu, İstanbul, (2001): 8-13.

132. Tekeli, İ., Bilgin, İ., Göksu, S., Tümer, G., Değişen Kentler Değişen İzmir Paneli, EgeMimarlık, Sayı:42, (2002, Şubat): 5-22.

133. Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Kent Mekanının Belirleyicisi, Durak”, XXI Mimarlık Tasarım ve Kent Dergisi, Sayı:14, (2003, Temmuz-Ağustos): 81-82.

134. ___________ ile söyleşi, “Merkez ile Yerel’in İlişkisi Emrivakiye Dayanmamalı”, İktisat Dergisi, Sayı:439, (2003, Temmuz): 3-10.

135. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Sosyal Bilimlerin Geleceği Paneli, IV. Sosyoloji Kongresi, 2003, 16-18 Ekim. (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

136. Tekeli, İlhan, Keleş, Ruşen, Aksu, Hüseyin, Eren, Erdal, Çulha, Durukal, Yetki Kullanımında Merkez ve Yerel Yönetim İlişkileri Açık Oturumu, Ada Kentliyim, Sayı:2, (1995, 15 Mayıs): 38-49.

137. Tekeli, İlhan, “Türkiye’de 68: Tanıklık”, Düşler ve Gerçekler -Tanıklarıyla Dünya’da ve Türkiye’de 68, Ed.Cüneyt Akalın, İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1995, Kasım, s.200-202.

138. ___________, (Söyleşiyi yap. Leyla Tavşanoğlu), (Pazar Konuğu), “Darphane binası bize olan güvenin kanıtıdır”, Cumhuriyet, 1995, 26 Kasım, s.6.

GAZETE VE DERGİLERDE YAYINLANMIŞ GÖRÜŞLER

1. Tekeli, İlhan, “Milli Eğitim Temel Kanun Tasarısı ve Eğitim Reformu Üzerine Değerlendirme: Reform için Reform”, Yankı, Sayı:94, (1972, Aralık): 13-14.

2. ___________, “Plakaların mutlaka arttırılması gerek…”, Bugün, 1976, 12 Ocak, s.1, 7.

3. ___________, “Ekmek Kıtlığı Sorununun Değerlendirilmesi, Belediyeler…Kent Sorunları”, Politika, 1976, 21 Temmuz, s.5.

4. ___________, “Konut Kiralarındaki Güncel Çelişki”, Politika, 1976, 3 Eylül, s.2.

5. ___________, “Metropoliten Hizmet Birliği Yasasının Düşündürdükleri”, Politika, 1976, 10 Eylül, s.2.

6. ___________, “Toplumcu Bir Belediye Programına Doğru”, Politika, 1976, 16 Eylül, s.5.

7. ___________, “Derinleştirilmeyen Trafik Kampanyası Üzerine”, Politika, 1976, 28 Eylül, s.2.

8. ___________, “İzmir’de yeni hükümet konağı başka yere yapılsa bile eski konak yeni bir işlev için kullanılmak üzere yeniden yapılmalıdır”, Mimarlık Haberler, Sayı:18, 1976, 6 Ekim): 5.,

9. ___________, “İşçileşme ve Kentleşmeyi Önleme Politikasının Sonuçları”, Politika, 1976, 9 Kasım, s.2.

10. ___________, “Atatürk’ü İçeriğini Boşaltmadan Anlamak”, Politika, 1976, 10 Kasım, s.2.

11. ___________, “Arsa Satmak Köklü Çözüm Olamaz”, Yürüyüş, Sayı:98, 1977, 22 Şubat, s.7.

12. Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, “Gecekondulardan sekiz ayrı grup çıkar sağlıyor…”, Hürriyet, 1977, 5 Mayıs.

13. Tekeli, İlhan, “Ankara’nın en önemli sorunu konut ve arsa spekülasyonu…”, Hürriyet, 1977, 8 Haziran.

14. ___________, “Seçim Sonu Türkiye’de Sağ ve Sol”, Vatan, 1977, 24 Haziran, s.8.

15. ___________, “Üniversite Seçme Sınavlarının Ardından”, Memleket, Sayı:203, 1978, Temmuz, s.14.

16. ___________, Konuşma, TÜBİTAK Danışma Kurulu Yirmiyedinci Toplantısı, Ankara, TÜBİTAK, 1979, Mart, s.30-31.

17. ___________, Soruşturma: “İslam Mimarisi Diye Bir Kategori Bilimsel Olarak Temellendirilebilir mi?”, Mimarlık, Sayı:168, (1981, Haziran): 2.

18. ___________, Tarık Okyay’ı Anma Konuşması: “O, zor yolu seçenlerdendi”, Birlik, TMMOB, (1981, Eylül): 8-9.

19. ___________, Tarık Okyay’ı Anma Konuşması:” O, zor yolu seçenlerdendi”, Bilim ve Sanat, Sayı:12, 1981, Aralık): 30.

20. ___________, “Toplu Konut Kanununu İşletecek Örgütlenmelere Gidilmesi Zorunludur”, Eskişehir Sanayi Odası Bülteni, Sayı:99, (1982, Şubat): 12-16.

21. ___________, “Türkiye’de Konut Sorunu Nasıl Çözümlenebilir? Toplu Konut Yasasının Uygulaması Konusunda Ne Düşünüyorsunuz? Uygulama Olasılığı Ne Kadar Var?”, Yapı, Sayı:45, 1982, Nisan): 8.

22. ___________, “Türkiye’de Konut Sorunu Nasıl Çözümlenebilir? Toplu Konut Yasasının Uygulanması Konusunda Neler Düşünüyorsunuz? Uygulama Olasılığı Ne Kadar Var?”, Eczacıbaşı Haberler, 1982, Eylül.

23. ___________, “Ağa Han 1983 Mimarlık Ödülleri Konusunda Düşünceler”, Mimar, Sayı:14, (1983, Nisan): 11-12.

24. ___________, Üniversite Adaylarına Kılavuz, “Şehir Plancılığı: Teknik Personeliz”, Cumhuriyet, 1983, 29 Nisan, s.6.

25. ___________, “2.Boğaz Köprüsünün Yapımı Üzerine Görüş”, Nokta, Sayı:40, (1983, Kasım): 44-45.

26. ___________, “Madem 2.köprüye karar verildi, hiç olmazsa artan arsa değerlerinden doğacak transferlerin önemli bir kesimi kamuya aktarılsın…”, Cumhuriyet, 1983, 28 Kasım, s.9.

27. ___________, Forum: “Doğan Sonuç: Geri Dönüş”, Milliyet, 1984, 8 Ocak, s.5.

28. ___________, “Sol partiler seçmen karşısında bir kez sınanmadıkça birleşme noktasına gelmeyecekler…”, Cumhuriyet, 1984, 10 Ocak, s.7.

29. ___________, “Özerk ve Demokratik Üniversite İçin: Özgün, bilimsel üretim yapılabilen üniversite…”, Yarın, Sayı:39, (1984, Kasım): 23.

30. ___________, “Bilimsel Gözle Eleştiri Kurumu: Eleştirmen yokluğuna bakarak, eleştiri kurumunu yok saymak kolaycı bir tutum…”, Sanat Olayı, Sayı:32, 1985, Ocak,  77-78.

31. ___________, “YÖK Üzerine Değerlendirme”, Şahin Alpay: YÖK Dosyası, Cumhuriyet, 1985, 2 Ekim, s.8.

32. ___________, “YÖK Üzerine Değerlendirme”, Cumhuriyet, 1985, 7 Kasım, s.6.

33. ___________, “Barış Üzerine”, BARIŞ İçin Yazdılar, Çizdiler-Barış Seçkisi, Der. Haluk Gerger, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1985, Aralık, s.157-160.

34. ___________, “Depolitizasyon Üzerine Görüşler”, Düşün, Sayı:25, (1986, Nisan): 26-27.

35. ___________, “Yirmi Yılda Derinleştirilmeyen GAP Yaklaşımı”, Teknokrat, (1986, Mayıs): 35.

36. ___________, “Devlet Tekellerinin Kaldırılması ve KİT’lerin Özelleştirilmesi Konusundaki Düşünceler”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:82, (1986, Eylül): 9.

37. ___________, “YÖK’ün 5 Yılının Değerlendirmesi”, Cumhuriyet, 1986, 5 Kasım, s.10.

38. ___________ (Söyleşiyi yap. Yüksel Baysal), “Kamu Mallarının Etkinliğini Karlılıkla Ölçmek Yanlıştır”, İmar, Yıl:1, Sayı:34, (1987, Şubat): 19-20.

39. ___________, “Büyük Sermaye Kentlere Göz Kırpıyor”, Görüş, Sayı:9, (1987, Ağustos): 23.

40. ___________, “1987 referandum sonuçları üzerine değerlendirme: Oylar Gittiği Yeri Sevdi”, Yeni Gündem, Yıl:4, Sayı:80, (1987, Eylül): 24.

41. ___________, “Boran İçin Ne Dediler…”, Gün, Sayı:33, (1987, Kasım): 9.

42. ___________, Toplu Konut Fonu ile İlgili Değerlendirme: “Fonu düşük gelirliler besliyor…”, Milliyet Aktüalite, Sayı:15, 1987, 20 Aralık, s.3.

43. ODTÜ Öğretim Üyeleri, “Hazine Arazilerinin Satışı Üzerine”, Planlama, Sayı:19892, 3, 4, (1989): 36-37.

44. Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Kentsel Rantlar: Rantlara Büyükler Dayandı”, Panorama, Yıl:2, Sayı:6, (1989, Şubat): 15.

45. ___________, “Son Metro” Yazısı İçinde Görüş, Tempo, Yıl:2, Sayı:6, (1989, 5-11 Şubat): 22.

46. Tekeli, İlhan, Şenyapılı, Önder (5 Soru 5 Yanıt Köşesi), “ANAP Belediyeleri ve Yerel Seçimler”, Güneş, 1989, 9 Şubat, s.7.

47. Tekeli, İlhan, “Belediyeler, Demokrasi ve Denetim”, Denetim, Sayı:39, (1989, Mart): 2.

48. Tekeli, İlhan, Önder Şenyapılı (5 Soru 5 Yanıt Köşesi), “Sonuçta etkili olan ekonomik başarısızlık…”, Güneş, 1989, 28 Mart, s.11.

49. ___________, (5 Soru 5 Yanıt Köşesi), “Ulusal sanayi varlığının korunabilmesi bile çok zor…”, Güneş, 1989, 24 Eylül, s.12.

50. Tekeli, İlhan, “Şehir İşgali Geliyor…”, Cumhuriyet, 1989, 20 Ekim,

51. Tekeli, İlhan ve diğerleri, Akademisyen ve Uzmanların Sorular Ayrımında Yanıtları, ’90 Petrol-İş, 1990, s.558-594.

52. Tekeli, İlhan, “Zakkum Olayı ve Ülkemizdeki Bilimsel Ortam”, Sağlık ve Toplum, Sayı:1, (1990, Ocak-Şubat): 62-64.

53. ___________, “Ankara Yap-Sat’çıların Kenti…”, Cumhuriyet, 1990, 5 Ocak, s.6.

54. ___________, “Ankara Büyük Kanal Projesi”, Ankara Bülteni, (1990, Nisan): 3.

55. ___________, “Yerel seçimlerden bir yıl sonra değerlendirme: Belediyelere ANAP Kıskacı”, Tempo, Yıl:3, Sayı:14, (1990, 1-7 Nisan): 16-17.

56. ___________ile söyleşi, “Geleceğin Dikmen’i”, Ankara Bülteni, (1990, Eylül): 3.

57. ___________, “Bilimle Kültür Arasındaki İlişkiyi Kuramıyoruz”, Yüzyıl, Yıl:1, Sayı:10, 1990, Ekim, s.49.

58. ___________, “TÜSİAD Eğitim Raporuna İlişkin Değerlendirme”, Cumhuriyet, 1990, 4 Ekim, s.9.

59. ___________, “Nüfus Artışı ve Türkiye’nin AT’ye Girişi”, Nokta, Yıl:8, Sayı:44, (1990, Kasım): 78.

60. ___________, “Tarih Bilinci ve Türk Aydını Bölümü, Tarih Bilinci”, Bakış, Sayı:565, (1991, Şubat): 31-32.

61. ___________, “Yerel Yönetimler Kimlik Sorununu Çözmeliler”, Kent Haberleri, Yıl:1, Sayı:3, (1991, Mart): 8.

62. ___________, “Ankara AOÇ, ODTÜ ve 2015 Planındaki Yeşil Kuşak Gibi Kamu Arazileri”, Cumhuriyet, 1991, 11 Mart, s.3.

63. ___________, “Dalokay kısıtlı olanaklara rağmen Ankara’ya hizmet getirmesini bildi…”, Yeni Bir Altındağ, Yıl:1, Sayı:3, (1991, Nisan): 9.

64. ___________, (Söyleşiyi Yapan: Gencay Şaylan), “Dünya Bankasında Değişim”, Cumhuriyet, 1991, 6 Mayıs, s.13.

65. ___________, “Yüce Bir Yargıç mı İhmal Edilen Alan mı?”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:3, (1991, Temmuz-Ağustos): 5.

66. ___________, “Kooperatif, Birlikte Biriktirmek, Birlikte Üretmek, Birlikte Kullanmak Aracıdır”, Kent Kooperatifçiliği, Sayı:1718, (1991, Temmuz-Ağustos): 14-15.

67. ___________, (Panel Yön), Dünya Çevre Günü Paneli Hakkında Görüş, Birlik, Sayı:91/3, 1991, 31 Ağustos): 3-4.

68. ___________, “Proje Demokrasisi Kavramı”, Ankara Bülteni, (1991, Eylül): 2.

69. ___________, “1991 Genel Seçim Sonuçları Değerlendirmesi: Çözümsüzlük Endişesi Var”, Cumhuriyet, 1991, 23 Ekim, s.7.

70. ___________, “Kent Rantı Kamunundur” Kent-Koop 6.Teknik Semineri, Taşınmaz Mülkiyeti Konusunda Yeni Eğilimler Açık Oturumu Konuşma Özeti, Konutbirlik, Sayı:92, (1991, Aralık): 20-21.

71. ___________, “Yüksek Yapılar Üzerine Birkaç Söz”, Dekorasyon, (1991, Aralık): 99.

72. ___________, “Medya Savunduğu Değerlerin İçeriğine Uygun Değil”, Barometre, 1991, 9 Aralık, s 5.

73. ___________, Belediyelerimizin Hükümetten Beklentileri Toplantısı, Türk Belediyecilik Derneği Danışma ve Yayın Kurulu Üyesi Prof.Dr. İlhan Tekeli’nin Konuşma Özeti, İstanbul: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1992, Ocak, s.21-22.

74. ___________, “Kent Estetiği’ne Üniversitelerden Destek”, İlhan Tekeli’nin Görüşü, Sabah – Yaşayan Ankara, 1992, 15 Ocak, s.9.

75. ___________, “YÖK Konusunda Kim Nasıl Düşünüyor?”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:141, (1992, Mart): 17-18.

76. ___________, “Dünya Metropolü İstanbul”, Nokta, 1992, 15 Mart, s.40-45.

77. ___________, Kentleşme Sorunları Üzerine Görüş, Ses, (1992, 20 Nisan): 1, 5.

78. ___________, “İstanbul Yalnızca Sorunlar Değil, Fırsatlar da Sunuyor”, Marie Claire, (1992, Mayıs): 51-56.

79. Tekeli, İlhan, Soral, Erdoğan, “Milletvekillerinin maaş ve emekliliklerini düzenleyen yasa Anayasa Mahkemesi’nde”, Cumhuriyet, 1992, 10 Ekim, s.5.

80. Tekeli, İlhan, Büyüteç: “Bilim ve Eylem Adamı Prof.Dr.Nusret H.Fişek, Nusret Fişek Hoca Bir Aydınlıktı”, Çalışma Ortamı, Sayı:5, (1992, Kasım): 45-46.

81. ___________, “İstanbul Sorunu Heyulalaştırılıyor”, Ekonomik Panorama, Yıl:5, Sayı:51, (1992, 13-19 Aralık): 16.

82. ___________, “Bilimler Akademisi Yasa Tasarısı Üzerine”, Bilim ve Ütopya, Sayı:12, (1993, 18 Temmuz): 2.

83. ___________, “Birinci Tekil Şahıs Belediyeciliği Demokrasiye Yakışıyor mu?”, Ada, Sayı:8, 1994, 1-15 Mart, s.2.

84. ___________, “Siyasetin Bulvarı Yıkılacak mı? Kent Müzesi Olabilir…(Bulvar Palas)”, Cumhuriyet Dergi, Sayı:422, 1994, 24 Nisan, s.7-8.

85. ___________, “Hükümetler, ağalardan çekiniyor…”, Cumhuriyet, 1994, 4 Kasım, s.5.

86. __________ ve diğerleri, Aydınlar Barış İçin Çağrıda Bulundu…’Kürt Sorunu ve Düşünce Sansürü’ Başlıklı Bildiri-183 Kişinin İmzalaması, Cumhuriyet, 1994, 15 Aralık, s.6.

87. ___________, “21.Yüzyılın Kentleri Ne Olacak? Kent Değişiyor”, Hürriyet, 1995, 13 Ocak, s.11.

88. ___________, “Gümrük Birliğinin Muhasebesi Görelidir”, Pazar Postası, 1995, 18 Şubat, s.7.

89. ___________, “Türkiye’de Yapılacak HABİTAT II Hazırlık Toplantısı İçin Tema Önerileri”, Mimarlık, Sayı:262, (1995, Mart): 14.

90. ___________, “HABITAT-II’nin sıcak konusu (Konut Hakkı)”, Cumhuriyet, 1996, 9 Nisan, s.7.

91. ___________, “Foça Kenti Kendi Tarihini Yeniden Yazıyor”, Geçmişten Günümüze Foça Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Ankara: Foça Belediyesi ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997, Arka sayfa.

92. ___________, İlhan Tekeli’nin Mahkeme İfadesi: “Bir Belge”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, 1997 Ekim): 4-8.

93. ___________, “Sivil Toplum Kendi Ahlakını Oluşturmalıdır”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, 1999, Mayıs): 3.

94. ___________, “Mekandan önce insan çağdaş olmalı…”, Hürriyet Çağdaş Mekanlar, 2000, 24 Ekim, s.11.

95. ___________, “Mimar Sinan bile istemedi…”, Milliyet, 2001, 8 Şubat, s.170-173.

96. ___________, “WTC, Terör, Mimarlık, Metropol, Bir Soruşturmanın Sonuçları”, Arredamento Mimarlık, Sayı:2001/10, (2001, Ekim): 40.

97. ___________, “İmar affı tartışmaları”, Yenises Gazetesi, 2003, 20 Haziran, s.6.

İLHAN TEKELİ’NİN YAZILARI, KİTAPLARI HAKKINDA YORUMLAR, ELEŞTİRİLER VE TANITMA YAZILARI

1. Sayar, Zeki, “Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı Şehir”, Arkitekt, Cilt:45, No:364, (1976, Nisan): 186.

2. Gökçeli, Raşit, “Değişen Kentin Yeni Plancıları ve Bir Kitap (Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, Gecekondulu Dolmuşlu İşportalı Şehir, İstanbul, Cem Yayınevi, 1976)”, Mimarlık Haberler, Sayı:10, (1976, 16 Haziran): 8.

3. Mutluay, Rauf, “Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, Gecekondulu Dolmuşlu İşportalı Şehir”, Cumhuriyet, 1976, 24 Haziran.

4. Gökçeli, Raşit, “Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Okyay, Tarık, Gecekondulu Dolmuşlu İşportalı Şehir”, Cumhuriyet, 1976, 3 Temmuz, s.7.

5. Aksoy, Atilla, “Tekeli, İlhan, Gökçeli, Raşit, 1973-1975 Seçimleri: Seçim Coğrafyası ÜzerineBir Deneme, Milliyet Yayınları, Nisan 1977”, Cumhuriyet, 1977, 31 Mayıs, s.8.

6. Caretto, Giacomo E., “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politik Arayışları, Ankara, ODTÜ, 1977”, Oriente Moderno, Yıl:LVII, Sayı:1112, (1977, Kasım-Aralık): 637-639.

7. Aksoy, Atilla, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politikasında Arayışlar, Ankara, ODTÜ, 1977”, Cumhuriyet, 1977, 3 Kasım, s.6.

8. Dumont, Paul, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Ankara, ODTÜ, 1977”, Turcica, Cilt:IX, Sayı:2, (1978): 301-303.

9. Aksoy, Atilla, “Türkiye’de Toplumsal Bilim Araştırmalarına Yaklaşım ve Yöntemler, Der. Karabaş, Yeşilçay, ODTÜ, 1977”, Cumhuriyet, 1978, 16 Şubat, s.6.

10. Beyhan, Cemil, “Tekeli, İlhan, Erder, Leila, Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler”, Yurt ve Dünya, Sayı:14, (1979, Mart): 249-252.

11. Gümüş, Korhan, “İlhan Tekeli’nin Yazısı Dolayısıyla: Tarih ve Mekan Kavramında Teorik Boşluklar”, Toplum ve Bilim, Sayı:12, (1980): 119-123.

12. Alpay, Şahin, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara, TC Merkez Bankası, 1981”, Cumhuriyet, 1982, 11 Mart, s.5.

13. Türkcan, Ergun, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara, TC Merkez Bankası, 1981”, Cumhuriyet, 1982, 12 Mart, s.2.

14. Arolat, Osman S., “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Yayını, 1982”, Milliyet Aktüalite, 1982, 4 Temmuz, s.21.

15. Toplum Bilimlerinde 1982’nin Kitaplarının Tanıtımı, Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, ODTÜ, Cumhuriyet, 1982, 30 Aralık, s.5.

16. Şenyapılı, Önder, “Tekeli, İlhan, Türkiye’de Kentleşme Yazıları, Turhan Kitabevi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar-3”, Milliyet, 1984, 26 Nisan, s.9.

17. Berksoy, Taner, “Tekeli, İlhan ve diğerleri: Türkiye’de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım, Ankara, Yurt Yayınları, 1984”, Cumhuriyet, 1984, 5 Temmuz, s.5.

18. “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Bahçeli Evlerin Öyküsü, Ankara, Kent-Koop, 1984”, Hürriyet, 1984, 28 Temmuz.

19. Hubbard, William, “Modern Turkish Architecture, Ed. R.Holod, A.Evin, University of Pennsylvania Press, 1984, Philadelphia, Architectural Record, (1985, Haziran): 95.

20. Mutlu, Zafer, “İlkin-Tekeli İkilisi”, Sabah, 1985, 8 Aralık, s.6.

984.Mortan, Kenan, Türk Çimi (Çorum Tarihi Kitabı tanıtımı), Sabah, 1986, s.5.

21. Ulagay, Osman, “Celal Bayar’ın Önemi”, Cumhuriyet, 1986, 25 Ağustos, s.9.

22. “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Güneş, 1987, 21 Ocak.

23. Cemal, Hasan, “Türk-İslam Sentezi 1-2”, Cumhuriyet, 1987, 19-20 Nisan, s.1-15, 1-12.

24. “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Söz, 1988, 16 Ocak, s.9.

25. Güngör, Tevfik, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Dünya, 1988, 30 Ocak, s.2.

26. “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Cumhuriyet, 1988, 1 Şubat, s.9.

27. Alpar, Cem, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Cumhuriyet, 1988, 18 Şubat, s.5.

28. Soysal, İlhami, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Milliyet Aktüalite, Sayı:25, (1988, 28 Şubat), s.21.

29. Sonat, Sunay, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, Yapı Kredi Economic Review, Cilt:II, Sayı:4, (1988, Temmuz): 71-76.

30. Güngör, Tevfik, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Ankara, Yurt Yayınları 18/Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1988”, Dünya, 1988, 20 Ağustos, s.2.

31. “Tekeli, İlhan, ‘Ege’de milli direnişin öyküsü’”, Sedat Simavi Vakfı’nın 13.Yıl Çalışmaları, 1989, s.40.

32. “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Ege’deki Sivil Direniş’ten Kurtuluş Savaşı’na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey Üzerine Açıklama”, Sedat Simavi Vakfı’nın 13.Yıl Çalışmaları, 1989, s.42.

33. Arai, Masami, “The New Trends among Turkish Researchers on the Modern History of Turkey”, Annals of Japan Association for Middle East Studies (AJAMES), (1989): 251-264.

34. Çağatay, Nilüfer, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dünyada ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş ve Dönüşümü, Ankara, Yurt Yayınları, 1987”, New Perspectives on Turkey, Vol:3, No:1, (1989, İlkbahar): 109-113.

35. “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Ege’deki Sivil Direniş, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989”, Cumhuriyet, 1989, 21 Eylül, s.5.

36. Özkırımlı, Atilla, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989”, Sabah Eki: Süper, 1989, Kasım, s.7.

37. Tanör, Bülent, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989”, Cumhuriyet, Ek:3, 1989, 30 Kasım.

38. Sedat Simavi Ödülü’nü Kazananlar, Hürriyet, 1989, 10 Aralık, s.1, 21.

39. Güngör, Tevfik, “İlhan Tekeli, Selim İlkin’e Övgü (Okunması Gereken Bir Araştırma) Sivil Toplum Örgütlenmesi”, Dünya, 1989, 18 Aralık, s.2.

40. Güngör, Tevfik, “Tarih Dediğiniz Nedir ki? (Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim Tahtakılıç Bey)”, Dünya, 1989, 19 Aralık, s.2.

41. Tükel, Selma, “Ege’de Milli Direnişin Öyküsü”, Hürriyet, 1989, 19 Aralık, s.13.

42. Öke, Mim Kemal, “Tarihçilerimiz”, Türkiye, 1989, 27Aralık.

43. İlhan, Cem, “Tarih/ Ege’de Sivil Direniş: Efeler ilk hedefiniz…”, Nokta, (1990, 7 Ocak): 78-80.

44. Güngör, Tevfik, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Ankara, ODTÜ, 1977”, Dünya, 1990, 21, 23-25, 30 Nisan, s.2.

45. Uğurlu, Nurer, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989”, Cumhuriyet Kitap, 1990, 10 Ağustos, s.4-5.

46. Aytaç, Fethi, “Belediyelerimizin Koalisyon Hükümetinden Beklentileri ve Kuşadası Toplantısı Değerlendirmesi” (İlhan Tekeli’nin Konuşması), İller ve Belediyeler, Sayı:554, 1991, Aralık): 587-591.

47. İlhan Tekeli’nin Haritacılık Üzerine Konferansı- Harita Sergisi Haberi, Cumhuriyet, 1991, 19 Kasım, s.7.

48. “Bir Tarihçi: İlhan Tekeli”, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:7, (1991, Aralık): 4.

49. “Tekeli, İlhan, Kent Planlaması Konuşmaları”, Mimarlık, Sayı:246, (1992, Ocak): 14.

50. Hamuroğlu, Mehmet, “Kent Planlaması Konuşmaları”, EgeMimarlık, 92/34, (1992, Mart-Nisan): 120.

51. Güngör, Tevfik, “Türkiye’de Yabancı Uzmanlar, Von der Porten’in 56 yıl önce hazırladığı KİT raporu”, Dünya, 1992, 16-17 Mart, s.2.

52. Türkiye’de Kurum Tarihçiliği Sempozyumu Haberi, Tarih Vakfı’ndan Haberler, Sayı:16, (1992, Ekim): 4-7.

53. Kentleşme-Yeni Boyutlar, Yeni Söylemler Oturumu Bildirilerinin Yorumu, Yedinci Kent Kooperatifçiliği Teknik Kongresi, Antalya, Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği, 1992, 4-8 Kasım.

54. Doğru, Necati, “Max von der Porten’in Çalışmaları”, Milliyet, 1992, 21 Aralık, s.5.

55. “Dr.Max von der Porten’in Türkiye’deki Çalışmaları ve İktisadi Devlet Teşekülleri Sisteminin Oluşumu”, La Zone de Cooperation Economique des Pays Riverains de la Mer Noire (CEMOTI) Cahiers D’Etudes sur la Mediterranee Orientale et le Monde Turco-Iranien, (1993, 15 Ocak): 50.

56. Bakova, Raif, “KİT’ler ve Bir Yabancı Uzman (Dr. Max von der Porten)”, Dünya, 1993, 15 Şubat, s.4.

57. “İstanbul Üzerine Beş Araştırma: Metropoliten Alan ve Konut Dokusu”, İstanbul, Sayı:6, (1993, Haziran): 152-153.

58. “Tekeli ve İlkin’den Türkiye ve Avrupa Topluluğu”, Milliyet, 1993, 6 Haziran, s.14.

59. Yayın Dünyasından Köşesi, “Türkiye ve Avrupa Topluluğu 1”, Dünya, 1993, 10 Haziran.

60. Dergilerimiz: “Üç Bibliyografya Kitabı da Turhan’dan (Prof.Dr. İlhan Tekeli Bibliyografyası), Cumhuriyet Kitap, 1993, 23 Eylül, s.3.

61. Soysal, Mümtaz, “Tepkisizlik, Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey Kitabı Üzerine”, Hürriyet, 1993, 5 Eylül.

62. Mortan, Kenan, “30 Yıl Sonra” (Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Türkiye ve Avrupa Topluluğu I), Dünya, 1993, 9 Eylül.

63. Fişek, Kurthan, “Test: Türkiye Doğuya Giden Bir Gemidir, Güvertede Ters İstikamette Koşanlar..” (Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Türkiye ve Avrupa Topluluğu I), Tempo, No:35, (1993, 29 Eylül).

64. Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nda  Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, 1993, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara Kitabının Tanıtımı, Dünya Kitap, No:28, 1994, 11 Şubat, s.30.

65. Barkey, Henri, “Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Dr.Max von der Porten’in Türkiye’deki Çalışmaları ve İktisadi Devlet Teşekülleri Sisteminin Oluşumu”, New Perspectives on Turkey, 10, (1994, Spring): 144-145.

66. ”Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nda  Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993”, Cumhuriyet Bilim Teknik Sayı:364, 1994, 12 Mart, s.15.

67. Ekinci, Oktay, “Boğaziçi Yeni Planını Bekliyor, Ankara’daki Koruma Sempozyumunda ‘Yağma Kültürü’ ile Hazırlanan Planların Sonuçları Tartışıldı”, Cumhuriyet, 1995, 25 Nisan, s.19.

68. Ekinci, Oktay, “Kuşadası ‘metropol kasaba” olma yolunda”, Cumhuriyet, 1995, 9 Kasım, s.18.

69. Bardakçı, Murat, “Topkapı Sarayı’nın 17, 5 dönümü sahte belgelerle elden çıkarılmış”, Hürriyet, 1995, 10 Aralık, s.18.

70. Silvergerg, B, “Urban Plan for Livability”, İ.Tekeli’nin Görüşü, The Earth Times, (1996, 14 Şubat): 5.

71. ”Adana’nın Kentsel Gelişme Sorunları Tartışılıyor…”, Yeni Adana, 1996, 8 Kasım, s.4.

72. Saracoğlu, Rüştü, “1930’dan 1997’ye”  (Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Yeni Bir Aşama:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kitabı Üzerine Yorum), Liberal, (1997, 12 Eylül): 1-2.

73. Duru, Orhan, “Mimar Kemalettin”, Yeni Yüzyıl, 1997 2 Ekim, s.17.

74. Nuhoğlu, Hidayet Y., “Kitap Sohbetleri: Mimar Kemalettin’in Yazdıkları”, AKRA FM, 1997, 22 Kasım, Saat 14.00.

75. Ayvazoğlu, Beşir (Not Defteri), “İstanbul’a Bir Mersiye”, Zaman, 1997, 15 Aralık.

76. Erol, Aydil, “Mimar Kemalettin’in Yazdıkları”, Büyük Kurultay, (1997, 29 Aralık): 11.

77. Kahraman, Hasan Bülent, “Tarih ve Tarihyazımı”, Radikal, 1998, 1 Mayıs.

78. Mimar Kemalettin’in Yazdıkları, Art+Decor, Sayı.63, (1998, Haziran): 212.

79. Bektaş, C., Cengizkan, A., Erzen, J., Özkan, S., Pamir, H., “Anytime İzlenimler”, Yapı, Sayı:201, (1998, Ağustos): 76-92.

80. Konferans tanıtımı, “Time-lag, The Limits of Anyfication”, Archis, (1998, Ağustos): 60-63.

81. Kardüz, A.R., “Mimar Kemalettin”, Sabah, 1998 5 Eylül, s.11.

82.“Tekeli, İlkin: Mimar Kemalettin’in Yazdıkları”, İdarecinin Sesi, Cilt:XII, Sayı:71, (1998, Kasım-Aralık): 64.

83. Cengizkan, Ali, “Cumhuriyetin 75.Yılında Türkiye’de Mimarlık, Kent ve Çevre Sempozyumu ve İlhan Tekeli’nin Bildirisinin Değerlendirmesi”, Arredamento Mimarlık, 1998/12, (1998, Aralık): 34-36.

84. “Tarih Bilinci ve Gençlik: İlhan Tekeli Tarih Üzerine Araştırmalarını Sürdürüyor”, Cumhuriyet Kitap, 1999, 21 Ocak, s.12-13.

85. Yümsel, Talip, “Plan değişti, Kalekapı’nın yeni projesi H.Alatan, C.Bektaş, İ. ngiz, C.Erkal, İ.Tekeli, Ö.Yönder tarafından hazırlanıyor”, Milliyet Akdeniz, 1999, 10 Ağustos, s.1.

86. Tigrel, Ali, “Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir referans”, Finansal Forum, (2000, 27 Ekim): 2.

87. Tahsin, Hasan, “Bir Kentleşme Ülküsü: Bahçelievler”, Sabah Başkent, 2000, 5 Kasım, s.12.

88. Alpay, Şahin, “AB Yolunda, İ.Tekeli, S.İlkin: Türkiye ve Avrupa Birliği”, Milliyet, 2000, 11 Kasım, s.22.

89. Aras, Funda, “Araştırma ve Anılarla Mimarın Kitaplığı, İ.Tekeli, S.İlkin: Mimar Kemalletin’in Yazdıkları”, Marie Claire, (2001, Ocak): 26.

90. Tekeli, İlhan, Rotary Meslek Ahlakı Ödülü, Galatasaray Rotary Kulübü, 2001, Kasım.

91. Arolat, Osman S., “Arolat’ın Kitaplığı Köşesi: Kentleri ve İnsanları Tanımak”, Dünya Kitap, Cilt:11, Sayı:130, (2002, 9 Ağustos): 5.

92. Topbaş, Bülent, “Kadroyu anlamak”, Radikal Kitap, 2003, 22 Ağustos, s.12.

93. Kayalı, Kurtuluş, “Kadro ve Kadrocular Üzerine”, Kılavuz, Sayı:6, (2003, Eylül): 34-37.

94. Pervan, Muazzez, “Bir Cumhuriyet Öyküsü: Kadro dergisinde kesişen yaşam güzergahları”, Cumhuriyet Kitap, Sayı:709, (2003, 18 Eylül): 13.

95. ”Yeni Çıkanlar: Cumhuriyet’in Harcı, İ.Tekeli, S.İlkin Bilgi Üniversitesi Yayınları”, Zaman, 2003, 28 Ekim.

96. Hızlan, Doğan, “Cumhuriyet’e yakışan budur”, Hürriyet, 2003, 30 Ekim,

97. Talu, Umur, “İki(z) Cumhuriyet karıncası”, Sabah, 2003, 31 Ekim, s.21.

98. “Modernleşmenin İlk Basamağı, Cumhuriyetin Harcı, İ.Tekeli, S.İlki, Bilgi Üniversitesi Yayınları”, Zaman, 2003, 28 Ekim.

ÇEVİRİLER

1. Lim, William, S.W, İlhan Tekeli (Çev.), “Planlı Bir Kentsel Çevreye Doğru”, Yerleşim ve Çevrebilim Sorunları, Kuram ve Uygulama Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisinden Seçmeler Yay. Haz. Ruşen Keleş, UNESCO, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1984, s.126-135.

2. Serageldin, İsmail,  İlhan Tekeli (Çev.), “Altyapı, Teknoloji ve Kentsel Yerleşme Biçimi”, Konut ve Gelişme (Birleşmiş Milletler Dünya Konut Yılı İçin Çeviri Yazılar), Yay. Haz. Ruşen Keleş, Ankara, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayınları, 1987, s.89-96.