AZİZ KOCAOĞLU’YLA İZMİR YEREL YÖNETİM MODELİ

TED Üniversitesi Yerleşkesi Çok Amaçlı Salon 05.12.2018

 

05.12.2018 (Çarşamba) günü İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı ile TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliğinde “Aziz Kocaoğlu’yla İzmir Yerel Yönetim Modeli” etkinliği düzenlenecektir.

Aziz Kocaoğlu’nun 2004 yılında göreve geldikten sonra, 2018 yılına kadar geçen 14 yıllık süre sonunda, yerel yönetim anlayış ve uygulamaları, İzmir Yerel Yönetim Modeli olarak tescil olmuştur. İzmir Yerel Yönetim Modeli, konularında uzman bir ekibin, fikir ve görüş alışverişi yaptığı toplantılarla içeriği doldurulmuş, 2000’li yılların ilk ve en önemli demokratik yerinden yönetim tecrübesinin bilimsel karşılığıdır.

İzmir Yerel Yönetim Modeli’nin asli unsuru, üç dönemdir belediye başkanlığını yürüten Aziz Kocaoğlu’dur. İzmir Yerel Yönetim Modeli, demokrasi ve yaşam kalitesi eksenli bakış açısı, sürdürülebilir ve yenilikçi girişim ve uygulamalarıyla öne çıkmaktadır. Habitat II Konferansının vurgu yaptığı, insan hakları ve demokrasiyi esas alan yapısı, Habitat III Konferansının öne çıkardığı eşitlikçi ve sosyal entegrasyona dayalı işleyişi, Avrupa Birliği’nin yerel yönetişim konusundaki anlayışıyla örtüşen kurgusuyla İzmir Yerel Yönetim Modeli, uluslararası ölçekte dikkate değer, Aziz Kocaoğlu’nu ise önemi sınırlarımızı aşan bir yerel aktör yapmıştır.

Etkinliğimiz, bir yandan asli yerel aktörün modeldeki rolünü açığa çıkarmayı, onu kritik gerçekçi bir şekilde sorgulamayı, diğer yandan başkanlık sistemiyle yönetilen yerel yönetimlerimiz arasında farkındalık yapmayı amaçlamaktadır. Yaklaşan yerel yönetim seçimlerinde halkımızın sağduyusuna katkı sağlayabilirsek yaygın etkimizi artıracağımızı düşünmekteyiz.

Naçizane, etkinliğimize aktif olarak katılımınızı, yanı sıra sosyal ağınızı da etkinlik hakkında haberdar etmenizi istirham ediyoruz. Bize güç verdiğiniz için hepinize teşekkür ederiz.

 

Tarih ve Saat : 05.12.2018 (Çarşamba, 17.00)

Yer : TED Üniversitesi Yerleşkesi Çok Amaçlı Salon, Kolej
Konuşmacı : Aziz Kocaoğlu (İzmir BB Başkanı)

Kolaylaştırıcı Çerçeve Açılımı : Prof. Dr. İlhan Tekeli (İTŞKV Onursal Başkanı)

Tartışmacı 1 : Prof. Dr. Ali Cengizkan (İTŞKV Mütevelli Heyet Üyesi)

Tartışmacı 2 : Prof. Dr. Metin Şenbil (İTŞKV Başkan Yardımcısı)

TÜRKİYE’DE SOYLULAŞTIRMANIN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI

İlhan Tekeli Şehircilik Kültür Vakfı Yiğit Gülöksüz İmece Evi 27.04.2019

 

‘Soylulaştırma’ kavramı alt gelir grubu işçi sınıfının yaşadığı, sosyo-kültürel açıdan çöküntüye uğramış ve fiziksel çevresi yıpranmış, kent içerisindeki köhneleşmekte olan alanların orta ve üst gelir grupları tarafından işgal edilmesini anlatmak için ilk defa 1964 yılında kullanılmıştır. Bu tarihten itibaren Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın metropolleriyle bağlantılı olarak karşımıza çıkmakta olan soylulaştırma, 1980’ler sonrasında küresel süreçlerle birlikte dünyanın pek çok metropolinde görülmeye başlanmıştır. Sadece coğrafi olarak büyük kentlerle sınırlı kalmayan soylulaştırma yerleşme sisteminin alt kademelerine doğru da yayılmış hatta kırsal alanlarda da tartışılır hale gelmiştir.

Ortaya atıldığı dönemde kavram, kent merkezindeki tarihi evlerin yenilenmesini ve kiracılıktan mal sahipliğine olan dönüşümü ve buna bağlı olarak da artan emlak fiyatlarıyla yerinden edilmeyi tariflemiştir. Ancak bugün soylulaştırma bu klasik tanımın dışında kent çeperlerindeki, gecekondu alanlarındaki ve yeni inşa edilen alanlardaki benzer süreçleri de içeren bir kavram haline gelmiş ve kırsal-soylulaştırmadan süper-soylulaştırmaya veya ticaret-odaklıdan turizm-odaklıya çeşitleri artmış, ayrıca farklı coğrafi odaklarla Küresel Kuzey ve Güney’de örnekleri hızla artmaya devam etmiştir. Farklı kentsel süreçlerle kapsamı ve dolayısıyla tanımı da genişleyen soylulaştırmayı, Türkiye’de yaşanan kentsel süreçlerle nasıl yorumlayacağız? İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı’nda Türkiye’de soylulaştırmanın kavramsallaştırılması için toplanacağız. Davetlimizsiniz.

 

Tarih ve Saat : 27.04.2019 (Cumartesi, 13.30)

Yer : İTŞKV Yiğit Gülöksüz İmece Evi

İTŞKV Temsil : Prof. Dr. Emine YETİŞKUL (İTŞKV Yönetim Kurulu Üyesi)

Kolaylaştırıcı : Prof.Dr. İlhan TEKELİ (İTŞKV Onursal Başkanı)

Sunum : Şule DEMİREL ŞANLI (ODTÜ)

Konuşmacılar : Prof. Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ (Ankara Üniversitesi), Prof.Dr. Nil UZUN (ODTÜ), Prof. Dr. Ali Türel (Çankaya Üniversitesi), Prof. Dr. Murat Güvenç (Kadir Has Üniversitesi)

SİYASİ BAĞLANTILI ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR ÜÇLEME:

KİNDAR PİYASA, ÖZELLEŞTİRMELER VE OTOKRASİ

 

İlhan Tekeli Şehircilik Kültür Vakfı Yiğit Gülöksüz İmece Evi 18.05.2019

 

“Siyasetçiler ve işletmeler arasındaki mülkiyet, yönetim ve çıkar ilişkileri oldukça yaygın gözlemlenen ama ülkeler arasında siyasi ve ekonomik düzenin kurumlarına göre çeşitlik gösteren bir olgu. Ekonomistler bu ilişkinin kaynak dağılımdaki denge ve makro ekonomik verimlik boyutunu önemserken, işletme alanındaki çalışmalar organizasyonlardaki etkinlik, kârlılık ve sürdürülebilirlik etkisini öne çıkarıyorlar. Her iki disiplindeki yaklaşımın ihmal ettiği konu ise kaynak paylaşımında siyasi müdahalelerin yol açtığı uzun erimli endüstri dengesizlikleri, demokratik erozyon ve bunun küresel izdüşümleri. Bu sunuşta siyasi bağlantılı şirket çalışmaları ile ilgili teorik yaklaşımları ve ampirik yöntemleri irdeleyerek, Türkiye üzerine yakın zamanda tamamladığım ortak çalışmalardan örnekler vereceğim.

Bunlardan ilki iş adamı gruplaşmalarının ideolojik temelleri, siyasi bağlantı ve fırsat erişiminde gösterdiği verimlilik farklarını ve derinleşen yarışmacı husumeti İstanbul Sanayi Odası’nın en büyük sanayi kuruluşu listelerinin on yıllık tahlili ile inceliyor. İkincisi enerji dağıtım özelleştirmelerinde neo-liberal yaklaşımın maneviyat söylemi ile içselleştirmesini, hukuki uygunsuzlukları ve kutsanan piyasa anlayışını, üçüncüsü ise egemen parti bağlantılarının borsada işlem gören şirketlerin yöntemi ve mülkiyetine nasıl müdahale ettiğini ve bu yapının politik şoklara ne şekilde yanıt verdiğini inceliyor. Elde edilen bulgular ekonomik etkisi artan ve partizan destek biçimi çeşitlenen siyasi bağlantılı şirket gruplarının yurt dışı bağlantılarına rağmen verimliliğinin düşük, teknolojide geri, krizlere de dayanıksız olduğunu gösteriyor.”

İTŞKV Düşünce Platformu’nun ikinci toplantısında “Siyasi Bağlantılı Şirketler Üzerine Bir Üçleme: Kindar Piyasa, Özelleştirmeler ve Otokrasi” konusunu işleyeceğiz. Davetlimizsiniz.

 

Tarih ve Saat : 18.05.2019 (Cumartesi, 16.00)

Yer : İTŞKV Yiğit Gülöksüz İmece Evi

İTŞKV Temsil : Prof.Dr. Çiğdem VAROL ÖZDEN (İTŞKV Yönetim Kurulu Üyesi)

Kolaylaştırıcı : Prof.Dr. İlhan TEKELİ (İTŞKV Onursal Başkanı)

Konuşmacı : Dr. Gül Berna ÖZCAN  (Londra Üniversitesi, Royal Holloway Fakültesi)

Siyaset Bilimi Toplantı Notları

TEMSİLİ OLMAYAN KURAMLARIN GELİŞİMİ PLANLAMA ANLAYIŞIMIZDA VE

KENTE BAKIŞIMIZDA NE TÜR DEĞİŞMELER YARATIYOR?

 

İlhan Tekeli Şehircilik Kültür Vakfı Yiğit Gülöksüz İmece Evi 05.10.2019

 

2019 Yaz dinlencesini bitirmiş, yeni dönemimize başlamış bulunuyoruz. Yeni dönemimiz, 05.10.2019 (Cumartesi) günü Vakıf Onursal Başkanımız Sn. Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin düşünce paylaşımıyla başlayacaktır.

Düşünce paylaşımında, Prof. Dr. Tekeli, temelde yapılanmacı olmayan kuramların gelişmeye başlamasının, kente ve planlamaya yaklaşımızda ne tür değişiklikler ortaya çıkaracağını ele alacaktır. Bu amaçla, öncelikle, temsili olmayan kuramlar alanının günümüze kadar nasıl bir gelişme gösterdiğini paylaşacak, temsili olmayan kuramlar alanının belkemiğini oluşturan Deleuze ve Guattari’nin yaşam felsefesini ana boyutlarıyla ele alacaktır. Ardından, duygusal etkinin (affect) sosyal bilimlerde yarattığı dönüşüme odaklanacaktır.

Temsili olmayan kuramların gelişmesi konusunda belli bir fikir hazırlığından sonra, bilimsel bilgi alanında yaşanan bu gelişmelerin, özelde kente genelde mekansal sorunların ele alınışında nasıl bir değişim yaratacağına odaklanacaktır. Son bölümde, önem kazanan temsili olmayan kuramların ve duygusal etki faktörünün planlama kuramını ve pratiğini nasıl değiştirdiği üzerine düşüncelerini paylaştıktan sonra temsili olmayan kuramların, gelişmeye başlamasını bilimsel bilginin gelişmesi açısından değerlendirecektir.

Paylaşımın ana metni eklidir. Davetlimizsiniz.

 

Tarih ve Saat : 05.10.2019 (Cumartesi, 13.30).

Yer : İTŞKV Yiğit Gülöksüz İmece Evi
Konuşmacı : Prof. Dr. İlhan Tekeli (İTŞKV Onursal Başkanı)

Planlama Kuramı Düşünce Paylaşımı

İZMİR ÖRNEĞİ İLE TÜRKİYE’DE DEĞİŞEN YERLEŞME ÖRÜNTÜSÜNÜN YORUMLANMASI

 

Çevrimiçi 24.01.2021

 

2021 yılının size ve ailelerinize esenlik getirmesini dileriz. Bu zamana kadar, ana faaliyetimizden ilki olan İlhan Tekeli Tez Ödülleri yanı sıra Düşünce Paylaşım Platformu, Tez Masası gibi etkinliklerle birlikte olmuştuk. 2021 yılıyla tamamlanmış ya da devam etmekte olan araştırma projelerini Vakfımız aracılığıyla paylaşarak yaygın etkilerine katkı sunmayı amaçlamaktayız. Tübitak tarafından ‘Öncelikli Alanlar: Kentleşme’ kapsamında desteklenen “İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması” başlıklı projeyle ilk toplantımızı, katılım ve desteklerinizle 24.01.2021 (Pazar) günü 14.30’da görüntülü ortamda gerçekleştireceğiz. Mezkur projeyi tanıtan kısa bilgi şu şekildedir (vurgu bize aittir):

“1980 sonrasında başlayarak küreselleşme, teknolojik ilerleme, ekonomik, sosyal ve demografik değişimle birlikte coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle Türkiye’de mekansal örüntü değişmiştir. Bu değişim sürecinde yerleşim sistemindeki temel il, ilçe merkezi kademelenmesi, kentsel, kırsal alan gibi ikilemler giderek ortadan kalkmış ve insanların mekanla kurduğu ilişkiler farklılaşmıştır. Yerleşmeler artık sadece sınırları belirgin olan yapılar bütünü ile değil çeşitli ölçeklerdeki, yoğunluklardaki ve işlevlerdeki ağların bütünü olmuştur. Bu kapsamda projede Türkiye’deki yerleşme sisteminin yeniden tanımlanmasına yönelik mekansal örüntüdeki değişiklikler ve bu değişikliklerin ana belirleyicileri incelenmektedir.

Günümüzde mekansal sınırları idari sınırlarla belirlenmiş bölgelerin yerini sınırları ilişkilerle ve ağlarla tanımlanmış bölgeler, hatta bu ilişkilerin değişkenliği ve etkileşimi ile oluşan akışkan bölgeler almaktadır. Sınırları tanımlı bölgeden ağlarla tanımlı bölgeye hatta akışkan bölgeye farklı yerleşme tanımlarını içinde barındıran İzmir Türkiye’deki mekansal örüntünün değişimini anlamak açısından uygun bir örnektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ortak yürütülen projede İzmir metropolitan alanı ve kent bölgesi üç farklı tema (kentsel çevre/ altyapı, kırsal çevre/ ulaşım ve kentsel yenileme/ dönüşüm) özelinde araştırılmaktadır. Karmaşıklığı, planlama içinde tanımlanan bir kuramdan çıkarıp, bizatihi planlama kuramına dönüştürmeye yönelik displinlerarası bilimsel yaklaşıma işlerlik kazandırmak, akademik ile profesyonel çevrelerin ilgisini çekmek bu projeyle amaçlanmaktadır.

Toplantı, Vakıf Gönüllümüz Sn. Emine Şeyda Satılmış tarafından yönetilecek, Proje kapsamında devam eden çalışmalara yönelik üç sunum paylaşılacaktır. Sunum başlıkları aşağıdaki şekildedir:

  1. Yerleşme Dinamikleri ve Mekansal Örüntüdeki Değişiklikler (Sunum: Emine Yetişkul, Ph.D.) /14.30-14.50
  2. İzmir Kent Bölgesinin Gelişme Dinamikleri (Sunum: Sıla Özdemir) /14.50-15.10
  3. Mobilitenin Yerleşme Sistemine Etkileri (Sunum: Metin Şenbil, Ph.D.) /15.10-15.30

Her biri 20 dk. olarak planlanan sunumlar sonrasında, 30 dk (15.30-16.00) tartışmada katkı ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz.

 

Toplantı : Araştırma Projeleri Toplantısı

Başlık : İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması

Tarih ve Saat : 24.01.2021 (Pazar, 14.30)

Yer : Sanal Toplantı Salonumuz (Lütfen aşağıdaki “Zoom” bağlantı adresini kullanınız.)

https://us02web.zoom.us/j/88331529035?pwd=ckRSRG4xMjE3ZFlabW4rak9MSFlNZz09

Meeting ID : 883 3152 9035

Passcode : 654519

Yerleşme Sistemi Toplantı Notları

Yerleşme Sistemi Toplantı Kayıtları

Açılış Konuşması

Emine Yetişkul Senbil’in Sunumu

Sıla Özdemir’in Sunumu

Metin Şenbil’in Sunumu

İlhan Tekeli’nin Değerlendirmeleri

Tartışma ve Değerlendirmeler

TARİHİ KENT MERKEZLERİNİN YENİDEN YAPILANMASINDA BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER VE OLASI SENARYOLAR : İSTANBUL BEYOĞLU ÖRNEĞİ

 

Çevrimiçi 14.02.2021

 

lhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı olarak yakın zaman önce İzmir’i konu edinen birincisini gerçekleştirdiğimiz araştırma proje toplantılarının ikincisi, İstanbul’a odaklanmaktadır. Prof. Dr. Sn Asuman Türkün ve çalışma arkadaşları tarafından yürütülmekte olan Tübitak Araştırma Projesi (117K317), tarihi kent merkezlerinin yeniden yapılanmasındaki belirleyici faktörler üzerine odaklanarak olası senaryolar üzerinde çıkarımlar yapmaktadır. Prof. Dr. Türkün’ün bizlerle paylaşmış olduğu açıklayıcı özet metinden alıntıyı aşağıda sunuyoruz (metnin tümü e-postamız ekinde yer almaktadır):

 

Beyoğlu Bölgesi, batı örneklerinden farklı olarak, ekonomik dinamiklerin yanı sıra farklı dönemlerin politik ve ideolojik önceliklerinin etkisi altında önemli dönüşümlerden geçmiştir. 19. Yüzyılda kentin yeni merkezi olarak gelişen ve geleneksel merkezden ayrışan Beyoğlu’nun toplumsal ve mekânsal dönüşümü dönemler itibarıyla incelenmiş ve bu dönüşümü belirleyen farklı dinamikler sorgulanmıştır. Beyoğlu’nun sosyo-mekânsal dönüşümü önemli kırılma noktaları bağlamında dönemleştirilmiş ve bu dönemlerde belirleyici ekonomik, politik, ideolojik ve toplumsal özellikler bir arada değerlendirilmiştir. Bu dönüşüm, sanayileşme/sanayisizleşme, kültür eksenli dönüşüm, kentsel turizm ve soylulaşma literatüründe ortaya konan kavramsallaştırmalarla yeterli derecede açıklanamayan dinamiklere sahiptir. Çalışmada, bellek ve dönüşüm arasındaki diyalektik ilişkinin zamansal ve sosyo-mekânsal niteliğine odaklanılmıştır.

Araştırmada “eleştirel gerçekçilik kuramı” üst araştırma çerçevesi olarak alınmış ve farklı kuramlar bu çerçeveyle bağlantılandırılarak kullanılmıştır. Bu araştırma çerçevesinde gerçeklik üç ayrı düzlemle incelenmekte, gerçeklik düzleminde nedensel güçler, gerçekleşme düzleminde olaylar, ampirik düzlemde de deneyimler yer almaktadır. Nedensel güçler potansiyel olarak olabilirlik alanını tariflediği ölçüde farklı dönemlerin bağlamını (context) da tanımlamaktadır. Olaylar ise bu potansiyelin ortaya çıkmış biçimidir. Potansiyel olarak olanaklı olanın gerçekleşmesi olumsaldır (contingent); yani olanaklıdır ancak zorunlu değildir. Ampirik düzlem ise ortaya çıkmış bir olgunun nasıl deneyimlendiğini ya da algılandığını ifade eder; bu bağlamda, araştırmacıların, yaşayanların anlam dünyasını ve deneyimlerini çeşitli yöntemlerle “içerden” bir gözle kavramaya çalışması, gerçekliğin çok boyutlu yapısını anlamak açısından önemli görülmektedir. Yapıları oluşturan aktörler pasif değil aktif olarak bu sürece girmektedir ve bu yapıları yeniden üretirken aynı zamanda da güçleri oranında dönüştürebilme şansına sahiptirler (Bhaskar, 1989; Sayer, 1984; Türkün, 1998).

[…]
Herkesin kendi deneyimlerinden oluşan ve hatırladığı bir Beyoğlu vardır. Bu hikâyeler değişmekle birlikte, farklı dönemlerde kullanılan mekânlar ve günlük yaşam biçimi gibi pek çok konuda ortak bir hafızanın oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu ortak hafıza nesiller arası bir aktarımın yanı sıra kişilerin kendi deneyimleriyle de pekişmekte ve bugün “kayıp” olarak nitelendirilen unsurlar böyle bir ortak hafızaya referansla ölçülmekte ve aktarılmaktadır. Buradan yola çıkarak Beyoğlu’nun tarihsel belleği ve süreklilik taşıyan; ancak bugün ciddi hasar gören kimlik özellikleri saptanmaya çalışılmıştır.”
Araştırma projelerinin zengin içeriğini topluluğumuzla paylaşan ve yaygın etkiye katkı sunan değerli araştırmacılara şimdiden sonsuz teşekkürler, ilgiyle dinleyeceğinizi ve tartışacağınızı umduğumuz toplantımızın bilgileri şu şekildedir:
Araştırma Projesi Başlığı: Tarihi Kent Merkezlerinin Yeniden Yapılanması Belirleyici Faktörler ve Olası Senaryolar (Beyoğlu Örneği) (TÜBİTAK 117K317 Kodlu Proje)
Sunumu yapan araştırmacı: Prof. Dr. Asuman TÜRKÜN
Tarih ve Saat: 14.02.2021 (Pazar) 14.30
İTŞKV sanal toplantı salonu için bağlantı adresi:

İstanbul Beyoğlu Toplantı Notları

İstanbul Beyoğlu Toplantı Videoları

Asuman Türkün’ün Sunumu

Tartışma ve Değerlendirme

İzmir’de Kentsel Yenileme ve Dönüşüm

 

Çevrimiçi 28.02.2021

 

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı araştırma projelerinin üçüncü toplantısı, İzmir’de kentsel yenileme ve dönüşüm üzerine çalışmalarda bulunan araştırma ekibini konuk edecektir. Türkiye’de 1980’li yıllara kadar devam eden tek merkezli büyük kentler olgusu, izleyen yıllarda çözülmeye başlamıştır. Kent merkezleri nüfus kaybederken, coğrafyaya bağlı olarak çok merkezli kent bölge oluşumları ortaya çıkmaktadır. Bu oluşumlar, kesintili ve kesintisiz süreçlerle etkileşen, farklı oluşumlarla “uyumlulaşma” ya da onlara eklemlenme istidadı gösteren kompleks adaptif sistemlerle (her geçen gün) benzeşmektedir. Kırsal alanların da kentleşmesi, kent merkezlerinin “müdahale” olmadan değişim içine girmesi, “yeni” kentsel yaşam biçimlerinin ortaya çıkışı vb. süreçler 21.YY’da yaşamakta olduğumuz modern ötesi insan-mekan etkileşiminin görünen yüzleridir.
Bu resimde içerisinde kentsel yenileme ve dönüşüm nerede durmaktadır? Yerleşimler bir insan ömrü içinde yenilenmekte ya da dönüşmektedir (?) Aşırı kurumsallaşma, aşırı serbestleşme, aşırı tepkisellikler içinde özellikle son zamanlarda “kentsel yenileme” ve “kentsel dönüşümü” algılama biçimleri ortaya çıkmış, kentsel yenileme ve dönüşüm kendine içkin esnekliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. Sonuç olarak bir yanda afetlere karşı hazırlık, diğer yanda makro ve mikro ekonomik getiriler, kentsel yenileme ve dönüşüm dünyasının yegane algı düzeyi olarak karşımıza çıkmıştır.
Kentsel yenileme ve dönüşüm açısından başka algı biçimleri var mıdır? Bu algılar nasıl yönetilmekte ve yürütülmektedir? Bunlar yönetimler değiştikçe değişen bir yapıda mıdır? Kentsel yenileme ve dönüşüm, kentlerimizi “yenilemekte” (?) ya da “dönüştürmekte” (?) midir? Sadece fiziksel bir süreç midir sosyal boyutları da var mıdır? Kentsel oluşumlara ne düzeyde etki etmektedir? Evet, her geçen gün içinde yeniden var olduğumuz “kentsel yenileme ve dönüşüm”, birçok yeni boyutlarıyla tartışılması gereken önemli bir alan olarak karşımızdadır.
Bir önceki toplantımızda Beyoğlu yenilemesi üzerinde bu tartışmaları eleştirel gerçeklik bakış açısıyla yürütmüştük. (Sunumlarıyla katkı sağlayan Prof. Dr. Asuman Türkün hocamıza tekrar teşekkür ederiz.) Bu sefer, İzmir’de yürütülmekte olan bir başka projeyle karşınızdayız. Beyoğlu yenilemesi örneği üzerinden oluşturulan tartışmalara katkı sunacak hipotetik kurguya sahip, “İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması”  başlıklı Tübitak Projesi şemsiyesi altında yürütülen kentsel yenileme ve dönüşüm temalı alt projesinin (117K825) sunumu yapılacaktır:

“İzmir’de Kentsel Yenileme ve Dönüşüm” 28.02.2021 (Pazar), 14.30
Tübitak tarafından Öncelikli Alanlar – Kentleşme Çağrısı kapsamında desteklenen “İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması” başlıklı projenin alt projesi olan “İzmir’de Kentsel Yenileme ve Dönüşüm”projesi (117K825), karmaşıklık kuramı bağlamında İzmir’de kentsel dönüşüm proje uygulama süreçlerinde ortaya çıkan oluş ve örüntülerin nasıl değerlendirileceğini araştırmayı amaçlamaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi tarafından öncelikli kentsel dönüşüm alanı ilanı gerçekleştirilen alanlardan, proje kapsamında, kentsel gelişim için tetikleyici olma potansiyeline sahip, farklı kentsel bölgeleri temsil eden, farklılaşan tarihsel, yasal, sosyal ve mekânsal gelişim izlerine ve özelliklerine sahip, farklı süreçlerin ortaya çıkmasıyla her adımında farklı çözüm önerileri üretildiği tespit edilen kentsel dönüşüm alanları araştırılmak üzere seçilmiştir. Oluş ve örüntülerin izlerini sürmek amacıyla dönüşümün tamamlandığı, devam ettiği ve henüz başlangıç aşamasında olduğu bu alanlarda, çeşitlenen aktörler ile görüşmeler yürütülmüş, saha çalışmaları ve anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen bu kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri, süreç öncesi, sürecin devam ettiği dönem ve süreç sonrası dönem için; tarihsel ipuçları, sosyo-mekânsal yapının etkisi, aktörler ve ilişkiler ve değişime yön veren oluşlar ile süreçte gelişen uyumlama tecrübeleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Toplantı, proje bursiyerlerinden Sn. Yeliz Emecen (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi) tarafından yönetilecek, proje amaç ve kapsamı ile proje kapsamında devam eden çalışmalara yönelik üç sunum paylaşılacaktır. Sunum başlıkları aşağıda belirtildiği şekildedir:

1. Genel Çerçeve: İzmir’de Kentsel Dönüşüm Yaklaşımı (Sunum: Nihan Özdemir Sönmez, Ph.D. ve İsmail Mutaf) /14.30-14.50
2. Kentlerde Değişimin Örüntüleri: Kentsel Dönüşüm ve İzmir Modeli (Sunum: Dr. Tuğçe Şanlı, Ph.D.) /14.50-15.10
3. İzmir’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Uzundere ve Kadifekale Örneği (Sunum: Şule Demirel) /15.10-15.30

Her biri 20 dakika olarak planlanan sunumlar sonrasında, Tartışma ve Değerlendirme bölümünde (15.30-16.00) katkı ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz.Toplantı: Araştırma Projeleri Toplantısı

Başlık: İzmir’de Kentsel Yenileme ve Dönüşüm (Tübitak 117K825)

Tarih ve Saat: 28.02.2021 (Pazar), 14.30-16.00

Yer: Sanal Toplantı Salonumuz (Lütfen aşağıdaki “Zoom” bağlantı adresini kullanınız.)

https://zoom.us/j/95906243032?pwd=bmRWODlBbnNFY2RPalc2VFY5SUdmUT09

Meeting ID: 959 0624 3032

Passcode: 757239

İzmir’de Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Toplantı Notları

İzmir’de Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Toplantı Videoları

Nihan Özdemir Sönmez ve İsmail Mutaf’ın Sunumu

Şule Demirel’in Sunumu

Tuğçe Şanlı’nın Sunumu

İlhan Tekeli’nin Değerlendirmeleri

Tartışma ve Değerlendirme

Soru – Cevap Bölümü