Genel

Tez Ödülü

İLHAN TEKELİ ŞEHİRCİLİK KÜLTÜRÜ VAKFI
İLHAN TEKELİ TEZ ÖDÜLÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı vakıf kuruluş senedinin Vakfın Faaliyetlerine ilişkin 5/d Maddesi uyarınca verilecek tez ödülünün usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, İlhan Tekeli Tez Ödülü başvuru, seçim, ilan, ödül, ödülün verilmesi ve ödül sunumu ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, vakıf kuruluş senedinin 12/b maddesine dayanarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

Vakıf: İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfını,

Ödül: İlhan Tekeli Tez Ödülünü,

Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulu içinden yönetim kurulunca görevlendirilmiş en az iki üyeden oluşan kurulu,

Seçici Kurul: Her yıl Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen, en az 7 üyeden oluşan değerlendirme kurulunu,

Tez Sahibi: Tezi yazmış, savunmuş ve jüri tarafından tezi kabul edilmiş kişiyi,

Tez Jüri Heyeti: Tezin son savunmasında ilgili enstitü tarafından atanmış jüri üyelerini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, İlan, Ödül, Ödülün Verilmesi ve Tez Sunumu

Başvuru

Madde 5-

(1) İlhan Tekeli Tez Ödülüne Şehir ve Bölge Planlama konularında yurt içinde yapılmış doktora ve yüksek lisans tezleri ile başvurulabilir. Tezlerin şehir ve bölge planlama konusunda olup olmadığına takdir yetkisi münhasıran yürütme kurulundadır.

(2) Ödül dönemine ait başvuru yapan tezin, bir önceki yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında savunulmuş ve başarılı bulunmuş olması gerekir.

(3) Başvuru, tez sahibi tarafından yapılır.

(4) Başvuru, EK’de yer alan başvuru formu ile başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler ile ek belgelerin hazırlanarak ilanda belirtilen elektronik posta adresine gönderilmesi ile yapılır. Başvuru yürütme kurulunca kayda alınır ve başvuru sahibine başvurunun alındığına dair elektronik posta gönderilir.

(5) Başvuruya ilişkin isimler sadece yürütme kurulunca bilinir.

Değerlendirme

Madde 6-

(1) Başvurusu yapılan tez(ler), yürütme kurulu tarafından elektronik ortamda seçici kurula sunulur.

(2) Seçici Kurul aday tez(ler)i: Türkiye’de şehir ve bölge planlama alanındaki güncel bilgi birikimine katkısı, yaygın ve pratik etkilerine göre değerlendirir.

(3) Seçici Kurul tarafından tezler 10 (on) üzerinden puan verilerek değerlendirilir.

Seçim

Madde 7-

(1) Seçici Kurul, puanlama ve değerlendirmelerini elektronik posta yoluyla yürütme kuruluna iletir.

(2) Bir başvurunun nihai değerlendirme puanı, Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerin ortalaması alınarak bulunur. Nihai değerlendirme puanları en yüksekten başlamak üzere sıralanır.

(3) Ödüle layık görülen başvuru(lar) Yürütme Kurulunun hazırlayacağı tutanak ile yönetim kuruluna bildirilir.

İlan

Madde 8- Tez ödülüne layık görülen başvuru ya da başvurular yönetim kurulunca İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı internet sitesinde ilan edilir, ödül sahiplerine elektronik posta ile duyurulur.

Ödül

Madde 9-

(1) İlhan Tekeli Tez Ödülü, doktora ve yüksek lisans kategorisinde olmak üzere tezin danışmanına ve tez sahibine bir adet berat, ödül simgesi ve tez sahibine Yönetim Kurulunca takdir edilecek ödül paradan oluşmaktadır.

(2) Birden çok ödüle layık görülen tez olması durumunda her biri için ayrı ayrı berat ve ödül simgesi verilir, para ödülü ise ödül sayısına bölünür.

Ödülün Verilmesi ve Tez Sunumu

Madde 10-

(1) Ödül Ankara’da gerçekleştirilecek ödüle layık tezlerin sunumu etkinliğinde verilir.

(2) Ödüle layık görülen tezler ödülün verileceği gün ve yerde düzenlenecek etkinlikte sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Madde 12- Seçici Kurul, o yılki “İlhan Tekeli Tez Ödülü”ne yapılan başvurular üzerinden ödüle layık tez ya da tezlerin belirlenmesi süreci sonunda, “İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı” kuruluş amacına da uygun olarak, başvurusu yapılan tezler üzerinden şehir ve bölge planlama alanında Türkiye akademiyasında gerçekleştirilen çalışmaların genel bir değerlendirmesini içerecek bir “değerlendirme raporu” hazırlar.

Yürürlük

Madde 13- Mütevelli Heyetin ilk toplantısında alınacak karar ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu yönergenin yürütmesinden Yönetim Kurulu sorumlu, Yürütme Kurulu ise yetkilidir.

Madde 15- Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde başvuru, seçim, ilan, değerlendirme, ödülün verilmesi, tez sunumu takviminde değişiklik yapabilir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...