İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları

Türkiye’de demiryollarının ve karayollarının tarihi konusunda ya-yınlar yapılmış olmasına karşın kent içi ulaşım tarihi konusunda yapılanyayınlar sınırlıdır. Oysa kent içi ulaşım tarihi bilinmeden kentlerimi-zin biçimlenişinin nedenleri kavranamaz.Bu kitapta Tekeli, iki büyük kentimiz İstanbul ve Ankara’nın kent içiulaşım tarihini, tüm ulaşım tarihini kuracak bir kapsamda veriyor. Ayrıca bu öykü, bu bağlamda anlam kazanan, Boğaziçi Köprüsü, An-kara Metrosu, …

Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları

“Bu kitapta üç kavram; gündelik yaşam, yaşam kalitesi ve yerellik ilişkilendiriliyor. Bu üç kavram da zaman ve mekana eşit önem veren bir yaklaşımla ele alınıyor. Üç kavramın birlikteliği yalnız şehir ve bölge planlama alanı için değil tüm sosyal çözümlemeler için yeni bakış açıları geliştirilmesine olanak sağlıyor. Toplumsal analizlerde genellikle ikincil yer verilen bu üç kavram …

Göç ve Ötesi

Hemen görülebileceği üzere birinci hipotezin dışındaki hipotezler oldukça sıradandı. Araştırmanın birinci hipotezi esas özgün yanını oluşturuyordu. Göçün toplumda sosyal gerilmeleri eşitleyici bir mekanizma olarak algılanmasıgerektiğini ileri sürmemin nedeni gelişmiş ülkelerde göçü ekonomik güdülerleaçıklayan yaklaşımların Türkiye)de yaşanan göç gerçekliğine tam uymamasıydı.Bölge bilimi eğitimi görmüş bir kişi bakımından yaşanan uzun mesafeli göçlerinekonomik &ırsat eşitsizlikleriyle açıklanması gerekiyordu. *enel …