İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1984-2004 MAKALELER'İ

MAKALELER

1.___________, “Metropoliten Planlamanın Dayandığı Kuramlar Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye’de Metropoliten Alan Planlama Deneyim ve Sorunları, Yay. Haz. Mehmet Çubuk, İstanbul: Mimar Sinan Üni.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını-2, 1985, s.313-328, İ.Tekeli’ye yöneltilen soru ve yanıtları, s.329-334.

2.___________, “Kırsal Alan Yaklaşımının Gerektirdiği Yeni Ele Alışlar”, Türkiye’de Kentleşme Süreci ve Kırsal Alan Sorunları ve Kolokyumu, Yay.Haz. Mehmet Çubuk, İstanbul, Mimar Sinan Üni.Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları-1, 1985, s.27-39, İ.Tekeli’ye yöneltilen soru ve yanıtları, s.43-47.

3.___________, “1984’ten 1985’e Bakarken Bilim Yaşamı İçin Beklentiler”, Bilim ve Sanat, Sayı:49, (1985, Ocak): 7-8.

4.___________, “Sanatın Çoğulculuğu da Özgürlüğü de Tehlikede”, Milliyet Sanat Dergisi, Yeni Dizi 112, Sıra 462, (1985, 15 Ocak): 2-5.

5.___________, “Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Kent Planlama Pratiğinin Gelişimi ve Kültürel Mirasın Korunmasındaki Etkileri”, İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı Bildirileri, Teknik Koord.: Selahattin Yıldırım, İstanbul: Arap Kentler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TC Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, 1985, Nisan, s.159-174.

6.___________, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim Sistemindeki Değişmeler”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt:2, Sayı:15, Ankara: İletişim Yayınları, 1985, Eylül, s.456-475.

7.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Devletçilik Deneyiminin Ege Bölgesinde Çeşitlenmesi”, İzmir Tic.Odası Sempozyumu, 1885-1985 Türkiye Ekonomisinin 100 Yılı ve İzmir, 1985, Kasım, s.190-211.

8.Tekeli, İlhan, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kentsel Dönüşüm, Kentler ve Kentleşme”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi Cilt:4, Sayı:28, Ankara: İletişim Yayınları, 1985, Aralık, s.878-890.

9.___________, “İttihat ve Terakki Döneminde Dış Dünya ve Uygulanan Dış Politika”, Toplum ve Bilim, Sayı:28, (1985, Kış): 111-132.

10.___________, “Türkiye’de 19.Yüzyıl Ortalarından 1950’ye Kadar Kentsel Araştırmaların Gelişimi”, Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Der. Sevil Atauz, Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1986, s.239-268.

11.___________, “Türkiye’de Fiziksel Planlama Olayına Genel Bir Bakış”, Planlama, Sayı:19861, (1986): 3-6.

12.___________, “Türkiye’de Kent Planlamanın Kurumsallaşması ve Günümüzdeki Sorunlar”, Planlama, Sayı:19862, (1986): 2-6.

13.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “1930’larda Gelen İki Heyet Sovyetler ve Amerikalılar ve Bu Heyetlerin Raporları Ne Oldu?”, Ekonomide Diyalog, (1986, Ocak): 34-39.

14.Tekeli, İlhan, “Depolitizasyon İstekleri ve Dinin Politizasyonu”, Bilim ve Sanat, Sayı:63, (1986, Mart): 34-35.

15.___________, “Architecture and Society”, Architecture Education in the Islamic World, Ed.  Ahmet Evin, Geneva, Tha Aga Khan Award for Architecture, 1986, Nisan, s.65-74.

16.___________, “Kitlerin Özelleştirilmesi Üzerine”, Bilim ve Sanat, Sayı:67, (1986, Temmuz): 32-34.

17.___________, “Belediyelerde Neler Oluyor?”, Bilim ve Sanat, Sayı:68, (1986, Ağustos): 18-20.

18.___________, “İlhan Tekeli’nin İfadesi”, Aydınlar Dilekçesi Davası, İstanbul, Adam Yayınları, 1986, Ekim, s.82-92.

19.___________, “Savunma”, Aydınlar Dilekçesi Davası, İstanbul, Adam Yayınları, 1986, Ekim, s.218-238.

20.___________, “Şehircilik Mesleğinin Türkiye’de Kurumsallaşması ve Bugünkü Sorunlar”, 2.Türkiye Şehircilik Kongresi, Türkiye’de İmar Hareketlerinde Yeni Dönem, Ed. Mehmet Çubuk, Ankara: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1987, s.35-42.

21.___________, “Collective Consumption and Policies Pursued in Urban Turkey”, International Seminar, Housing and Urban Management Through Cooperatives, Ankara, KentKoop-ICA, 1987, s.1-14.

22.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Türkiye’de Serbest Bölgeler ve Sanayinin Gelişimi”, 1987 Sanayi Kongresi Bildirileri, Ankara, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Yayın No:127, 1987, s.233-248.

23.Tekeli, İlhan, “ODTÜ’de Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi”, Türkiye’de Kentbilim Eğitimi, Yay. Haz. Ruşen Keleş, Ankara, AÜ S.B.F Yayınları 561, S.B.F.İskan ve Şehircilik Araştırma Merkezi Yayınları, 1987, s.65-90.

24.Tekeli, İlhan, Güvenç, Murat, “Ankara Nüfusundaki Gelişmeler ve Nüfus Artışının Bileşenleri”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.16-23.

25.Tekeli, İlhan, “Kent İçi Yolcu Taşıma Hizmetlerinin Örgütlenmesinin Gelişimi”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.65-71.

26.___________, “Kent Toprağında Mülkiyet Dağılımı ve El Değiştirme Süreçleri”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.87-104.

27.Tekeli, İlhan, Güvenç, Murat, “Ankara Kenti Yoğunluk Yüzeylerinin Gelişimi”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.149-153.

28.Tekeli, İlhan, “Ankara Kent Makroformunun Değerlendirilmesi”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.170-181.

29.Tekeli, İlhan, Altaban, Özcan, Bademli, Raci, Günay, Baykan, Güvenç, Murat, Türel, Ali, “2015 Ankara’sı İçin Makroform Önerisi”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.182-204.

30.Tekeli, İlhan, Güvenç, Murat, “2015 Yılı İçin Ankara’nın Nüfus Kestirimi”, Ankara 1985’den 2015’e, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, 1987, s.205-213.

31.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Savaşmayan Ülkenin Savaş Ekonomisi: Üretimden Tüketime Pamuklu Dokuma”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, (1987): 1-48.

32.Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Tekelleşmenin Ötesi”, Bilim ve Sanat, Sayı:73, (1987, Ocak): 20-21.

33.___________, “Türk-İslam Sentezi Üzerine”, Bilim ve Sanat, Sayı:77, (1987, Mayıs): 5-8.

34.___________, “Birlikte Tüketim ve Türkiye Kentlerinde İzlenen Politikalar”, Konut ve Kent İşletmeciliği (1987 Dünya Konut Yılı), Konut 86, Ankara: KentKoop-ICA, 1987, Eylül, s.120-131.

35.___________, “Eğitim Sistemiyle Üretim Sürecinin İlişkisi Üzerine”, Yarın, (1987, Eylül): 30-31.

36.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Dünya Ekonomik Bunalımı İçinde Dünya’da ve Türkiye’de Serbest Üretim Bölgelerinin Gelişimi”, Mühendis ve Makina, 1987 Sanayi Kongresi Özel Sayısı, Sayı:334, (1987, Kasım): 25-26.

37.___________, “Osmanlı Medresesinden Cumhuriyet Okuluna Geçerken”, Şehir, Sayı:9, (1987, Kasım): 65-70.

38.___________, “Partilerin Yapıları Türkiye Demokrasisinin Özelliklerinin Bir Kısmını Açıklayabilir mi?”, Bilim ve Sanat, Sayı:83, (1987, Kasım): 16-23.

39.___________,“Makedonya İç Devrimci Örgütü ve 1903 İlinden Ayaklanması”, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi-6, Ankara: İletişim Yayınları, 1988, s.1806-1807.

40.___________, “1987 Halk Oylaması ve Erken Genel Seçimler”, AnaBritannica, 1988 Dünya Almanağı, 1988, s.17-21.

41.___________, “Konut Sorunu Üzerine Düşünceler”, Birleşmiş Milletler Türk Derneği 1987 Yıllığı, Konut Özel Sayısı, Ankara: Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayınları, 1988, s.45-58.

42.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “War Economy of a Non-Belligerent Country, Cotton Textiles:From Production to Consumption”, Turcica, Revue D’Etudes Turques, Sayı:XX, (1988): 113-157.

43.Tekeli, İlhan, “Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler”, Planlama, Sayı:19881, (1988): 19-22.

44.___________, “Mülkiyet Kurumu, Kamu Yararı Kavramı ve İmar Planları Üzerine”, Planlama, Sayı:19882, (1988): 6-13.

45.___________, “Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler”, Şehir, (Sayı:11, 1988, Ocak): 34-38.

46.___________, “Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler”, Mimarlık, Sayı:228, (1988, Şubat): 57-58.

47..___________, “Yeni Bir Modele Doğru”, Katılım, Sayı:4, 1988, Şubat.

48.___________, “Yakın Geçmişten Bugüne Belediye Programlarının Oluşumu”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:93, (1988, Mart): 40-46.

49.___________, “Kentleşmeye Kapital Birikim Süreçleri Açısından Bakmanın Sağladığı Açıklama Olanakları”, Defter, Sayı:5, İstanbul: Metis Yayınları, (1988, Haziran-Eylül): 130-132.

50.___________, “Türkiye’de Yerleşmeler Kademelenmesi İçinde Kasabanın Özellikleri ÜzerineDüşünceler”, Murat Sarıca Armağanı, Ed. Aydın Aybay, Rona Aybay, İstanbul: Aybay Yayınları, 1988, Ağustos, s.317-331.

MAKALELER

51.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Devletçilik Dönemi Tarım Politikaları”, Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Der. Şevket Pamuk, Zafer Toprak, Ankara: Yurt Yayınları 18, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1988, Ağustos, s.37-90.

52.___________, “19.ve 20.Yüzyıl Türkiye Sosyal Tarihiyle İlgili Araştırmave Dökümantasyon Çalışmalarında Önümüzdeki On Yıl İçin Perspektifler”, International Workshop on Problems and Perspectives of Research andDocumentation on the Social History of Turkey, Putten, Çoğaltılmış, 1988, 27 Eylül-2 Ekim.

53.Tekeli, İlhan, “Perspectives for the Next Decade in the Research and Documentation Studies on the 19th and 20th Centuries Turkish Social History”, International Workshop on Problems and Perspectives of Research and Documentation on the Social History of Turkey, Putten, Çoğaltılmış, 1988, 27 Eylül-2 Ekim.

54. ___________, “Mülkiyet Kavramı-Kamu Yararı ve Planlama”, Türkiye 12. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Şehircilik, Hukuk ve Yönetim İlişkileri, Ankara: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1988, Kasım, s.37-46.

55.___________, “Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler”, Türkiye 11.Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Tarihi Kentlerde Planlama/Düzenleme Sorunları, Ankara: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1989, s.27-32.

56.___________, “Refahın Mekansal Farklılaşması Üzerine”, Türkiye’de Bölgesel Politika, İstanbul: Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, 1989, s.154-190.

57.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “1923 Yılında İstanbul’un İktisadi Durumu ve İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası İktisat Komisyonu Raporu”, Tarih Boyunca İstanbul Semineri, İstanbul: İÜ Edebiyat Fakültesi, 1989, s.261-316.

58.Tekeli, İlhan, “Dünyada Üniversitenin Yaşamakta Olduğu Dönüşüm Üzerine Düşünceler”, Planlama, Sayı:19892, 3, 4, (1989): 3-11.

59.___________, “ANAP ve İstanbul Anakent Belediyesi Üzerine”, Bilim ve Sanat, (1989, Şubat-Mart): 6-9.

60.___________, “Belediyeler, Demokrasi ve Denetim”, Denetim, Sayı:39, (1989, Mart): 2-6.

61.___________, “ANAP Belediyecilik Modeli”, Görüş, Sayı:28, (1989, Mart): 6-7.

62.___________, “Belediyeler Kimin?”, Görüş, Sayı:29, (1989, Nisan): 6-7.

63.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 19.Yüzyılda Araba Teknolojisindeve Karayolu Yapımında Gelişmeler”, Osmanlı Devletinde Modern Haberleşme ve Ulaşım TeknikleriTürk Bilim Tarihi Sempozyumu II, İstanbul: 1989, 3-5 Nisan, s.1-87.

64.Tekeli, İlhan, “AT’nin Oluşumu Üzerine Düşünceler”, Mühendis ve Makina, Sayı:352, (1989, Mayıs): 33-38.

65.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “1923 Tarihli Umur-u Nafia Programı”, IX.Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler III.Cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989, Eylül, s.1649-1660.

66.Tekeli, İlhan, “1990’lı Yıllarda Türkiye’de Sosyal Bilimler”, Marksizm ve Gelecek, Sayı:2, (1989, Güz): 46-54.

67.___________, “Dünya’da Üniversitenin Yaşamakta Olduğu Dönüşüm Üzerine”, 13. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul: Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1989, 6-8 Kasım, s.33-49.

68.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Karayollarının Gelişmesi Üzerine Uluslararası Bir Karşılaştırma Çerçevesi”, Cahit Talas’a Armağan, Ed. Alpaslan Işıklı, Mesut Gülmez, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 1990, s.482-510.

69.___________, “Etatismus als Aspekt Kemalistischer Wirtschaftskonzeption und-Politik”, Jahrbuch für Vergleichende Sozialforschung, Berlin: Berliner Inst.für Vergleichende Sozialforschung, 1990, s.59-70.

70.___________, “Bir Kentin Kimliği Üzerine Düşünceler”, Marmara Üni.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Prof.Dr.Mübeccel Kıray’a Armağan, Cilt:VII, Sayı:12, (1990): 251-259.

71.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Mustafa Celaleddin Bey’in Bir Eyaletin Islah ve İmarı Hakkındaki Mükaleme Adlı Risalesi ve 19.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda İmar Kavramının Gelişmesi Üzerine Düşünceler”, Toplum ve Bilim, Sayı:51/52, (1990-1991): 161-170.

72.Tekeli, İlhan, “İmar Yasasının Değişmesi Yeniden Gündeme Gelirken”, Mimarlık, Sayı:243, (1990, Mayıs-Haziran): 66.

73.___________, “Kapadokya Turizm ve Geliştirme Bölgesinde Planlama Üzerine Düşünceler”, Kapadokya’nın Koruma Geliştirme ve Tanıtması-Workshop, Der. Samiya Yavuz, Ankara: Turizm Bakanlığı-UNDP, 1990, Haziran, s.31-38.

74.___________, “Kapadokya Turizm ve Geliştirme Bölgesinde Planlama Üzerine Düşünceler”, Anatolia, Yıl:1, Sayı:67, (1990, Haziran-Temmuz): 43-45.

75.___________, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Nüfusun Zorunlu Yer Değiştirmesi ve İskan Sorunu”, Toplum ve Bilim, Sayı:50, (1990, Yaz): 49-71.

76.___________, “A General Evaluation of the 150 Years of Planning Experience in İstanbul”, Dilemmas of Planning in Middle Eastern Cities, Çoğaltılmış (UCLA), 1990, 1-2 Haziran, s.1-21.

77.___________, “Bir Kentin Kimliği Üzerine Düşünceler”, Antalya Kent Merkezi İçinde Kalekapısı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması, Antalya: Antalya Belediyesi, 1990, Ağustos, s.111-119.

78.___________, “Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler”, Planlama, Sayı:8, 1990, (Eylül-Aralık): 8-13.

79.___________, “Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler”, 14.Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul: İTÜ, 1990, 6-8 Kasım.

80.___________, “Cumhuriyet’in Altmış Yıllık Belediyecilik Deneyinin Değerlendirilmesi Üzerine”, Türk Belediyeciliği’nde 60 Yıl, Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmalar, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş., IULA-EMME, 1991, s.44-56.

81.Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, “1973-1980 Dönemi ve 1980 Sonrası Dönem Belediyeciliği”, Türk Belediyeciliği’nde 60 Yıl, Uluslararası Sempozyum, Bildiri ve Tartışmalar, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş., IULA-EMME, 1991, s.373-381.

82.Tekeli, İlhan, “Postmodernizm Düşünce Arayışları Üzerine”, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1991 Sonbahar Yarıyıl Seminer Programı, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1991.

83.___________, “Development of Intra-Urban Trips and Its Organization in Ankara”, Structural Change in Turkish Society, Ed. Mübeccel Kıray,  Indiana University Turkish Studies 10, Indiana: Indiana University Press, 1991, s.26-43.

84.Tekeli, İlhan, Şaylan, Gencay, “İslamcı Siyasal Akımlar”, Ana Britannica, Ana Yıllık 1991, İstanbul: Ana Yayıncılık A.Ş., 1991, s.389-390.

85.Tekeli, İlhan, “2000’li Yıllarda Toprak Kullanımı ve Yerleşme”, III.Harita Kurultayı, Ankara: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 1991 Ocak, s.169-184.

86.___________, “Antalya Yarışması Üzerine Görüşler”, Mimarlık, Sayı:244, (1991 Ocak): 74-75.

87.___________, “Günümüzde Belediyelerin Konut Girişimleri Üzerine Bir Değerlendirme”, İller ve Belediyeler, Sayı:544, (1991, Şubat): 62-65.

88.___________, “Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler”, EgeMimarlık, Sayı:1991/3, (1991 Mart): 33-35.

89.___________, “Planlamada Karar Süreçleri, Planlar, Plancılar, Politikacılar”, Ankara’da Planlar ve ProjelerTartışmalı Teknik Toplantı, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1991, 6 Nisan, s.9-16.

90.___________, “Vedat Dalokay’ın Ardından Belediyecilik Deneyi Üzerine”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:131, (1991, Mayıs): 55-57.

91.___________, “Ankara’da Kanalizasyon Gelişimi ve Uygulanmakta Olan Büyük Kanalizasyon Projesi”, Ankara Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, (1991, Mayıs): 29-56.

92.___________, “Kent İmar Planlarının Yapımında Yerel Yönetimler ile Merkezi Yönetimlerin İşlevleri Neler Olabilir?”, Danıştay’ın 123.Yılını Kutlama Sempozyumu, Ankara: T.C. Danıştay, 1991, 7 Mayıs.

93.___________, “Bir Siyasal İdeoloji Arayışı İçin Genel Çerçeve”, Sosyalist Düşünce Forumu için Metin, Çoğaltılmış, 1991, Haziran, s.1-14.

94.___________, “2020 Yılında Türkiye İçin Görüşler”, 2020 Yılında Türkiye, Der.Şahin Alpay, İstanbul: AFA Yayınları, 1991, Haziran.

95.___________, “Belediye Başkanının Seçim Programının ve Kent İmar Planının Birbirini Bağlayıcılık Dereceleri Nelerdir?”, İller ve Belediyeler, Sayı:55152, (1991, Eylül-Ekim): 469-471.

96.___________, “Kentsel Topraklarda Mülkiyet Kurumunun Varlığının Toplumsal Sonuçları ve Yeniden Düzenleme Olanakları Üzerine”, Altıncı Kent Kooperatifçiliği Teknik Semineri, 1991, 30 Ekim-3 Kasım, s.128-146.

97.___________, “Kentsel Toprak Rantlarının Kamuya Aktarılması İçin Çağdaş Bir Mülkiyet Anlayışına Doğru”, Kent Kooperatifçiliği, Sayı:212223, (1991 Kasım-1992 Ocak): 12-15.

98.___________, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Nafia Programları ve Teknoloji Gelişimi Üzerine”, Ekonomi ve Toplum, Sayı:3, (1991, Kasım): 1-55.

99.___________, “Dünyanın Yeniden Yapılanmasında Üçüncü Dünya Güney Olurken”, Marksizm ve Gelecek, Sayı:5, (1991, Kasım): 40-47.

100.___________, “Türkiye’nin Son Otuz Yıllık Planlama Deneyinin Kuram Uygulama İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi”, 15.Dünya Şehircilik Günü Türkiye 3.Şehircilik Kongresi Türkiye’de Şehirciliğin Gelişiminde Son 30 Yılın Değerlendirilmesi, İstanbul, 1991, 6-7-8 Kasım, s.17-25.

MAKALELER

101.___________, “Proje Demokrasisi Kavramı Üzerine”, Ankara Bülteni, Sayı:1991/9, (1991, Aralık): 2.

102.___________, “Dünya Yeniden Yapılanırken Gelişmekte Olan Ülkelerin İzleyebileceği Strateji Üzerine”, Endüstri Mühendisliği, Cilt:3, Sayı:16, (1991, Aralık): 6-7.

103.___________, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasından 27 Mayıs 1960 İhtilaline Kadar Türkiye’de Belediyecilik Deneyimi”, Özerk Yerel Yönetim, Sayı:7, (1991, Aralık): 22-24.

104.___________, “Kentlerde Büyük Projelerin Meşruiyetinin Kurulması ve Yönetimi Üzerine”, Yeni Hükümet ve Yerel Yönetimlerin Yeni Hükümet’ten Beklentileri Semineri, İstanbul: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1991, s.14-15.

105.___________, “Nineteenth Century Transformation of İstanbul Metropolitan Area”, Villes Ottomanes a la Fin de L’Empire, Ed.Paul Dumont, François Georgeon, Paris: L’Harmattan, 1992, s.33-46.

106.___________, “Yeni Bir Belediyeler Yasasının Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Seçmeler”, İller ve Belediyeler, Sayı:555, (1992, Ocak): 2-10.

107.___________, “İcabında Plan”, İstanbul, Sayı:4, (1992, Ocak): 26-37.

108.___________, “Kentsel Topraklarda Mülkiyet Kurumunun Varlığının Toplumsal Sonuçları ve Yeniden Düzenleme Olanakları Üzerine”, Planlama, Sayı:19921, (1992, Ocak-Nisan): 48-58.

109.___________, “Kentleşmede Büyük Projelerin Meşruiyetinin Kurulması ve Yönetimi Üzerine”, İller ve Belediyeler, Sayı:556, (1992, Şubat): 76-80.

110.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “La Haye Türk Haber (İstihbarat) Bürosunun Bir Bildirisi ve Bir Yazısı”, Tarih ve Toplum, Sayı:98, (1992, Şubat): 44-48.

111.Tekeli, İlhan, “İzmir Hinterland İlişkileri”, EgeMimarlık, Sayı:92/34, (1992, Mart-Nisan): 78-83.

112.___________, “Şehircilik ve Konut Bakanlığı’nın Kuruluşu Üzerine Düşünceler”, Prof.Dr. Fehmi Yavuz Anısına 16.İskan ve Şehircilik Haftası, 1992, 12-13 Mart.

113.___________, “İstanbullunun Kimliğini Araştırırken… İstanbullu Sizsiniz”, İstanbul, Sayı:2, (1992, Nisan): 11-14.

114.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 19.Yüzyılın İkinci Yarısında Nafia Programları ve Teknoloji Gelişimi Üzerine”, Toplum ve Ekonomi, Sayı:3, (1992, Nisan): 27-56.

115.Tekeli, İlhan, “Modernizm ve Postmodernizm Kavramları Üzerine”, Gösteri, Modernizm ve Türkiye Eki, (1992, Mayıs): 5-12.

116.___________, “Uluslararası Yeni Düzen, AT ve Milliyetçilik”, Marksizm ve Gelecek, Sayı:5, 1992, Mayıs): 89-94, Sorular, Yanıtları, s.95-105.

117.___________, “Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler”, Birlik, Yıl:1, Sayı:6, (1992 Haziran): 2-7.

118.___________, “Yüzelli Yılda Toplu Ulaşım”, İstanbul, Sayı:3, (1992, Temmuz): 18-27.

119.___________, “UNDP Beşeri Kalkınma Raporu: Bölgesel Kalkınma Politikaları Üzerindeki Etkileri”, Beşeri Kalkınma Birinci Milli Konferansı Raporu, Ankara: T.C. Hükümeti-UNDP, 1992, 7-8 Eylül, s.50-66.

120.___________, “UNDP’s Human Development Report: Implications for Regional Development Policies”, Report On the First National Human Development Conference, Ankara: Government of Turkey-UNDP, 1992, 7-8 September, s.43-58.

121.___________, “19.Yüzyılda Ege Bölgesi’nde Yerleşme Sisteminin Dönüşümü”, Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu, İzmir: Ege Üniversitesi, 1992, 28 Eylül-2 Ekim.

122.___________, “Grands Projets des Municipalites et Leurs Relations Internationales”, DEIK Bulletin, (1992, Ekim): 8.

123.___________, “Türkiye’de Yerel Yönetim Deneyimi ve Yeni Arayışlar”, Kentsel Gelişme ve Kent Yönetimi Sempozyumu, DEİK-Türk Fransız İş Konseyi, 1992, 19-22 Ekim.

124.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetim Sisteminin Oluşumu ve Dr.M.von der Porten’in Türkiye’deki Çalışmaları”, 3.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara: ODTÜ, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1992, 21-23 Ekim.

125.Tekeli, İlhan, “Dünya Kenti İstanbul”, Görüş, Sayı:6, 1992, Kasım, s.54-58.

126.___________,“Kentleşme-Yeni Boyutlar, Yeni Söylemler”, Kent Kooperatifçiliği Yedinci Teknik Kongresi, Antalya, Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği, 1992, 5-8 Kasım, s.38-44.

127.___________, “Ege Bölgesi’nde Yerleşme Sisteminin 19.Yüzyıldaki Dönüşümü”, Üç İzmir, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1992, Aralık, s.125-144.

128..___________, “Dolmuş”, İstanbul Ansiklopedisi 3, 1993, s.97-98.

129.___________, “Gecekondu”, İstanbul Ansiklopedisi 3, 1993, s.381-385.

130.___________, “Gecekondu Önleme Bölgesi”, İstanbul Ansiklopedisi 3, 1993, s.385.

131.___________, “Harita”, İstanbul Ansiklopedisi 3, 1993, s.556-560.

132.___________, “Önsöz”, Tarih İçinde Muğla, Der. İlhan Tekeli, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1993, s.V-IX.

133.___________, “1923-1950 Döneminde Muğla’da Olan Gelişmeler”, Tarih İçinde Muğla, Der. İlhan Tekeli, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1993, s.114-187.

134.___________, “Mass Transportation in 150 Years”, İstanbul Biannual 92 Selections, 1993, Ocak, s.50-60.

135.___________, “İstanbul İçin Bir Gelişme Stratejisi”, İller ve Belediyeler, Sayı:567, (1993, Ocak): 2-7.

136.___________, “Bir Kentsel Tasarım Kuramının Geliştirilmesi Üzerine”, EgeMimarlık, Sayı:1993/12, (1993, Ocak-Şubat): 53-58.

137.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Türkiye’de Büyük İnşaat Müteahhitlerinin Doğuşunda Cumhuriyetin Bayındırlık ve Demiryolu Programlarının Etkisi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt:20, Sayı:12, (1993, Ocak-Şubat): 207-228.

138.Tekeli, İlhan, “Kentsel Topraklarda Mülkiyet Kurumunun Varlığının Toplumsal Sonuçları ve Yeniden Düzenleme Olanakları Üzerine”, 4.Harita Kurultayı, Ankara: TMMOB.Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 1993, 1-4 Şubat): 217-238.

139.___________, “Postmodernizm Tartışmaları Üzerine Düşünceler”, EgeMimarlık, Sayı:11, (1993, Nisan): 60-64.

140.___________, “Kuramlarda Kent Merkezi”, Merkezi İş Alanı (Kuzey Kesimi) Planlama ve Geliştirme Yarışması (Ankara) Bilgi Kitabı ve Alan Tanıtımı (II), Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1993 Temmuz, s.2-7.

141.___________, “Kazıkiçi Bostanları Alanının Yeniden Yapılanmasının Tasarımı İçin Düşünceler”, Merkezi İş Alanı (Kuzey Kesimi) Planlama ve Geliştirme Yarışması (Ankara) Bilgi Kitabı ve Alan Tanıtımı, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1993 Temmuz, s.44-51.

142.___________, “Türkiye’de Kentlerdeki Kültürel Oluşum Üzerine Düşünceler”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı:367, (1993, Ağustos): 9-12.

143.___________, “Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi”, Kent Kooperatifçiliği, Sayı:44, (1993, Aralık): 10-11.

144.___________,“Konuşma”, ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N.Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 1994 Yılı Bilim Ödülü: Prof.Dr.İlhan Tekeli, 1994, s.33-34.

145.___________,“Önsöz”, ÖZER, Ahmet: GAP ve Sosyal Değişme, D.Ü. GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No.:6, 1994, s.v-vii.

146.___________, “Involuntary Displacement and the Problem of Resettlement in Turkey from the Ottoman Empire to the Present”, Population Displacement and Resettlement Development and Conflict in the Middle East, Ed.Seteney Shami, New York: Center for Migration Studies, 1994, s.202-227.

147.___________, “Kente Karşı İşlenen Suç mu Yoksa Kentlinin Gaspedilen Hakkı mı?”, Humana – Bozkurt Güvenç’e Armağan, Ankara: T.C.Kültür Bakanlığı Başvuru Eserleri, 1994, s.463-473.

148.___________, “Şehir Planlama Mimarlık Mühendislik Üzerine Sürülen Bir Krema Değildir”, Planlama 94, 25.Yıl Özel Sayı, Sayı:11, (1994): 10-22.

149.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Mustafa Celaleddin Bey’in ‘Bir Eyaletin Islah ve İmarı Hakkında Mukaleme’Adlı Risalesi ve 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda İmar Kavramının Gelişimi Üzerine Düşünceler”, XI.Türk Tarih Kongresi’nden Ayrı Basım, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994, s.1469-1492.

150.Tekeli, İlhan, “Giriş”, Kent, Planlama, Politika, Sanat Tarık Okyay Anısına Yazılar (Birinci Kitap), Der.İlhan Tekeli, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 1994, s.v-x.

MAKALELER

151.___________, “Kentsel Haklar, Karşılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye”, Kentsel Haklar, Karşılaştırmalı Bir Çerçevede Türkiye, Der.Mete Tunçay, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi i (WALD) İnsan Hakları Serisi, 1994, s.25-33.

152._________, “Urban Rights, Turkey in a Comparative Perspective”, Urban Rights, Turkey in a Comparative Perspective, Ed.Mete TUNÇAY, İstanbul: World Academy for Local Government and Democracy (WALD) Human Rights Series, 1994, s.25-33.

153.___________, “İnsan Haklarının Yerleşmeye ve Mekana İlişkin Boyutları Üzerine”, İnsan Çevre Kent, Ed. Ferzan Yıldırım, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayınları, 1994, s.15-26.

154.___________, “Reading of HABİTAT II Agenda As A New Ethics, Settlements of A Globalized World”, The Turkish Construction Industry for A Surer World, İstanbul: Yapı Bilgi İletişim Ltd.Şti., 1994, s.22-31.

155.___________, “Geleceğin İstanbul’u”, İstanbul, Sayı:8, (1994, Ocak): 114-116.

156.___________, “Kente Karşı İşlenen Suç mu Yoksa Kentlinin Gaspedilen Hakkı mı?”, EgeMimarlık, Sayı:12, (1994, Ocak): 24-27.

157.___________, “Türkiye’de 1923-1950 Dönemi Mimarlığının Toplumsal Siyasal Bağlamı”, Bir Başkent’in Oluşumu, Ankara 1923-1950, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları, 1994, Şubat, s.19-22.

158.___________, “Eskişehir Sanayi Odası: Farklı Bir Ses”, Eskişehir Sanayi Odası 25. Yıl Özel Sayı No:267, (1994, Mart): 23-24.

159.___________, “Soğuk Savaştan Sıcak Barışa Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye”, İstanbul: Alan Yayıncılık: 142, Güncel Sorunlar Dizisi: 26, 1994, Nisan, s.189-211.

160.___________, “Tasarımcının Özgürlüğü mü Yoksa İktidar Arayışı mı?”, Mimarlık, Sayı:257, (1994, Nisan): 24.

161.___________, “The Patron-Client Relationship: Land Rent Economy and the Experience of “Urbanization Without Citizens”, The Urban Experience A People-Environment Perspective13th Conf.of the Intern.Assoc.for People-Environment Studies, Ed. Neary, Symes, Brown, London: E and FN Spon, 1994, 13-15 Temmuz.

162.___________, “Toplumsal Tarih Yazımı Metodolojisi Üzerine”, Kent Tarihçiliği, Kent Tarihleri Atölyesi, İstanbul: Toplu Konut İdaresi, Tarih Vakfı Yayınları, 1994, Ağustos, s.16-24.

163.___________, “The Patron Client Relationship, Urban Rent Economy and the Experience of “Urbanization Without Citizens”, Planning for a Broader Europe VIII.Aesop Congress, Proceedings Vol:4, İstanbul: Yıldız Technical University Faculty of Architecture No:MF SBP 940619, 1994, 24-27 Ağustos, s.447-454.

164.___________, “Bir Ülkede Konut Sorunun Yanlış Tanımlandığı Yolunda Kuşkular Belirdi mi Konut Sorunu Çözüme Yaklaşmış Demektir”, Mimarlık, Yıl:32, Sayı:260, (1994, Kasım): 27-28.

165.___________, “Ankara’nın Başkentlik Kararının Ülkesel Mekan Organizasyonu veToplumsal Yapıya Etkileri Bakımından Genel Bir Değerlendirilmesi”, Ankara Ankara, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1994, Kasım, s.143-160.

166.___________, “Ankara’da Tarih İçinde Sanayinin Gelişimi ve Mekansal Farklılaşması”, Ankara Ankara, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1994, Kasım, s.171-200.

167.___________, “Üniversite Üzerinde Bir Kez Daha Kunuşurken”, Birikim, (1994 Kasım): 36-41.

168.___________, “Yerel Yönetimlere Farklı Bir Yaklaşım: Siyasal Gücün Mekansal Paylaşımı”, Türkiye Sorunlarına Çözüm Arayışları, Pera Palas Toplantılarından Seçmeler 1987-1994, Yay.Haz. Mehmet Kabasakal, İstanbul: Boyut Kitapları, 1995, s.53-72.

169.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ondokuzuncu Yüzyılda Araba Teknolojisinde ve Karayolu Yapımındaki Gelişmeler”, Çağını Yakalayan Osmanlı İlim Tarihi Kaynakları ve Araştırmaları Serisi, No.6, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul: IRCICA İlim Tarihi Kaynakları ve Araştırmaları Serisi, 1995, s.395-440.

170.Tekeli, İlhan, “The Patron-Client Relationship, Land-Rent Economy and the Experience of ‘Urbanization Without Citizens’“, Space and Society, Taipei, (1995).

171.___________, “Kentin Biçimlenişi ve Kapital Birikim Süreçleri”, Planlama, Sayı:12, (1995, Ocak-Haziran): 3-4.

172.___________, “Bir Modernite Projesi Olarak Türkiye’de Kent Planlaması”, EgeMimarlık, Yıl:5, Sayı:16, (1995, Şubat): 51-55.

173.___________, “Populist Politikalar, Kentsel Rant Ekonomisive Vatandaş Oluşturmayan Kentleşme Deneyi”, Ada Kentliyim, Yıl:1, Sayı:1, (1995, 15 Şubat): 70-74.

174.___________, “HABİTAT II’nin Gündemini Oluşturan Temel Kavramların İrdelenmesi”, Mimarlık, Sayı:262, (1995, Mart): 11-14.

175.___________, “Tarih Yazımında Kuram ve Dilin Kullanımı Üzerine”, Toplumsal Tarih, (1995, Mayıs): 6-10.

176.___________, “Toplum, Sanat ve Bağlam Bağımlılık Üzerine”, “On Society, Art and Context Dependence”, Sanat ve Tabular – Art and Taboos, Ankara: Sanart, 1995, Mayıs, s.242-256.

177.___________, Postmodern Durum, Kültürel Parçalanma ve Demokrasi, Demokratik Toplum Yapısında Kültür ve Parçalanma Oturumu, Sunuş: Murat Belge, Kimlik Sınırsallık Mekan Sempozyum Bildiri Metinleri, Ankara: Sanart Görsel Sanatları Destekleme Derneği, 1995, Mayıs, s.61-65.

178.___________, “Küreselleşen Dünyada Tarih Öğretiminin Amaçları Ne Olabilir?”, Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995, Haziran, s.34-42.

179.___________, “Teoman Öztürk’ü Anarken”, Teoman Öztürk Bir Dava Adamı, Ankara: Mimarlar Odası Yayınları, 1995, Temmuz, s.64-65.

180.___________, “HABİTAT II’nin Gündemini Oluşturan Temel Kavramların İrdelenmesi”, Teknik Bülten, Sayı:14, (1995, Temmuz): 10-15.

181.___________, “Geç Aydınlanan Bir Ülkede Erken Aydınlananların İkilemi ve Popülizm”, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, İstanbul: Bağlam Yayınları 87, 1995, Temmuz, s.399-404.

182.___________, “The Growth of Big Agglomerations, A World Wide Challenge” FIDIC Forum I, FIDIC Annual ConferenceForum-Workshop Papers, İstanbul, 1995, Ağustos, s.1-17.

183.___________, “Kentler İçin Öncelikli Performans Ölçütü; Yaşam Güvenliği”, Ada Kentliyim, Sayı:3, (1995, Ağustos): 62-64.

184.___________, “Tuluği Sönmez’in Duyarlılığı”, Ada Kentliyim, Yıl:1, Sayı:3, (1995, 15 Ağustos-15 Kasım): 4-7.

185.___________, “Birleşmiş Milletler Konferanslarının Yapısal Sınırları, İç Gerilimleri, Konferanslar Arası İşbölümü ve Habitat II”, Mimarlık, Sayı:266, (1995, Kasım): 12-17.

186.___________, “Kent Yönetimlerinin Gündeminden Düşmeyen Konu: Ekmek Fiyatları”, Ada Kentliyim, Sayı:4, (1995, 15 Kasım): 68-69.

187.___________, “Sosyal bilimcilerin performans değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri tartışmaya açmak”, Toplum ve Bilim, Sayı:95, (1995, Kış): 159-171.

188.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Aydın Cenub Mıntıkası Heyet-i Merkeziyyesinin Kongre Mukarreratıyla Nizamnamelerini Mübeyyin Risale Üzerine”, Uluslararası İkinci Atatürk Sempozyumu Cilt 1, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 1996, s.155-231

189.Tekeli, İlhan, “1980’lerde Yetersiz Kalan Kentleşme Kavramı”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 13 – Yüzyıl Biterken, Ankara: İletişim Yayınları, 1996, s.804-806.

190.___________, “Yetmiş Yıl İçinde Türkiye’nin Konut Sorununa Nasıl Çözüm Arandı?”, Konut Araştırmaları Sempozyumu Konut Araştırmaları Dizisi:1, Ankara: T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1996, s.1-13.

191.___________, “Sunuş”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, İstanbul:Tarih Vakfı Yayınları, 1996, s.XVII-XVIII,

192.___________, “Konut Tarihi Yazıcılığı Üzerine Düşünceler”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1996, s.6-14.

193.___________, “Sunuş”, Dünya Kenti İstanbul, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1996, s.XIX-XX.

194.___________, “Habitat II İstanbul Konferansı Üzerine”, Çevre ve Mühendis, Sayı:11, 1996, s.13.

195.___________, “Sunuş”, Sönmez, Tuluği: Toprak Mülkiyeti Açıklamalı Sözlük, Ankara: Yayımevi A.Ş., 1996, s.I.

196.___________, “Türkiye’de Çoğulculuk Arayışları ve Kent Yönetimi Üzerine”, Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne, Ed. F.Bayramoğlu Yıldırım, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Yayınları, 1996, s.15-29.

197.___________, “Osmanlı İmparatorluğunda Kent Planlama Pratiğinin Gelişimi ve Kültürel Mirasın Korunmasındaki Etkileri”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler, İstanbul: İlke Yayınları, 1996, s.355-374.

198.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “The Public Works Program and the Development of Technology in the Ottoman Empire in the Second Half of the Nineteenth Century”, Turcica, Sayı:28, (1996): 195-235.

199.Tekeli, İlhan, “İstanbul’da Planlama Deneyimleri”, Mimari Mirasın Bugünü, İstanbul, Süleymaniye ve Mostar, İstanbul: Research Center for Islamic History, Art and Culture, Organization of the Islamic Conference, 1996, s.129-132.

200.___________, “İstanbul’s Planning Experience”, The Architectural Heritage Today, İstanbul, Süleymaniye and Mostar 2004, İstanbul: Research Center for Islamic History, Art and Culture, Organization of the Islamic Conference, 1996, s.129-132.

MAKALELER

201.___________, “Kaliteli Kentsel Çevre İçin Yedi Önlem”, Ada Kentliyim, Sayı:5, (1996, Ocak): 8-70.

202.___________, “Tarih Yazıcılığı ve Öteki Kavramı Üzerine Düşünceler”, Defter, Sayı:26, (1996 Kış): 105-114.

203.___________, “Habitat II İstanbul Konferansı Yeni Bir Yerleşme Yönetimi Ahlakı Getiriyor”, Bilim ve Teknik, Sayı:339, (1996, Şubat): 8-9.

204.___________, “Nasıl Bir İller Bankası Tartışmaları Üzerine Düşünceler”, Ada Kentliyim, Sayı:6, (1996, Haziran-Ağustos): 72-73.

205.___________, “Sosyal Demokrasi’nin Söylemini Yeniden Kurması Üzerine Düşünceler”, Sosyal Demokrat Değişim, (1996, Mart-Nisan): 63-78.

206.___________, “Habitat II İstanbul Konferansından ne Tür Beklentiler Gerçekçidir?”, Yeni Türkiye, Sayı:8, (1996, Mart-Nisan): 68-73.

207.___________, “Habitat II’nin Sıcak Konusu Konut Hakkı”, Yeni Türkiye, Sayı:8, (1996, Mart-Nisan): 140-148.

208.___________, “Yaşanabilirlik”, İstanbul, Sayı:18, (1996, Nisan): 58-60.

209.___________, “On the Use of Theory and Language in History Writing”, Studies in Urban History-Kent Tarihi Çalışmaları, Ed. S.Aktüre, E.Ünlü, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ara-Yayınları, 1996, Nisan, s.209-224.

210.___________, “Tarih Yazımında Kuram ve Dilin Kullanımı Üzerine”, Studies in Urban History-Kent Tarihi Çalışmaları, Ed. S.Aktüre, E.Ünlü, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ara-Yayınları, 1996, Nisan, s.224-236.

211.___________ (Çev. Zeynep Yenice), “Some Thoughts on Different Conservation Approaches”, Planlama, June 1996-Special Edition 2, An English Collection, (1996, Haziran) 45-48.

212.___________, “Habitat II İstanbul Konferansı’nı Yeni Bir Kent Yönetimi Ahlakı Olarak Değerlendirmek”, Sosyal Demokrat Değişim, Sayı:3, (1996, Temmuz-Ağustos): 55-62.

213.___________, “Yönetim Kavramı Yanısıra Yönetişim Kavramının Gelişmesinin Nedenleri Üzerine”, Sosyal Demokrat Değişim, Sayı:3, (1996, Temmuz-Ağustos): 46-55.

214.___________, “Yerel Habitat Gündemlerinin Geliştirilmesi Üzerine”, Konutbirlik, Sayı:147149, (1996, Ağustos-Ekim): 18-24.

215.___________, “Katılımdan Beklentilerimiz Zaman İçinde Değişiyor”, Ada Kentliyim, Sayı:7, (1996, Eylül-Kasım): 58-60.

216.___________, “Bir Demokrasi Projesi Olarak Yerel Habitatlar”, Ada Kentliyim, Sayı:8, (1996 Aralık-1997 Şubat): 86-92.

217.___________, “Citizens, New Technologies and Ethics”, Cities Fit for People, Ed. Üner Kırdar, New York: United Nations, 1997, s.381-393.

218.___________, “Türkiye Bağlamında Modernite Projesi ve İslam”, Türk-İş Yıllığı ‘97,1990’ların Bilançosu (Değerlendirme Yazıları) (2.Cilt), Ankara: Türk-İş Araştırma Merkezi, 1997, s.412-451.

219.___________, “Önsöz”, Erder, Sema: Kentsel Gerilim, Ankara: UM:AG Yayınları, 1997, s.9-11.

220.___________, “Siyasal Sistemi İçten Yargılamak Ya da Yozlaşma”, Yeni Türkiye, Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı, Yıl:3 Sayı:13, (1997, Ocak-Şubat): 692-699.

221.___________, “Bir Seminerin Düşündürdüğü Farklı bir Yaklaşım”, EgeMimarlık, Sayı:22, (1997, Ocak): 26-27.

222.___________, “Bir Demokrasi Projesi Olarak Yerel (Bölge) Planlama”, Planlama, Sayı:15, (1997, Ocak): 11-17.

223.___________, “Plancının Meşruiyetini Oluşturmakta Etik Sorunlar”, EgeMimarlık, Sayı:23, (1997): 21-26.

224.___________, “Ulusçu Tarih Yazımı Üzerine”, Toplumsal Tarih, Sayı:42, (1997 Haziran): 47-52.

225.___________, “Yerel Demokrasi İçin Kamu Alanı Oluşturmak Gerekir”, Ada Kentliyim, Sayı:10, (1997, Haziran-Ağustos): 64-66.

226.___________, “Türkiye’de İç Göç Sorunsalı Yeniden Tanımlanma Aşamasına Geldi”, Türkiye’de İç Göç Konferansı, Bolu-Gerede, Tarih Vakfı Yayınları, 1997, 6-8 Haziran, s.7-22.

227.___________, “Artık Yurttaşlık Bilgisi Kitabına Hapsolmayan Yurttaşlık”, Ada Kentliyim, Sayı:12, (1997 Eylül): 65-68.

228.___________, “75.Yıl Cumhuriyet Geçitleri ve Cumhuriyet Şenlikleri Örgütlenmesi Hazırlık Çalışmaları – Kuramsal Çerçeve”, Çoğaltılmış, 1997, Kasım.

229.___________, “Planlama”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 3.Cilt, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 1998, s.1487-1489.

230.___________, “Kentleşme”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 2.Cilt, İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 1998, s.993-996.

231.___________, “Sunuş”, “Öndeyiş”, “Sondeyiş”, Üç Kuşak Cumhuriyet, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s.12-16, 154.

232.___________, “Sunuş: Cumhuriyet’in 75.Yılında Sinema ve Tarih Buluşması”, 1.Uluslararası Sinema-Tarih Buluşması, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s.12.

233.___________, “Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye’de Kent Planlaması”, Türkiye’de Modenleşme ve Ulusal Kimlik, Ed. S.Bozdoğan, R.Kasaba, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, s.136-153.

234.___________, “Plancının Meşruiyetini Oluşturmada Etik Sorunlar”, 1. Planlama Kongresi Planlamanın Meşruiyeti ve Plancıların Konumları, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1998, s.17-25.

235.___________, “Tarihyazıcılığı ve Öteki Kavramı Üzerine Düşünceler”, Tarih Eğitimi ve Tarihteki “Öteki” Sorunu, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, s.1-7.

236.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Yumağı Bir Başka Uçtan Başlayarak Çözmek Ya da Ege’de Direnişin Önemi Üzerine”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, s.320-336.

237.Tekeli, İlhan, “Kent Planlaması ve Kent Araştırmaları”, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Bilim “Sosyal Bilimler – II”, Ankara: TÜBA Yayınları, 1998, s.97-161.

238.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “T.C. Merkez Bankasının Kuruluşu”, 75 Yılda Paranın Serüveni, İstanbul: Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s.195-201.

239.Tekeli, İlhan, “Küreselleşen ve Moderniteyi Aşan Dünya Artık Temsili Demokrasi ile Yetinemiyor”, Yeni Türkiye, Sayı:19, (1998, Ocak-Şubat): 429-437.

240.___________, “Türkiye’de Konut Politikaları”, Arredamento Mimarlık, 1998/3, (1998, Mart): 70-74.

241.___________, “Bir Toplumsal Anlatım ve Katılım Biçimi… Şenlikler”, Ada Kentliyim, Sayı:13, (1998, Mart, Nisan): 52-57.

242.___________, “A New Mode of Representation and New Ethicsfor Settlement in a Globalized World”, Forum II: Architectural Education for the 3rd Millenium, Gazimagusa: İstanbul Technical University-Eastern Mediterranean University, 1998, 22-24 Nisan, s.7-17.

243.___________, “İstanbul Gerçeği İçin Kaygılanma Biçimleri”, İstanbul, Sayı:26, (1998, Temmuz): 20-29.

244.___________, “Mimarlık Ne Tür Bir İktidar Bölüşme Talebi İçeriyor?” Mimarlık ve Politika Dosyası, Arredamento Mimarlık, Sayı:100+5, (1998, Temmuz, Ağustos): 76-79.

245.___________, “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Türkiye İş Bankası ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, 1998, Eylül, s.1-25.

246.___________, “Cumhuriyetin Olanaklarının Değerlendirilmesi Üzerine”, Yeni Türkiye, Sayı:2324, (1998, Eylül-Aralık): 1056-1059.

247.___________, “Atatürk Türkiyesi’nde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması”, Arredamento Mimarlık, Sayı:100+7, (1998, Ekim): 61-63.

248.___________, “Cumhuriyetin Çağdaşlaşma Projesinin Yerleşme Boyutu Üzerine Bir Değerlendirme”, İktisat Dergisi, Sayı:383, (1998, Ekim): 38-42.

249.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Kent Planlamasına Geçişte Bir Aşama Olarak 27 Kasım 1860 Tarihli Tahrir-i Nüfus ve Emlak’a Dair Nizamname”, XIII.Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999, 4-8 Ekim, s.175.

250.Tekeli, İlhan, “Toplum Bilimlerin Önünü Açmaya İnsan Modellerini Tartışarak Başlamak”, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek Sempozyum Bildirileri, İstanbul: Metis Yayınları, 1998, Kasım, s.13-34.

MAKALELER

251.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Cumhuriyet Halk Fırkası Zabıtlarından Cumhuriyetin Demiryolu Politikası”, Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış Uluslararası Kongresi Bildiri Özetleri, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s.99.

252.Tekeli, İlhan, “Uluslaşma Süreçleri ve Ulusçu Tarih Yazımı Üzerine”, Tarih ve Milliyetçilik I.Ulusal Tarih Kongresi Bildiriler, Mersin: Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999, s.121-138.

253.___________, “Characteristics of Coastal Settlements on Basis of their Specific Position at the Intersection of Land and Sea, the Conditions of their Sustainability”, Land and Water Integrated Planning for a Sustainable Future XXXIV International Planning Congress, Azores: International Society of City and Regional Planners, Autonomous Region of Azores, 1999, s.59-67.

254.___________, “Bursa’nın Tarihinde Üç Ayrı Dönüşüm Dönemi” (İngilizce Özet), Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700.Yıldönümünde Bursa ve Yöresi Kongresi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 1999, s.7-30.

255.___________, “İnsan Duyumlu Bir Zaman Yorumu Olarak Anytime ve Geleceğe Bakışa Getirdikleri”, Anytime Konferans Bildirileri Kitabı, Ankara: Mimarlar Derneği, 1999, s.234-242.

256.___________, “Cumhuriyetin Eleştirici Konumunun Demokrasinin Geliştirilmesine Katkı Olanakları”, Demokrasi, Kimlik ve Yurttaşlık Bağlamında Cumhuriyet, Haz. Nuri Bilgin, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları, 1999, s.215-219.

257.___________, “Yerel Siyaset ve Demokrasi, Çoğulculuk, Sivil Toplum”, Sivil Toplum İçin Kent, Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri, Demokrasi Kitaplığı, Araştırmalar, Tartışmalar, Deneyimler-1, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, 1999, s.195-233.

258.___________, “Önsöz”, Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel Yönetim, Demokrasi Kitaplığı, Araştırmalar, Tartışmalar, Deneyimler-2, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, 1999, s.7-13.

259.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Türkiye’de Sıtma Mücadelesinin Tarihi”, 70.Yılında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Atatürk’ün Büyük Nutuk’u ve Dönemi, Ankara: ODTÜ Tarih Bölümü, 1999, s.209-259.

260.Tekeli, İlhan, “Sudi İlkorur’un Yaşam Güzergahından Bazı Kesintiler”, Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı- Haberler, (1999): 4-5.

261.___________, “Cevdet Bey’in Oğlu Refik’te Kadroculuğun Üretilemeyişi Üzerine”, Orhan Pamuk’u Anlamak, Der.Engin Kılıç, İstanbul: İletişim, 1999, s.45-50.

262.___________, “Anytime as an Interpretation of Time and Its Prospects for Reflections on the Future”, Anytime, Ed. Cynthia C.Davidson, New York: Anyone Corporation and The MIT Press, 1999, s.226-234.

263.___________, “İnsan ve Çevre”, Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış Uluslararası Kongresi Cilt 2, İstanbul: TÜBA, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Tarih Vakfı, 1999, s.315-319.

264.___________, “The Good City”, Working Papers in Local Governance and Democracy, Sayı:99/1, (1999): 91-95.

265.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Cumhuriyetin Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve Uygulaması”, Bilanço 1923-1998, Cilt 2, İstanbul: TÜBA, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Tarih Vakfı, 1999, s.359-379.

266.Tekeli, İlhan, “If We Become Aware That Rights are Produced by Society, We can Imagine New Modalities of Democracy for the Realization of Pluralistic Societies”, Working Papers in Local Governance and Democracy, Sayı:99/2, (1999): 144-152.

267.___________, “Liberalizmi Ontolojik Kabullerinden Yola Çıkarak Sorgulamak”, Yeni Türkiye, Sayı:25, (1999, Ocak-Şubat): 77-82.

268.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Tarımsal Teknolojide İlk Gelişmeler: İlk Makineleşme”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere Bilanço 98 Yazı Dizisi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, Şubat, s.6-22.

269.___________, “Devletçilik Dönemi Tarım Politikaları (Modernleşme Çabaları)”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere Bilanço 98 Yazı Dizisi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, Şubat, s.43-57.

270.Tekeli, İlhan, “1946 Planı ya da ‘İvedili Sanayi Planı’“, 75 Yılda Çarklardan Chip’lere Bilanço 98 Yazı dizisi, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, Şubat, s.154-157.

271.___________, “Kurum Tarihi Yazımında Bir Aşama Olarak Emlak Bankası Tarihi”, Emlak Bankası 1926-1998, Ed. M.Güvenç, O.Işık, İstanbul: Emlak Bankası, 1999, Nisan, s.xi-xii.

272.___________, “Değişenin Değiştirme Zorunluluğu Var mı?”, 75 Yılda Değişen Yaşam Değişen İnsan Cumhuriyet Modaları, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, Haziran, s.31-32.

273.___________, “Cumhuriyetten Sonra Yüksek Öğretimin Örgütlenmesindeki Gelişmeler”, Toplum ve Hekim, Cilt:14, Sayı:4, (1999, Ağustos): 277-282.

274.___________, “Demokrasinin ve Eğitimin Varsayımlarının Birbirine Karşı Oluşturdukları Koşullar Üzerine”, Düşün, 10.Yıl Özel Sayısı, (1999, Güz): 47-50.

275.___________, “Toplumların Hak Üretme Kapasitesine Sahip Olduklarının Farkında Olmasının Anayasa Tartışmalarına Getirebilecekleri Üzerine”, Yeni Türkiye, Demokratikleşme ve Yeni Anayasa Özel Sayısı-II,  Sayı:29, (1999, Eylül-Ekim): 488-497.

276.___________, “Önsöz”, Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması, İstanbul: Friedrich Ebert Stiftung, Tarih Vakfı Yayınları, 2000, s.v-vii.

277.___________, “Reform Düşüncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Reformları Üzerine Çözümlemeler”, Türkiye’de Devlet Denetiminde Reformlar ve Başarılarının Değerlendirilmesi, Koord. M.Tınaz Titiz, İstanbul: TESEV, 2000, s.75-100.

278.___________, “16.Yüzyılda Akdeniz ve Kıyılarında Deniz Güçlerinin Siyasal ve Mekansal Örgütlenmesinde Osmanlı Örneği”, 14.CIEPO Uluslararası Türk İncelemeleri Sempozyumu Bildiri Özetleri, İzmir: İzmir, Ege, Dokuzeylül ve Manisa Celal Bayar Üniversiteleri, 2000, s.62.

279.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Osmanlı İmparatorluğu’nun I.Dünya Savaşındaki Ekonomik Düzenlemeler İçinde İaşe Nezareti ve Kara Kemal Bey’in Yeri”, XII. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler III.Cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2000, s.1157-1189.

280.Tekeli, İlhan, “Tarih Yazımında Gündelik Yaşam Tarihçiliğinin Kavramsal Çerçevesi Nasıl Genişletilebilir?”, Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2000, s.42-61.

281.___________, “Büyük Projelerin Geliştirilmesinde ve Uygulanmasında Tarih Boyutu”, Zeugma Yalnız Değil, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2000, s.170-173.

282.___________, “Ankara’nın Başkentlik Kararının Ülkesel Mekan Organizasyonu ve Toplumsal Yapıya Etkileri Bakımından Genel Bir Değerlendirilmesi”, Tarih İçinde Ankara (2.Baskı, Der.A.T.Yavuz), Ankara: ODTÜ Ankaralılar Vakfı, 2000, s.317-335.

283.___________, “Kent Yoksulluğu ve Modernite’nin Bu Soruya Yaklaşım Seçenekleri Üzerine”, Yoksulluk, İstanbul: TESEV, 2000, s.139-161.

284.___________, “Değişmenin Sosyoloğu: Mübeccel Belik Kıray”, Mübeccel Kıray İçin Yazılar, İstanbul: Bağlam Yayınları Armağan Dizisi, 2000, s.9-41.

285.___________, “Gündelik Yaşam Üzerine Düşünceler”, Mübeccel Kıray İçin Yazılar, İstanbul: Bağlam Yayınları Armağan Dizisi, 2000, s.339-355.

286.___________, “Türkiye’de İlköğretim ve  Liselerde Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması Konusunda Bir Kavramsal Çerçeve”, Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması, İstanbul: Friedrich Ebert Stiftung, Tarih Vakfı, 2000, s.8-40.

287.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Küreselleşme Ulus-Devlet Etkileşimi Bağlamında AB-Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması”, Doğu Batı, Sayı:10, (2000, Şubat-Nisan): 113-139.

288.Tekeli, İlhan, “Jede Verlagerung der EU-Grenzen schafft neue Beitrittskandidaten”, www.boell.de 2000/2, Heinrich Böll Stiftung, 2000, Şubat, s.23.

289.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Küreselleşme, Ulus-Devlet Etkileşiminde Türkiye-AB”, Türkiye Sorunları, Yay.Haz.Ali Nejat Ölçen, Sayı:35, (2000, Nisan): 44-56.

290.Tekeli, İlhan, “Görgü, Birikim ve Yaşam Yerleri”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Sayı:2, (2000, Mayıs-Haziran): 19.

291.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Türkiye-AB İlişkilerinde Ulus-Devletini Koruma Arayışı” (yazının devamı), Türkiye Sorunları, Yay.Haz.Ali Nejat Ölçen, Sayı:36, (2000, Haziran): 45-52.

292.Tekeli, İlhan, “Gelişen ve Saygınlığını Koruyabilen Bir Sivil Toplum Alanının Oluşma Koşulları Üzerine Düşünceler”, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yasalar-Etik-Deprem, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2000, Haziran, s.111-115.

293.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Karayollarının Gelişmesi Üzerine Uluslararası Bir Karşılaştırma Çerçevesi”, Mülkiye, Sayı:223, (2000, Temmuz-Ağustos): 59-73.

294.Tekeli, İlhan, “Türkiye Çevre Tarihçiliğine Açılırken”, Türkiye’de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2000, Ekim, s.1-13.

295.___________, “Kuramsal Bir Çözümleme ve Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Reformları”, Görüş, (2000, Kasım): 48-55.

296.___________, “Sunuş”, Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2000, Aralık, s.8-11.

297.___________, “Avrupa Birliğine Uyum Sürecindeki Türkiye’den Bir Bakış”, Avrupa Birliği Süreci ve Planlama, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2001, s.45-51.

298.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Cumhuriyetin Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve Uygulaması”, Kebikeç, Sayı:11, (2001): 125-164.

299.Tekeli, İlhan, “Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler”, Cevat Geray’a Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 2001, s.729-746.

300.___________, “Gelecek Kurguları”, Mimarlık Kültürü Dergisi, Sayı:XXI, (2001, Ocak-Şubat): 152-158.

MAKALELER

301.___________, “Her Geçen Gün Geleceği Yeniden Yaratıyor ve Yeniden Kavrıyoruz”, XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Sayı:6, (2001, Ocak-Şubat): 152-157.

302.___________, “Dünya Kenti Olma Süreci İçinde Akımlar Mekanını Yeniden Biçimlendiren İstanbul”, İstanbul, Sayı:37, (2001, Nisan): 88-94.

303.___________, Ütopya Üzerine Söyleşi, Arredamento Mimarlık, 2001/5, (2001, Mayıs): 77-80.

304.___________, “1980’lerden Günümüze Türkiye’nin Dinamikleri ve Sosyo Kültürel Değişimler”, İktisat Dergisi, Sayı:413, (2001, Mayıs-Haziran): 159-164.

305.___________, “The Characteristics of Coastal Settlements at the Intersection of Land and Sea and the Conditions of their Sustainability”, Petites Villes Cotieres Historiques: Developpement Urbain Equilibre entre Terre, Mer et Societe, Saida, Liban: Actes du Seminaire International, 2001, 28-31 Mayıs, s.77-86.

306.___________, “Gecenin İstanbul’u”, İstanbul, Sayı:38, (2001, Temmuz): 62-66.

307.___________, “STK’lar ve Tarih”, Toplumsal Tarih, Sayı:93, (2001, Eylül): 16-18.

308.___________, “İstanbul’u Bilmek Üzerine Düşünceler”, İstanbul, Sayı:39, (2001, Ekim): 41-46.

309.___________, “Bireyin Yaşamı Nasıl Tarih Oluyor?”, Toplumsal Tarih, Sayı:95, (2001, Kasım): 13-20.

310.___________, “Küreselleşen Dünyaya AB Kanalıyla Eklemlenecek Türkiye’de Kent Planlamasının Yeniden Kavramsallaştırılması İçin Bir Tartışma”, Avrupa Birliği’nde Mekan Planlama Stratejileri – Ekonomik ve Ekolojik Perspektifler, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002, s.62-68.

311.___________, “Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı”, Modernleşme ve Batıcılık, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce,  Ed. U.Kocabaşoğlu, İstanbul: İletişim, 2002, s.19-42.

312.___________, “Selçuklu Döneminde Türkleşmesi Sonrasında Ankara’nın Gelişmesi”, Ankara Mimarlık Rehberi, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, Türk Serbest Mimarlar Müşavirler Derneği, 2002, s.1-7.

313.___________, “Ankara After the Turkish Conquest”, Ankara Architectural Guide, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, Türk Serbest Mimarlar Müşavirler Derneği, 2002, s.8-13.

314.___________, “Yaratıcı ve Çağdaş Bir Tarih Eğitimi İçin”, Toplumsal Tarih Dergisi 100 Sayı Armağanı, (2002): 1-39.

315.___________, “Bilgi Toplumuna Geçerken Farklılaşan Bilgiye İlişkin Kavram Alanı Üzerine Bazı Saptamalar”, Bilgi Toplumuna Geçiş Sorunlar/Görüşler, Yorumlar/Eleştiriler ve Tartışmalar, Ankara: TÜBA Yayınları, 2002.

316.Tekeli, İlhan, İlkin, Selim, “Küreselleşen Dünyada AB-Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması”, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları Cilt 17, 2002, s.187-196.

317.Tekeli, İlhan, “The Interpretation of the Relations Between the European Union and Turkey in a Globalizing World”, The Turks, Ankara: Yeni Türkiye Publications Vol.5, 2002, s.343-355.

318.___________, “Türkiye Kent Planlamasının Kurumsallaşmasını Yeniden Düzenlerken Düşünmesi Gerekenler”, Planlama, 20021, (2002, Ocak): s.4-11.

319.___________, “Dünyaya Eklemlenmekte İzmir Neden Geri Kaldı?”, İzmir Kent Kültürü Dergisi, Sayı:5, (2002, Şubat): 6-17.

320.___________, “Geleceğinin Kestirilemezliğinin Farkına Varılması Planlama Düşüncesini Nasıl Etkiliyor?”, Krizin Gölgesinde Yeni Bir Dünyaya Doğru, İstanbul: Araştırmacılar, 2002, Şubat, s.113-126.

321.___________, “Hergün Yeniden Keşfedilen Atatürk”, Düşün, Sayı:14, (2002, Bahar): 14-18.

322.___________, “Önsöz”, Haldun Özen’e Armağan, Ankara: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 2002, Mart, s.7-8.

323.___________, “1. Milli Fiziki Plan Semineri ve Sonrası”, 1968’den 21. Yüzyıla Ulusal Fiziki Planlama Semineri, Ankara: Mimarlar Odası Genel Merkezi, 2002, Nisan, s.9-19.

324.___________, “İstanbul Dergisi 10 Yılda Ansiklopedik Bir Bilgi Birikimi Sağladı”, İstanbul, Sayı:41, (2002, Nisan): 43-46.

325.___________, “Ötekileşme ve Ötekileştirme Ekseninde Tarihte Avrupa-Türkiye İlişkileri”, Toplumsal Tarih, Sayı:100, (2002, Nisan): 2-3.

326.___________, “Türkiye’de Kentlerde Izgara Plan Anlayışı Neden Etkili Olamadı?”, Arredamento Mimarlık, Sayı 100+47, (2002, Mayıs): 61-63.

327.___________, Coğrafya Camiasının Birikimini Dışlamadan Bugünkünden Çok İleri ve Öğrencilere Zevkli Gelecek Bir Coğrafya Müfredatı Önerisi, İstanbul: TÜSİAD Görüşleri Dizisi No.6, 2002, Mayıs, s.18-23.

328.___________, Yeni Bir Siyaset Kültürü Üzerine Düşünceler, İstanbul: SODEV, 2002, Mayıs, s.1-27.

329.___________, “Sivil Toplum Kuruluşları ve Araştırma Finansmanı”, Günce, Sayı:23, (2002, Ağustos): 11-12.

330.___________, “Sosyal araştırma ile politika oluşturma bağının kurulması üzerine”, İTÜDergisi/a, Cilt:1, Sayı:1, (2002, Eylül): 45-57.

331.___________, “Paradigm Shift of the Regional Growth Theories Within the Context of Globalization”, Probleme Regionale in Contextul Procesului de Globalizare Simpozion International, Chisinau (Moldova): Academia de Stiinte A Moldovei, 2002, Ekim, s.445.

332.___________, “Stefanos Yerasimos’un TÜBA’da yaptığı konuşma üzerine yanlış okumalar”, Toplumsal Tarih, Sayı:108, (2002, Aralık): 20-22.

333.___________, “Modernite Projesi İçinde Yapıların ve Kentsel Dokuların Korunması Sorunsalı”, Her Dem Yeşil Yapraklı Bir Ağaç, Cevat Erder’e Armağan, Der. Neriman Şahin Güçhan, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2003.

334.___________, “Mekana ve Zamana Eşdeğerde Önem Veren Bir Sosyal Bilimin Gerekliliği Üzerine”, Peyzaj Mimarlığı, 2003/1, (2003, Ocak): 39-47.

335.___________, “Onurlu Yaşam Hakkının Temel Ögelerinden Biri Olarak Düşünce ve İfade Özgürlüğü”, Güzel Yazılar, Sayı:20, (2003, Ocak-Şubat): 42-43.

336.___________, “Local Government in Search of It’s Place Between Political Society and Civil Society”, The 3rd Porto Allegre Forum of Local Authorities World Social Forum, 2003, 21-22 Ocak.

337.Tekeli, İlhan, Gürsel, Yücel ile söyleşi, “Değişen kent çeperleri Saçaklanma, Kentsel Etek, Kırsal Etek”, Mimar.İst, Sayı:8, (2003, Mart):69-79.

338.Tekeli, İlhan, “2023 Yılı Tarih Yazıcılığı Üzerine Düşünceler”, Toplumsal Tarih, Sayı:114, (2003, Haziran): 116-118.

339.___________, “Kentleri Dönüşüm Mekanı Olarak Düşünmek”, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2003, 11-13 Haziran, s.2-8.

340.___________, “Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği”, Toplumsal Tarih, Sayı:115, (2003, Temmuz): 20-22.

341.___________, “Türkiye’de Eğitim Reformu Tartışması İçin Bir Düşünce Çerçevesi”, Özgür Üniversite Forumu, Sayı:23, (2003, Temmuz-Eylül): 162-186.

342.___________, “Üniversiteye Dair Konuşmak”, Toplum ve Bilim, Sayı:97, (2003, Güz): 123-143.

343.___________, “Türkiye’de Eğitim Reformu Tartışması İçin Bir Düşünce Çerçevesi”, Günce, Sayı:27, (2003, Eylül): 9-12.

344.___________, “Dünyada ve Türkiye’de Temsili Demokrasinin Krizini Aşmak İçin Önerilenler Yeterli mi?”, Mehmet Ali Aybar Sempozyumları, Özgürleşmenin Sorunları, Ed. Gündüz Vassaf, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2003, Ekim, s.51-65.

345.___________, “Tarihteki Saptırmaları Tarih İçinden Okumak”, Toplumsal Tarih, Sayı:118, (2003, Ekim): 2-3.

346.___________, “Modernist Meşruiyet Çerçevesinde Hızlı Kentleşme Deneyimi”, 80.Yılında Cumhuriyet’in Türkiye Kültürü Sempozyumu, Ankara: Sanart, 2003, 13-14 Kasım. (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

347.___________, “Türkiye’nin Göç Tarihindeki Değişiklikler”, Uluslararası Göç ve Türkiye, Yeni Eğilimler, Sorunlar ve Çözüm Arayışları Sempozyumu, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Birimi, 2003, 19-20 Aralık. (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

348.___________, “The Institutional Transformation of Universities and It’s Reflection on the Evaluation of the Performance of Social Scientists”, Evaluation of the Performance in Social Sciences, Ed. İlhan Tekeli, Necdet Teymur, Ankara: UNESCO National Committe Publications, 2004, s.3-19.

349.___________, “A Discussion on the Evaluation of the Concept of Sustainability of Cultural Heritage”, Mersin Region Steeped in Ancient History Culture European Union Mozaik Programme, Ed. Emel Erten, Benin Ergenç, Mersin, 2004, s.65-68.

350.___________, “Yerel Siyaset, Demokrasi ve Sivil Toplum”, Kent Gündemi, Sayı:6, (2004, Ocak): 33-36.

MAKALELER

351..___________, “Esat Turak’ın Türk Kent Planlama Tarihi İçindeki Yeri”, Planlama, Sayı:27, (2004, Ocak): 6-11.

352.___________, “The Role of German Scholars in the Formation of City Planning Education and Practice in Turkey”, Exodus des Wissensaften und Literatur, (2004, 9 Şubat), (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı).

353.___________, “Bir Bölge Plancısının Çözmeğe Çalıştığı Sorunun Büyüklüğü Karşısında Yaşadığı İç Huzursuzluğu”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, DPT ve Pamukkale Üniversitesi, 2004, Mart, s.244-262.

354.___________, “Türkiye’nin Yaşadığı Hızlı Kentleşmenin Öyküsünü  Kurmanın Seçeneklerinden Biri”, Mühendislik Mimarlık Öyküleri I, Koord.Mahmut Kiper, Ankara: TMMOB, 2004, Nisan.

355.___________, “Yerleşme Yapısı ve Göç”, Kentsel ve Bölgesel Araştırma Ağı Konferansı, Ankara, 2004, Mart. (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

356.___________, “Avrupa Birliği, Türkiye ve Demokrasi”, Ankara: TÜBA Konferansı, 2004, 22 Nisan. (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

357.Tekeli, İlhan, Pınarcıoğlu, Melih, “Commitment Model for Regional Planning: How to Unlock the Frozen Gears of Stagnant Regions”, Regional Science and Editorial Meeting of European Spatial Research and Policy, Mersin: Mersin University, 2004, 5-9 Mayıs.(Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

358.Tekeli, İlhan, “Yerel Mimarlık Tarihlerinin Yazılma Yolları Üzerine Düşünceler”, A.Alto Modern Culture and the Self, Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2004, 14 Mayıs.(Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

359.___________, “Tek ve Çok Kademeli Demokrasi Kuramlarının Ontolojik Kabulleri Üzerine”, Doğu Batı, Sayı:28, (2004, Ağustos-Ekim): 197-226.

360.Tekeli, İlhan, YÜCE, Rüştü, Altaban, Özcan, Ertuna, Berker, Konya Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Ulaşım Sistemi’ne İlişkin Değerlendirme Raporu, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1989, Mayıs.

361.Tekeli, İlhan, “Şehircilik ve Toplu Konut Bakanlığı’nın Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, Genel Gerekçe”, Şehircilik ve Toplu Konut Bakanlığı Kuruluş Yasası Çalışmaları, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1992, 13-18 Şubat, s.26-29.

362.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Türkiye’de Yerel Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Raporlar Dizisi 1, Temel Amaçlar ve Stratejiler – Aksiyon Önerileri Komisyon Raporu, İstanbul: T.C. Toplu Konut İdaresi, IULA-Emme, 1993, s.1-238.

363.Tekeli, İlhan (Akademik Danış.), Göç Veren Yöreler Bölgesel Gelişim Araştırması, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 1996-26, 1996, Haziran.

364.___________ ( Habitat II Danış. Kurulu Baş.), Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat II, Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı, 1996, Haziran.

365.___________ (Danış. Kurulu Baş.), United Nations Conference on Human Settlements Habitat II, Turkey National Report and Plan of Action, 1996, June.

366.___________ (Bodrum Habitat Danış.), Bodrum Habitat Konferansı İş Programı, 1996, 17-21 Ekim.

367.TÜBA Komisyon Raporu, Türkiye’de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları Proje Raporu, Ankara: TÜBA, 1998, Ekim.

368.Tekeli, İlhan (Araş. Ekibi Baş.), Konut Politikası Geliştirme Çalışması II. Aşama Sonuç Raporu I.Araştırma Raporu, Ankara: Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1999 Mart.

369.___________ (Araş. Ekibi Baş.), Housing Policy Development Study Phase II Final Report I.Research Report, Ankara: Housing Development Administration, Turkish Social Science Association, 1999 Mart.

370.___________ (Araş. Ekibi Baş.), Konut Politikasi Geliştirme Çalışması II.Aşama Sonuç Raporu II.Öneriler Raporu, Ankara: Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1999 Mart.

371.___________ (Araş. Ekibi Baş.), Housing Policy Development Study Phase II, Final Report II.Proposals Report, Ankara: Housing Development Administration, Turkish Social Science Association,

MAKALELER

351..___________, “Esat Turak’ın Türk Kent Planlama Tarihi İçindeki Yeri”, Planlama, Sayı:27, (2004, Ocak): 6-11.

352.___________, “The Role of German Scholars in the Formation of City Planning Education and Practice in Turkey”, Exodus des Wissensaften und Literatur, (2004, 9 Şubat), (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı).

353.___________, “Bir Bölge Plancısının Çözmeğe Çalıştığı Sorunun Büyüklüğü Karşısında Yaşadığı İç Huzursuzluğu”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, DPT ve Pamukkale Üniversitesi, 2004, Mart, s.244-262.

354.___________, “Türkiye’nin Yaşadığı Hızlı Kentleşmenin Öyküsünü  Kurmanın Seçeneklerinden Biri”, Mühendislik Mimarlık Öyküleri I, Koord.Mahmut Kiper, Ankara: TMMOB, 2004, Nisan.

355.___________, “Yerleşme Yapısı ve Göç”, Kentsel ve Bölgesel Araştırma Ağı Konferansı, Ankara, 2004, Mart. (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

356.___________, “Avrupa Birliği, Türkiye ve Demokrasi”, Ankara: TÜBA Konferansı, 2004, 22 Nisan. (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

357.Tekeli, İlhan, Pınarcıoğlu, Melih, “Commitment Model for Regional Planning: How to Unlock the Frozen Gears of Stagnant Regions”, Regional Science and Editorial Meeting of European Spatial Research and Policy, Mersin: Mersin University, 2004, 5-9 Mayıs.(Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

358.Tekeli, İlhan, “Yerel Mimarlık Tarihlerinin Yazılma Yolları Üzerine Düşünceler”, A.Alto Modern Culture and the Self, Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2004, 14 Mayıs.(Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)

359.___________, “Tek ve Çok Kademeli Demokrasi Kuramlarının Ontolojik Kabulleri Üzerine”, Doğu Batı, Sayı:28, (2004, Ağustos-Ekim): 197-226.