İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1984-2004 SÖYLEŞİLERİ

SÖYLEŞİLER

1.Tekeli, İlhan (Yön.), Adam, M., Atauz, A., Günay, B., Acar, E., Altaban, Ö., Yeni İmar Yasası ve Çevre Sorunları Açık Oturumu, Cumhuriyet, Siyaset 85, 1985, 9 Haziran, s.7-9.

2.Tekeli, İlhan ve diğerleri, İmar Affı ve Yeminli Özel Teknik Bürolar Paneli, Ankara: TMMOB Yayını, 1985, Ağustos, s.12-17.

3.Tekeli, İ., Geray, C. (Baş.), Özen, H., Karayalçın, M., Kurtaslan, A., Kentleşmede Topografyanın Önemi Paneli, 1.Topografya Kurultayı, Ankara: Tüm Topograflar Derneği, 1986, Mart, s.97-101.

4.Tekeli, İlhan ve diğerleri, KİT’lerin Ekonomideki Yeri ve Personel Sistemi Açık Oturumu, Denetim, Sayı:4, (1986, Nisan): 3-14.

5.Tekeli, İlhan, Kartal, Kemal, Şenyapılı, Tansı, Dar Gelirlilere Konut Paneli, Dar Gelirlilere Konut Sempozyumu, Ankara: TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü, 1986, Mayıs, s.269-284.

6.Tekeli, İ., Özen, H., Gönenç, G., Taner, Ö., Şaylan, G., Köymen, O., YÖK ve Üniversite Sorunlarının Geçmişi ve Bugünü Açık Oturumu, Yeni Düşün, (1986, Kasım): 10-26.

7.Tekeli, İlhan, Özmenek, Varlık, Aren, Sadun, Açık Oturum: “Seçim Sonuçları: Demokrasi Adına Umut”, Bilim ve Sanat, Sayı:71, (1986, Kasım): 6-11.

8.Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Gencay Şaylan), “SHP’de ideolojik gruplaşma yok”, Cumhuriyet, 1986, 6 Kasım, s.6.

9.Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Gencay Şaylan), “Çoğunluk sistemi klik yaratıyor – Partilerde kliklerin varlık nedeni, varlıklarının kabul edilmemesidir”, Cumhuriyet, 1986, 7 Kasım, s.6.

10.Tekeli, İ., Erim, R., Terzioğlu, T., Özdemir, H., Gönenç, G., Panel: “Şimdi Sıra Tübitak’ta mı?”, Elektrik Mühendisliği, Cilt:32, Sayı:343, (1987, Mayıs): 88-96.

11.Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Faruk Alpkaya), “Osman Nuri Bey Bir İstanbul Efendisi İdi”, Şehir, Sayı:6, (1987, Ağustos): 54-57.

12.Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Dülger, Mehmet, Öngören, Mahmut T., “Türkiye’de İkinci Sınıf Demokrasi İstemiyoruz”, Bilim ve Sanat, Sayı:82, (1987, Ekim): 30-38.

13.Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Serbest Bölgeler”, Mühendis ve Makina, 1987 Sanayi Kongresi Özel Sayısı, Sayı:334, 1987, Kasım, s.27-28.

14.Tekeli, İlhan, Baban, Ayşe S., Güçlü, Sami, Işık, Yusuf, Kuruç, Bilsay, Özdemir, Kerim, Türel, Oktar, Yentürk, Nurhan, 1987 Sanayi Kongresi Belirlemeleri Üzerine Paneli, Mühendis ve Makina, Sayı:335, (1987, Aralık): 9-12,

15.Tekeli, İlhan, Turan, İlter, Sunar, İlkay, Alpay, Şahin (Yön.), 29 Kasım Sonrasında Demokrasi ve Türkiye Açık Oturumu 1-2, Cumhuriyet, 1987, 25-26 Aralık, s.6.

16.Tekeli, İlhan: (Söyleşiyi yap.: Tülay Akarsoy), “Yaşamımızda Bilim, Teknoloji ve Dil”, Mühendis ve Makina, Sayı:337, (1988, Şubat): 38-41.

17.Tekeli, İ., Sezgin, Ö., Şaylan, G., Kaya, R., Yalman, G., Kesgeç, Ö., “Türkiye’yi Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?” Sorular ve Yanıtlar, Bilim ve Sanat, Sayı:89, (1988, Mayıs): 6-18.

18.Tekeli, İlhan, Kaya, Raşit, Yalman, Galip, “Türkiye’yi Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?” Sorular ve Yanıtlar, Bilim ve Sanat, Sayı:90, (1988, Haziran): 8-11.

19.Tekeli, İlhan, Kent İşletmeciliği Oturumunda Tartışma, Kent Kooperatifçiliği 3.Teknik Semineri, Antalya, Kent Kooperatifleri Merkez Birliği, 1988, Kasım, s.100-101.

20.___________ ile söyleşi,  “Katılımı gerçekleştiren belediyeler demokratik olacak…”, Adımlar, 1989, (12 Şubat): 18.

21.Tekeli, İlhan, Atauz, Akın, Bulut, Gün, Gülöksüz, Arif (Yön.), Demokratikleşme Sürecinde Yerel Yönetimler ve Sorunları Açık Oturumu, Yeni Açılım, (1989, Mart): 17-29.

22.Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Gencay Şaylan), “Demokrasi ve Belediye-Merkezi Yönetim İlişkileri”, Cumhuriyet, 1989, 25 Mart, s.10.

23.Tekeli, İlhan, Ortaylı, İlber, Çavdar, Tevfik, Kocabaşoğlu, Uygur, 150.Yıldönümünde Tanzimat Açık Oturumu, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:113, (1989, Kasım): 7-14.

24.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Konut ve Arsa Sertifikası Uygulamaları Üzerine Panel, Yapı, Sayı:97, (1989, Aralık): 8.

25.Tekeli, İlhan, Günay, Baykan, Akçura, Necva, Kitapçı, Senihi, Zeki K.Ülkenli (Paneli Yön.), “35. Yıla Girerken ODTÜ Mimarlık Fakültesinde Eğitim”, Media, Güz 90/2, (1990): 11-34.

26.Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Ülker Seymen, Levin Emiroğlu), “Dünyadaki Toplumsal, Bilimsel, Teknolojik Gelişmeler”, Mimarlık, Sayı:241, (1990, Mart): 38-45.

27.___________ (Söyleşiyi Yap. Gencay Şaylan), “Sovyetler Birliği’ndeki Siyasal ve Ekonomik Durum”, Cumhuriyet, 1990, 8-9 Haziran, s.6.

28.___________ (Panel Oturum Baş.), Toplutaşım Paneli, 3. Toplutaşım Kongresi, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1990, 13-15 Haz., s.319-370.

29.Tekeli, İlhan, Aren, Sadun, Işıklı, Alpaslan, Açık Oturum: “Bir Gezinin Ardından Sovyetler Birliği İzlenimleri”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:121, (1990, Temmuz): 36-44.

30.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yuvarlak Masa: “Sovyetlerde Yaşanan Bunalım”, Marksizm ve Gelecek, Sayı:4, Ankara, (1990, Güz): 11-20.

31.Tekeli, İlhan, Kışlalı, Ahmet T., Ortaylı, İlber, (Söyleşiyi Yap.), Murat Karayalçın ile Söyleşi: “2000’li Yılların Ankara’sı”, Ankara Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, (1990, Ekim): 5-15.

32.Alpay, Şahin, İlhan Tekeli katılımcı, “2020 Yılında Türkiye”, Cumhuriyet, 1991, 29 Mart-13 Nisan, s.14.

33.Tekeli, İlhan, “Tartışma”, Ankara’da Planlar ve Projeler, Tartışmalı Teknik Toplantı, Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1991 6 Nisan, s.104-148.

34.___________, Modernism/Turkey, Pre-Symposium Lectures and Panel Discussions, Identity, Marginality, Space, Ed.Zeynep Aktüre, Benoit Junod, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1991, Mayıs, s.93-98, 108-109.

35.___________ ile söyleşi, “Türkiye’de Temel Çözüm Kentleşmeyi Ucuzlatmaktır”, Çağdaş Çankaya, Yıl:1, Sayı:2, 1991, Mayıs): 30-34.

36.Tekeli, İlhan, Işık, Yusuf, Koç, Yıldırım, Söyleşi: “Yeniden Yapılanma ve Türkiye”, Birikim, Sayı:28, (1991, Ağustos): 34-48.

37.Tekeli, İlhan, Göle, Nilüfer, Uğur, Necdet, Güzel, Hasan C., Şaylan, G (Yön.), Türkiye’de Katılım, Demokrasi ve Siyasi Partiler Açık Oturumu, 1-4, Cumhuriyet, 1991, 22-25 Ağustos, s.7.

38.Tekeli, İlhan, Taşınmaz Mülkiyeti Konusunda Yeni Eğilimler Açık Oturumu, Kent Kooperatifçiliği Altıncı Teknik Semineri, Ankara: Türkiye Kent-Koop Merkez Birliği, 1991, 30 Ekim-3 Kasım, s.128-145.

39.___________ ile söyleşi, “Yeni Katılımcılık Yolları Kurumsallaştırılmalıdır”, Çağdaş Çankaya, (1991, Kasım): 13-14.

40.___________ (Oturum Baş.), Türkiye’de Son On Yılda Toplu Konut Uygulamaları Paneli, Türkiye’de Son On Yılda Toplu Konut Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul: Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1991, 13-15 Kasım, s.143-175.

41.Tekeli, İlhan, Metropol ve Yerel Yönetimlerde ’92 Gündemi’ Yuvarlak Masa Toplantısı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi – IULA-EMME, 1991 Aralık.

42.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Değerlendirme Açık Oturumu, Türkiye’de Parlementoda Kadın (1934-1991) Sempozyumu, İstanbul: İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi-Merkez Derneği, 1991, 6 Aralık.

43.Tekeli, İlhan, Ortaylı, İlber, İstanbul Üzerine Söyleşi, Dekorasyon, (1992, Ocak): 50-56.

44.Tekeli, İlhan, Sözen, Nurettin, Söyleşi: “Müdahale Daha Çok Merkezi İdareden Geliyor”, İstanbul, Sayı:1, (1992 Ocak): 90-97.

45.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Tarımın Gelişim Doğrultusu Oturumu, 2000’li Yıllara Doğru Türkiye Tarımı -Tarım Haftası 92 Sempozyumu, Ankara: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 1992, 7-10 Ocak, s.152-154.

46.___________, Toplantı: “Büyük Şehirlerin Kuruluş Sorunları Hakkında Düşünceler”, Ankara, Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1992, Şubat, s.48-56.

47.___________ , Yuvarlak Masa Toplantısı, Şehircilik ve Toplu Konut Bakanlığı Kuruluş Yasası Çalışmaları, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1992, 13-18 Şubat, s.84-96, 120-122.

48.Tekeli, İlhan (Oturum Baş.), Panel ve Tartışma, Kent Planlama Eğitiminde Yeni Eğilimler Semineri, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1992, 20-21 Şubat, s.67-69.

49.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Panel, Kent Planlama Eğitiminde Yeni Eğilimler Semineri, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1992, 20-21 Şubat, s.67-69.

50.___________, Modernizm ve Türkiye Forumu Paneli, Ankara: Sanart, 1992, 7 Mart.

SÖYLEŞİLER

51.Tekeli, İ., Oran, B., Ağaoğulları, M.A., Şenel, A., Milliyetçilik Nereden Nereye? Açık Oturumu, Marksizm ve Gelecek Sayı:5, (1992, Mayıs): 58-82.

52.Berktay, Halil, Tekeli, İlhan ile Söyleşi, “Uluslararası Düzen, AT ve Milliyetçilik”, Marksizm ve Gelecek, Sayı:5, 1992, Mayıs): 83-105.

53.Tekeli, İlhan (Oturum Baş.), Açık Oturum, “Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu” Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Ege Üniversitesi, 1992, 28 Eylül-2 Ekim.

54.Tekeli, İlhan, ve diğerleri, Belediyelerimizin Koalisyon Hükümetinden Beklentileri ve Kuşadası Toplantısı, Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı Eğitim Projesi, 1992, Ocak.

55.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yerel Yönetimler ve Çevre Yuvarlak Masa Toplantısı, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adanauer Vakfı, 1993, Haziran, s.92-95.

56.Tekeli, İlhan, “Kente Karşı İşlenen Suç mu Yoksa Kentlinin Gaspedilen Hakkı mı?”, Kente Karşı Suç Paneli I, Konuşmalar, Ankara, 1993, 18 Haziran, s.15-20, 27-28, 31-32.

57.___________, Yerel Yönetimlerin Eğitim ve Kültür İşleri Yuvarlak Masa Toplantısında Konuşma, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1993, Ekim, s.79-87.

58.___________, Konuşma, 21.Yüzyıla Girerken Belediyelerimiz (Sorunlar-Çözümler), Mahalli İdareler Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1993, 27 Aralık, s.63-69.

59.Berktay, F., Tekeli, İ., Koçak, O., Tartışma: “Sosyal Bilimlerin Gerçekliği Kurma İddiası Ne Noktada?”, Teorinin Aynasından Görünen Pratik: Sosyal Bilimler Salı Toplantıları 93-94, Yapı Kredi Yayınları, 1994, s.119-148.

60.Tekeli, İlhan, Konuşma, Gecekondulaşmanın Önlenmesi, Kentleşme ve Planlama, Mahalli İdareler Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1994, 24 Haziran, s.16-152.

61.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Birinci Oturum: Nasıl Bir Tarih Anlayışı?, Kent Tarihçiliği, Kent Tarihleri Atölyesi (5-6 Mart 1994), İstanbul: Toplu Konut İdaresi, Tarih Vakfı, 1994, Ağustos, s.27-39.

62.___________, İkinci Oturum: Kent Tarihi Yazımında Yöntem, Kent Tarihçiliği, Kent Tarihleri Atölyesi (5-6 Mart 1994), İstanbul: Toplu Konut İdaresi, Tarih Vakfı, 1994, Ağustos, s.94-111.

63.___________, Roundtable: İstanbul Scenarios, Planning for a Broader EuropeVIII. Aesop Congress, Proceedings Vol:4, İstanbul: Yıldız Technical University Faculty of Architecture N0:MF SBP 940619, 1994, 24-27 Ağustos, s.519-523.

64.Yüksel, Ö.(Yön), Tekeli, İ., Ertepınar, A., İnam, A., İnan, K., Yurtsever, E., Akademik Verimlilik Açık Oturumu, Üniversitenin Geleceği, Ankara: ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 1995, s.53-90.

65.Özyar, S.(Yön.), Tekeli, İ., Aktay, Y., İnan, K., Örs, Y., Yatın, M., Bilimde Yöntem ve Paul Karl Feyerabend Açık Oturumu, Üniversitenin Geleceği, Ankara: ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 1995, s.123-159.

66.Ersoy, M. (Yön.), Tekeli, İ., Acar, E., Alpay, Ş., İnam, A., Sevük, S., Türkiye’de Üniversitenin Geleceği Açık Oturumu, Üniversitenin Geleceği, Ankara: ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 1995, s.175-197.

67.Ekinci, N. (Yön.), Tekeli, İ., Gürkan, T., Kepenek, Y., Üniversitelerin Kaynak Sorunu Açık Oturumu, Üniversitenin Geleceği, Ankara: ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 1995, s.207-228.

68.Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi yap. Şahin Alpay, Nilüfer Kuyaş -Entellektüel Bakış), “Bütün İnsan Haklarının Kesiştiği Alan: Kentli Hakları”, Milliyet, 1995, 26 Ocak, s.10.

69.___________, (Söyleşiyi yap. Nilüfer Kuyaş), “Bütün İnsan Haklarının Kesiştiği Alan: Kentli Hakları, Türkiye’de ‘Vatandaş’ Ne Zaman Doğacak?”, Milliyet, 1995, 26 Ocak, s.18.

70.Tekeli, İlhan ve diğerleri, I. Sanat ve Tabular Semineri Genel Tartışma, Sanat ve TabularMayıs 95 Sempozyumuna Hazırlık Konferansları ve Panel Toplantıları, Ankara: Sanart Görsel Sanatları Destekleme Derneği, 1995, Nisan, s.7-19.

71.Tekeli, İlhan, Keleş, Ruşen, Aksu, Hüseyin, Eren, Erdal, Çulha, Durukal, Yetki Kullanımında Merkez ve Yerel Yönetim İlişkileri Açık Oturumu, Ada Kentliyim, Sayı:2, (1995, 15 Mayıs): 38-49.

72.Tekeli, İlhan, “Türkiye’de 68: Tanıklık”, Düşler ve Gerçekler -Tanıklarıyla Dünya’da ve Türkiye’de 68, Ed.Cüneyt Akalın, İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1995, Kasım, s.200-202.

73.___________, (Söyleşiyi yap. Leyla Tavşanoğlu), (Pazar Konuğu), “Darphane binası bize olan güvenin kanıtıdır”, Cumhuriyet, 1995, 26 Kasım, s.6.

74.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yön.C.Bektaş, Yarının İstanbul’u Paneli, İstanbul’un Dört Çağı İstanbul Panelleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996, s.89-121.

75.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Yerel Yönetimlerde Plan Elde Etme Yöntemlerive Kıyı Kentlerinde İmar Uygulamaları Paneli, EgeMimarlık, Sayı:1996-1, (1996, Ocak): 8-12.

76.Tekeli, İlhan ile röportaj, “Toplumun Tüm Aktörleri Yapabilir Kılınmalı”, Habitat II Bülteni, Sayı:2, Ankara: T.C.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1996, Ocak, s.5-6.

77.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Panel, Yerel Yönetimler ve Habitat II Toplantısı, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1996 Şubat, s.30-40.

78.Tekeli, İlhan, Tekinbaş, Emre (Oturum Baş.), Kentsel Altyapı Yatırımlarının Finansmanı ve Yeniden Yapılanma Açık Oturumu, Kentsel Altyapı Finansman ve Örgütlenme Sempozyumu, Ankara: İller Bankası, 1996, 22-23 Mart, s.150-153.

79.Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Danışma Kurulu Ulusal Rapor ve Eylem Planının Yazımını Tamamladı”, Habitat II Bülteni, Sayı:5, (1996, Mayıs): 9.

80.Tekeli, İlhan, Geray, Ceray (Oturum Baş.), Habitat II Açık Oturumu, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt:XX, Sayı:192, (1996, Haziran): 3-28.

81.Tekeli, İlhan (Tartışmacı), ‘Yerel’ Üzerine Bir Tartışma, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayınları, 1997.

82.Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.İlhan Tekeli ile Tarih Vakfı Yayınlarının kapsadığı alanlar, okuyucu profili ve vizyonu üzerine söyleşi, GazetePazar, 1997, 16 Şubat, s.49.

83.Tekeli, İlhan, Ayata, Sencer, Bora, Tanıl, Dirim, Nihat, Yeni Yerel Açık Oturumu, Ada Kentliyim, Sayı:9, (1997, Ocak): 40-51.

84.Tekeli, İ., Eroğul, C., Oktay, C., Sayman, Y., Falay, N. (Oturum Baş.), Devletin Siyasal Olarak Yeniden Yapılanması Paneli, İktisat Dergisi, Sayı:368, (1997, Haziran): 73-93.

85.Tekeli, İlhan, Yuvarlak Masa Toplantısı, Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Yönetimler, Ankara, Türk Belediyecilik Derneği, Konrad Adenauer Vakfı, 1997, Eylül, s.13-23.

86.Tekeli, İ., Gülen, F., Akyos, M., İlci, A., Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi Toplantısı, Ada Kentliyim, Sayı:11, (1997, Eylül-Kasım): 38-51.

846.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Tankut, G. (Yön.) Ankara Nereye Paneli, Ankara Enstitüsü Vakfı, 1997, Ekim.

87.Ahmet Buğdaycı, İlhan Tekeli ile söyleşi, “75 Yılın Üç Kuşağı”, Capital, Sayı:11, (1998, Kasım): 148-151.

88.Tekeli, İ., Özmen, A.O., Saraç, M., Türkyılmaz, O., Yerel Seçim Öncesinde Yerel Yönetimler İçin Programlar Toplantısı, Ada Kentliyim, Sayı:15, 1998, (Ağustos-Eylül): 38-45.

89.Tekeli, İ., Denli, M., Sarıtoprak, V., Gökyay, B., Halkla İlişkiler ve Yöneticiler Paneli, Halkla İlişkiler, (1998, Güz): 7-9.

90.Tekeli, İlhan, İsvan, Ahmet, Yönetim Kararlarında Ankara-İstanbul Paneli, İstanbul, Sayı:27, (1998, Ekim): 88-93.

91.Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Nilüfer Kuyaş), “Tarih Vakfı Başkanı İlhan Tekeli’nin Gözüyle ‘Üç Kuşak Cumhuriyet’ Demokrasi İçin Tarih Bilinci”, Milliyet, 1998, 2 Ekim, s.20.

92.Erkoca, Yurdagül: İlhan Tekeli ile söyleşi, “Sonuçtan vatandaş da sorumlu”, Radikal, 1998, 26 Ekim, s.6.

93.Tekeli, İ., Gökyay, B., Ersoy, T., Tokmak, B, Yıldız, T., Çağlayan, Z., Dönmez, Ş., Tanık, B., Sağdıç, O., Betül, U., Cumhuriyetimizin 75.Yılında Ankara’nın Kimliği ve İmajı Paneli, Halkla İlişkiler, (1998-99, Kış): 8-24.

94.Tekeli, İ., Batur, A., Kazgan, H. Cansever, T., Yarının İstanbul’u Paneli, İstanbul’un Dört Çağı Panelleri, Haz. Fatma Türe, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1999, Şubat (2.Baskı), s.97-133.

95.Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Gettolaşma değil, etkileşme var”, Bakış, (1999, 9 Haziran): 10.

96.___________, Tartışma, Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması, İstanbul: Friedrich Ebert Stiftung, Tarih Vakfı Yayınları, 2000, s.117-144.

97.___________ (Katılımcı), Genel Değerlendirme Paneli Tartışma ve Katkılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılında Bilim “Bilanço 1923-1998” Ulusal Toplantısı II.Kitap II.Cilt, Ankara: TÜBA, 2000, Mart, s.161-202.

98.___________ ile söyleşi, “İstanbul’un Başardıkları ve Başaramadıkları”, Power Ekonomi İstanbul Eki, 2000, Nisan, s.36-41.

99.___________ (Oturum Baş.), Dördüncü Oturum: Atölye Sonuçlarının Sunumu ve Tartışma, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yasalar-Etik-Deprem, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2000, Haziran, s.367-376.

100.___________ (Tartışmacı), İdris Küçükömer Anısına Türkiye’de Sivil Toplum Arayışları Paneli, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi, 2000, Temmuz,

SÖYLEŞİLER

101.___________, (Söyleşiyi Yap. A.Kuyaş), Araba Sevdası”, Cogito, Sayı:24, (2000, Güz): 96-107.

102.___________ ile söyleşi, “Hazine Arsaları Satışı”, İntema Çalışma Raporu, İstanbul, (2001): 8-13.

103.Tekeli, İ., Bilgin, İ., Göksu, S., Tümer, G., Değişen Kentler Değişen İzmir Paneli, EgeMimarlık, Sayı:42, (2002, Şubat): 5-22.

104.Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Kent Mekanının Belirleyicisi, Durak”, XXI Mimarlık Tasarım ve Kent Dergisi, Sayı:14, (2003, Temmuz-Ağustos): 81-82.

105.___________ ile söyleşi, “Merkez ile Yerel’in İlişkisi Emrivakiye Dayanmamalı”, İktisat Dergisi, Sayı:439, (2003, Temmuz): 3-10.

106.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Sosyal Bilimlerin Geleceği Paneli, IV. Sosyoloji Kongresi, 2003, 16-18 Ekim. (Bu bibliyografya baskıya girerken henüz basılmamıştı.)