İLHAN TEKELİ BİBLİYOGRAFYASI 1964-1984 SÖYLEŞİLERİ

SÖYLEŞİLER

1.Tekeli, İ., Şenyapılı, Ö.(Yön.), Yavuz, F., Acaroğlu, İ., Alatan, H. , Taşçı, Y., Şehircilik Açık Oturumu, Mimarlık, Sayı:86, (1970, Aralık): 55-64.

2.Tekeli, İlhan, Vanlı, Şevki, Akçura, Tuğrul, Geray, Cevat, Söylemezoğlu, Ülkü, Duro, Orhan, Gerçek, Cemil, Tartışma:” Kentleşme ve Toplu Konut”, Yapı Endüstrisi Dergisi, Konut Sorunu, Sayı:1011, (1973, Eylül): 75-100.

3.Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Bilimsel Çalışmalar ve İmar ve İskan Bakanlığı”, Mimarlık, Sayı:139, (1975, Mayıs): 10-12.

4.___________ ile söyleşi, “ODTÜ’de Görevden Alınmalarla İlgili Değerlendirme”, Yürüyüş, Sayı:24, (1975, 23 Eylül): 16.

5.Tekeli, İlhan, Geray, Cevat, Diyalog: “Buhranı Doğuran Öğrenciler midir?”, Ayrıntılı Haber, (1975, 8 Kasım): 1.

6.Tekeli, İ., Payaslıoğlu, A., Göksu, Y., Yüksel, A.K., Kepenek, Y., Üniversite-Toplum İlişkileri Açık Oturumu, Öğretim Üyesi, Sayı:1, (1976): 17-24.

7.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Türkiye’de Kentsel Çevrenin Biçimlenişinde Plancı ve Mimarın Etkinliği Açık Oturumu, Der. Güven Birkan, Mimarlık, Sayı:146, (1976, Ocak): 16-20.

8.Tekeli, İlhan, Gülöksüz, Yiğit, Diyalog: “Aşağı Fırat Projesinin Doğu’nun Kalkınmasındaki Rolü Nedir?”, Ayrıntılı Haber, (1976, 19 Ocak): 1, 2.

9.Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Eskişehir’in Sanayileşme Sorunu”, Sonolay, (1976, 22 Mart): 3.

10.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Gecekondu Halkı ve Yasalar Açık Oturumu, Mimarlık Haberler, Sayı:7, (1976, 3 Mayıs): 4-5.

11.Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Bağımlılığı Artırarak Bunalımı Öteleme Yolu”, Yürüyüş, Sayı:80, (1976, 19 Ekim): 16.

12.Tekeli, İlhan, (Söyleşiyi Yap. Ahmet Yücekök), “Sağlıklı kentleşmenin ön koşullarından biri de toprak mülkiyetinin belediyenin elinde olmasıdır”, Politika, 1977, 8 Şubat, s.2.

13.___________, (Söyleşiyi Yapan: Erbil Tuşalp), “Eğitimin Demokratikleşmesi?: Kırsal alanın eğitim sorunu devletin niteliğini belirtiyor…”, Vatan, 1977, 4 Ekim, s.4.

14.Tekeli, İlhan, İsvan, Ahmet, Damian, Ascanio, Gevgilili, Ali (Yön.), Büyük Kentlerin Konut ve Arsa Bunalımı Açık Oturumu, Milliyet, 1977, 16 Ekim, s.2-13.

15.Tekeli, İlhan ile söyleşi, “1973-1977 Döneminde Toplumcu Belediyecilik Anlayışı Ortaya Çıkmıştır”, Yürüyüş, Sayı:137, (1977, 22 Kasım): 16.

16.___________ile söyleşi, “Toplumcu Belediyecilik Anlayışı Geniş Kitlelerden Destek Bulmuştur”, Yürüyüş, Sayı:142, (1977, 27 Aralık): 16.

17.Tekeli, İlhan (Panel Yön.), 2.Boğaz Geçişi İçin Köprü Yerine Tünel Gibi Önerilebilecek Başka Seçeneklerin Tartışılması Paneli, 2.Boğaz Geçişi Tartışmalı Toplantısı Bildiri ve Tartışmaları, Ankara: Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 1978, Nisan, s.292-294.

18.Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Ferdi Kredi Uygulaması Konut Sorununa Çözüm Değildir”, Yürüyüş, Sayı:173, (1978, 1 Ağustos): 16.

19.Tekeli, İlhan, Boratav, Korkut, Kazgan, Gülten, Kongar, Emre, Sanayide Küçük Üretim, Toplumsal ve Mekansal Boyutlar Paneli, Sanayide Küçük Üretim, Toplumsal ve Mekansal Boyutlar, Ankara: Mimarlar Odası Yayını, 1978, Aralık, s.167-190.

20.Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Çözüm Kamu Ulaşım Sisteminin Kurulması”, Yürüyüş, Sayı:208, (1979, 3 Nisan): 16.

21.Tekeli, İlhan, Bulca, Aydan, Çavdar, Tevfik, Unaran, Ergun, Yücel, Atilla, ‘İzmit’ Deneyiminin Ardından Açık Oturumu, Çevre, Mimarlık ve Görsel Sanatlar Dergisi, Sayı:4, (1979, Temmuz-Ağustos): 53-62.

22.Tekeli, İlhan ve diğerleri, Panel, Planlama Eğitim Programını Geliştirme Seminerleri-1, Düz.:Bademli, Akışık, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ara Yayınları, 1979, Temmuz-Ağustos.

23.Tekeli, İlhan ile söyleşi, “Kent Plancılığının Güncel Sorunları”, Mimarlık, Sayı:163, (1981, Ocak): 15-17.

24.Tekeli, İ., Alsancak, H., Görgün, S., Irmak, Y., Kaptan, O., Tankut, G., Kentsel Bütünleşme Açık Oturumu, Sonuç ve Öneriler, Kentsel Bütünleşme, Yay. Haz. Türköz Erder, Ankara: Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı Yayın No:4, 1982, s.223-247.

25.Alpay, Şahin, İlhan Tekeli ve Selim İlkin ile Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu Üzerine Sohbet, Cumhuriyet, 1982, 22 Temmuz, s.5.

26.Tekeli, İlhan, Samsunlu, Ahmet, Aktürk, Yıldırım, Şenyapılı, Önder (Yön.), Konut Sorunu Açık Oturumu, Milliyet, 1983, 7 Ağustos, s.4.

27.Tekeli, İ., Ulagay, O. (Yön.), Türel, O., Boratav, K., Yalman, G., Ekonomide Diyalog Açık Oturumu: “Birikimi artırmadan hızlı büyümeyi sağlamak olanaksız”, “Büyük projelerde öncelik enerji ve konuta verilmeli”, Cumhuriyet, 1983, 23-25Ekim, s.9.

28.Tekeli, İ.(Yön.), Altınsoy, M., Erim, R., Erzen, J., Güvenç, B., Ural, E., Türkiye’de Çevre Bilinci Açık Oturumu, Mimarlık, Sayı.205206, (1984, Temmuz-Ağustos): 29-37.