Etkinlikler

Genelde şehircilik ve demokrasi, özelde ise Prof. Dr. İlhan TEKELİ’nin yazıya alınmış eserleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki dersleri ve değişik yer ve zamanlarda yapmış olduğu konuşmalarında ele aldığı konularda faaliyetler yürütmek, Dünya’da ve Türkiye’de yerleşmelerin, demokrasinin, insan ve yaşam haklarının…

İlhan Tekeli

Toplu Eserlerin onuncu kitabının adını Mekansal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları olarak saptadım. Bu ad kırk yıllık bir uğraş sonunda vardığım noktayı yansıtıyor. 1961 yılından sonra şehir planlama eğitimine başlamam ve bir süre sonra bölge planlama konusunda uzmanlaşmaya yönelmem beni mekan konusunda duyarlı hale getirmişti. Ancak bu başlangıç noktasından itibaren mekanla ilişkili konuları ele almakta, …

Hakkımızda

Genelde şehircilik ve demokrasi, özelde ise Prof. Dr. İlhan TEKELİ’nin yazıya alınmış eserleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki dersleri ve değişik yer ve zamanlarda yapmış olduğu konuşmalarında ele aldığı konularda faaliyetler yürütmek, Dünya’da ve Türkiye’de yerleşmelerin, demokrasinin, insan ve yaşam haklarının…

Mekansal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları

Toplu Eserlerin onuncu kitabının adını Mekansal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları olarak saptadım. Bu ad kırk yıllık bir uğraş sonunda vardığım noktayı yansıtıyor. 1961 yılından sonra şehir planlama eğitimine başlamam ve bir süre sonra bölge planlama konusunda uzmanlaşmaya yönelmem beni mekan konusunda duyarlı hale getirmişti. Ancak bu başlangıç noktasından itibaren mekanla ilişkili konuları ele almakta, …

İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları

Türkiye’de demiryollarının ve karayollarının tarihi konusunda ya-yınlar yapılmış olmasına karşın kent içi ulaşım tarihi konusunda yapılanyayınlar sınırlıdır. Oysa kent içi ulaşım tarihi bilinmeden kentlerimi-zin biçimlenişinin nedenleri kavranamaz.Bu kitapta Tekeli, iki büyük kentimiz İstanbul ve Ankara’nın kent içiulaşım tarihini, tüm ulaşım tarihini kuracak bir kapsamda veriyor. Ayrıca bu öykü, bu bağlamda anlam kazanan, Boğaziçi Köprüsü, An-kara Metrosu, …

Gündelik Yaşam, Yaşam Kalitesi ve Yerellik Yazıları

“Bu kitapta üç kavram; gündelik yaşam, yaşam kalitesi ve yerellik ilişkilendiriliyor. Bu üç kavram da zaman ve mekana eşit önem veren bir yaklaşımla ele alınıyor. Üç kavramın birlikteliği yalnız şehir ve bölge planlama alanı için değil tüm sosyal çözümlemeler için yeni bakış açıları geliştirilmesine olanak sağlıyor. Toplumsal analizlerde genellikle ikincil yer verilen bu üç kavram …

Göç ve Ötesi

Hemen görülebileceği üzere birinci hipotezin dışındaki hipotezler oldukça sıradandı. Araştırmanın birinci hipotezi esas özgün yanını oluşturuyordu. Göçün toplumda sosyal gerilmeleri eşitleyici bir mekanizma olarak algılanmasıgerektiğini ileri sürmemin nedeni gelişmiş ülkelerde göçü ekonomik güdülerleaçıklayan yaklaşımların Türkiye)de yaşanan göç gerçekliğine tam uymamasıydı.Bölge bilimi eğitimi görmüş bir kişi bakımından yaşanan uzun mesafeli göçlerinekonomik &ırsat eşitsizlikleriyle açıklanması gerekiyordu. *enel …